مقام روح

کاربر ناشناس
2 سال قبل

سلام اگر روح واحد هست و قابل ارتقا نیست پس اینهمه تلاش برای مبارزه باهواهای نفسانی برای چیست؟

وضعیت: 5 پاسخ
محمد سجاد جهانگیری
استادیار دوره

با سلام روح واحد است اما قابلیت رشد دارد همچون چراغی که قابلیت روشن تر شدن و نورانی تر شدن دارد

4 ماه قبل


محمد سجاد جهانگیری
استادیار دوره

با سلام روح واحد است اما قابلیت رشد دارد همچون چراغی که قابلیت روشن تر شدن و نورانی تر شدن دارد

4 ماه قبل


محمد سجاد جهانگیری
استادیار دوره

با سلام روح واحد است اما قابلیت رشد دارد همچون چراغی که قابلیت روشن تر شدن و نورانی تر شدن دارد

4 ماه قبل


محمد سجاد جهانگیری
استادیار دوره

با سلام روح واحد است اما قابلیت رشد دارد

4 ماه قبل


محمد سجاد جهانگیری
استادیار دوره

با سلام روح واحد است اما قابلیت رشد دارد

4 ماه قبل