دوره ویژه احکام بانوان

دوره ویژه احکام بانوان

حداقل وظیفه ای که برای هر مسلمان تعیین شده است رعایت احکامی هست که او را در مسیر قرب به خدای متعال کمک می کند و باعث رشد او می شود.

رعایت این احکام وایسته به این هست که انسان بداند چه چیزی را رعایت کند. مدرسه تعالی از این رو سعی دارد با برگزاری دوره «احکام بانوان» و طرح سوالات متداول بانوان و پاسخ توسط استاد توانمند و مجرب در حوزه فقه بانوان، گامی در رشد و تعالی شما بردارد.

در این دوره به چهار سر فصل طهارت زنانه، نماز و روزه زنانه، زکات و خمس زنان، نگاه و نکاح زنان پرداخته خواهد شد.

ان شاءالله اولین جلسه آفلاین 9 دی ماه بارگزاری می شود و اولین جلسه وبینار روز یکشنبه 12 دی برگزار خواهد شد.

اطلاعاتنظرات/پرسش و پاسخ/

خانم حکمت

متخصص احکام و فقه بانوان
نوع رویداد
آنلاین
وضعیت
درحال ثبت نام
سرفصل ها
طهارت زنانه
نماز و روزه زنانه
زکات و خمس زنان
نگاه و نکاح زنان
جلسات
جلسه ۱
(روز شروع کلاس)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۲
(جلسه دوم)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۱۹
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۳
(جلسه سوم)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۴
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۵
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۶
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۱۴
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۷
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۲۱
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۸
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۲۸
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۹
(روز شروع کلاس)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۱۰
(جلسه دوم)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۱۹
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۱۱
(جلسه سوم)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۱۲
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۱۳
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۱۴
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۱۴
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۱۵
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۲۱
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۱۶
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۲۸
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۱۷
(روز شروع کلاس)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۱۸
(جلسه دوم)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۱۹
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۱۹
(جلسه سوم)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۲۰
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۲۱
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۲۲
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۱۴
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۲۳
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۲۱
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۲۴
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۲۸
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۲۵
(روز شروع کلاس)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۲۶
(جلسه دوم)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۱۹
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۲۷
(جلسه سوم)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۲۸
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۲۹
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۳۰
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۱۴
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۳۱
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۲۱
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۳۲
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۲۸
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۳۳
(روز شروع کلاس)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۳۴
(جلسه دوم)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۱۹
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۳۵
(جلسه سوم)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۳۶
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۳۷
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۳۸
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۱۴
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۳۹
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۲۱
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۴۰
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۲۸
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۴۱
(روز شروع کلاس)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۴۲
(جلسه دوم)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۱۹
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۴۳
(جلسه سوم)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۴۴
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۴۵
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۴۶
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۱۴
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۴۷
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۲۱
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۴۸
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۲۸
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۴۹
(روز شروع کلاس)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۵۰
(جلسه دوم)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۱۹
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۵۱
(جلسه سوم)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۵۲
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۵۳
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۵۴
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۱۴
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۵۵
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۲۱
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۵۶
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۲۸
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۵۷
(روز شروع کلاس)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۵۸
(جلسه دوم)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۱۹
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۵۹
(جلسه سوم)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
ساعت:
۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
جلسه ۶۰
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۶۱
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۶۲
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۱۴
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۶۳
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۲۱
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
جلسه ۶۴
(جلسه آنلاین)
تاریخ:
۱۴۰۱/۰۱/۲۸
ساعت:
۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰