فعالیت ها
دوره ها 5
امتیاز امتیاز 5
نظرات نظرات 134
اطلاعات مدرس

هانی چیت چیان

اشتراک

نسل توحیدی

هانی چیت چیان
مدرس آموزشی
  • 05:22:34
  • رایگان

دوره مقدماتی تدبر در قرآن

هانی چیت چیان
مدرس آموزشی
  • 06:01:00
  • رایگان

قرآن در 114 نما

هانی چیت چیان
مدرس آموزشی
  • 14:12:04
  • رایگان

واژگان در قرآن

هانی چیت چیان
مدرس آموزشی
  • 02:36:55
  • رایگان

ساختار وجودی انسان

هانی چیت چیان
مدرس آموزشی
  • 18:04:16
  • رایگان