تعالی اندیشه شذره اول (گروه سابقون) بهمن 1400

بلیط های رویداد

ثبت نام عادی

نام طرح : گروه سابقون شذره اول طول سیر: 14 هفته

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه ریزی گروه سابقون شذره اول در 14 هفته است که برای هر هفته حداکثر 8 و نیم ساعت در نظر گرفته شده است.

هفته اول

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه اول-بحث مقدمه ، انسان و غیب دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 01:19:13
2 جلسه مقدمه دوره آموزشی آموزش مقدماتی تجوید قرآن 00:26:28
3 جلسه تکلیف دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:33:32
4 جلسه شرایط مرجع تقلید دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:21:40
5 جلسه داستان حضرت آدم (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:37:40
6 جلسه حکمت1-کُنْ فِى الْفِتْنَهِ کَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرٌ … دوره آموزشی امیر حکمت 00:13:29
7 جلسه حکمت ۲-أَزْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّمَعَ وَ … دوره آموزشی امیر حکمت 00:15:22
8 جلسه جلسه اول- مقدمه دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:36:30
9 جلسه جلسه دوم - آشنایی و تفصیل دیدگاه اخباریون دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:35:55
10 جلسه جلسه اول دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:31:10
11 جلسه جلسه دوم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:35:15
# مجموع 06:06:14

هفته دوم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه دوم-ساختار وجود جنیان و توانایی های آن ها دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 00:38:22
2 جلسه جلسه سوم-اعتراض شیطان و آغاز کینه ها دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 00:50:27
3 جلسه جلسه سوم - 3 مغالطه ابهام ساختاری دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:04:41
4 جلسه راه هاي شناخت مجتهد جامع‌الشرائط دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:34:20
5 جلسه معنای ولایت فقیه و ضرورت ولایت فقیه دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:31:56
6 جلسه جلسه سوم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:25:05
7 جلسه جلسه چهارم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:30:23
8 جلسه حکمت 3-الْبُخْلُ عَارٌ وَ الْجُبْنُ مَنْقَصَهٌ وَ الْفَقْرُ … دوره آموزشی امیر حکمت 00:20:57
9 جلسه جلسه سوم دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:40:11
10 جلسه جلسه چهارم دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:40:40
11 جلسه داستان حضرت آدم (علیه السلام) (2) دوره آموزشی احسن القصص 00:42:21
12 جلسه داستان حضرت آدم (علیه السلام) (3) دوره آموزشی احسن القصص 00:43:41
13 جلسه جلسه دوم دوره آموزشی آموزش مقدماتی تجوید قرآن 00:23:51
14 جلسه جلسه سوم دوره آموزشی آموزش مقدماتی تجوید قرآن 00:28:56
# مجموع 08:35:51

هفته سوم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه چهارم-اغواگری و وساوس شیاطین دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 02:27:18
2 جلسه جلسه چهارم - مغالطات "گزاره‌های بدون سور" و "سورهای کلی‌نما" دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:15:30
3 جلسه آبها دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:58
4 جلسه تخلی دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:35
5 جلسه جلسه پنجم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:33:05
6 جلسه جلسه ششم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:32:34
7 جلسه داستان حضرت آدم (علیه السلام) (4) دوره آموزشی احسن القصص 00:21:11
8 جلسه داستان حضرت نوح (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:43:16
9 جلسه حکمت 4-الْعَجْزُ آفَهٌ وَ الصَّبْرُ شَجَاعَهٌ وَ الزُّهْدُ ثَرْوَهٌ … دوره آموزشی امیر حکمت 00:28:11
10 جلسه جلسه پنجم دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:44:02
11 جلسه جلسه ششم دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:48:44
# مجموع 08:33:24

هفته چهارم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه پنجم-حکومت شیطان و سپاهیانش دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 01:35:03
2 جلسه جلسه پنجم - چند مغالطه و راه‌های مقابله با آن دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:30:45
3 جلسه نجاسات دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:28:16
4 جلسه نجاسات بخش دوم دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:45
5 جلسه جلسه هفتم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:36:35
6 جلسه داستان حضرت نوح (علیه السلام) (2) دوره آموزشی احسن القصص 00:40:39
7 جلسه داستان حضرت نوح (علیه السلام) (3) دوره آموزشی احسن القصص 00:36:09
8 جلسه آشنایی با سوره های مسبحات دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:12:39
9 جلسه حکمت 5-الْعِلْمُ وِرَاثَهٌ کَرِیمَهٌ وَ الْآدَابُ حُلَلٌ مُجَدَّدَهٌ … دوره آموزشی امیر حکمت 00:15:11
10 جلسه جلسه هفتم_بخش اول دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:39:09
11 جلسه جلسه هفتم_بخش دوم دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:39:08
# مجموع 07:33:19

هفته پنجم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه ششم-منافذ ورود سپاهیان شیطان دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 01:29:34
2 جلسه جلسه ششم - مادر تمام مغالطات دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:19:54
3 جلسه جلسه هفتم - مغالطه بزرگ‌نمایی دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:27:27
4 جلسه چگونگي اثبات نجاست وسایل پاک دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:27:36
5 جلسه جلسه هشتم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:35:24
6 جلسه داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:46:35
7 جلسه حکمت 6-صَدْرُ الْعَاقِلِ صُنْدُوقُ سِرِّهِ وَ الْبَشَاشَهُ حِبَالَهُ … دوره آموزشی امیر حکمت 00:11:31
8 جلسه حکمت 7-وَ الصَّدَقَهُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ وَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ فِى عَاجِلِهِمْ… دوره آموزشی امیر حکمت 00:23:14
9 جلسه ضرورت حفظ سور مسبحات دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:07:09
10 جلسه جلسه هشتم_بخش اول دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:48:15
11 جلسه جلسه هشتم_بخش دوم دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:48:24
# مجموع 08:25:03

هفته ششم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه هفتم-راه های دفع شیاطین دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 00:49:26
2 جلسه جلسه هشتم - مغالطات "نقل قول ناقص"، "تحریف" و "تفسیر نادرست" دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:19:14
3 جلسه انواع مطهرات دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:39
4 جلسه انواع مطهرات۲ دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:23
5 جلسه جلسه نهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:29:22
6 جلسه داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) (2) دوره آموزشی احسن القصص 00:36:56
7 جلسه داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) (3) دوره آموزشی احسن القصص 00:27:34
8 جلسه حکمت 8-اعْجَبُوا لِهَذَا الْإِنْسَانِ یَنْظُرُ بِشَحْمٍ وَ یَتَکَلَّمُ بِلَحْمٍ… دوره آموزشی امیر حکمت 00:09:09
9 جلسه حکمت 9-إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْیَا عَلَى أَحَدٍ أَعَارَتْهُ مَحَاسِنَ غَیْرِهِ… دوره آموزشی امیر حکمت 00:06:42
10 جلسه سوره های حمد تا نحل دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:44:02
11 جلسه جلسه نهم_بخش اول دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:58:16
12 جلسه جلسه نهم_بخش دوم دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:58:20
# مجموع 07:16:03

هفته هفتم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه هشتم-رنسانس و انکار غیب دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 01:35:15
2 جلسه جلسه نهم - مغالطات "تفسیر نادرست" و "تاکید لفظی" دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:21:54
3 جلسه اصل اولیه در طهارت دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:54
4 جلسه جلسه دهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:35:00
5 جلسه داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) (4) دوره آموزشی احسن القصص 00:37:25
6 جلسه داستان حضرت لوط (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:29:04
7 جلسه حکمت 10-خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَهً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا … دوره آموزشی امیر حکمت 00:12:44
8 جلسه حکمت 11-إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّکَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ … دوره آموزشی امیر حکمت 00:06:51
9 جلسه سوره های اسراء تا سجده دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:40:47
10 جلسه جلسه دهم_بخش اول دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:46:38
11 جلسه جلسه دهم_بخش دوم دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:46:41
# مجموع 07:30:13

هفته هشتم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه نهم-سامری ، تحریف راهکار نفوذ دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 00:35:50
2 جلسه جلسه دهم - بستن راه استدلال دوره آموزشی مغالطات کاربردی 00:45:32
3 جلسه جلسه یازدهم - هربچه مدرسه‌ای می‌داند! دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:16:02
4 جلسه کیفیت وضو دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:35:29
5 جلسه شرایط وضو (۱) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:37
6 جلسه شرایط وضو (۲) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:21:26
7 جلسه جلسه یازدهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:32:28
8 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:38:35
9 جلسه حکمت 12-أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اکْتِسَابِ الْإِخْوَانِ … دوره آموزشی امیر حکمت 00:10:45
10 جلسه سوره های احزاب تا حجرات دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:44:59
11 جلسه جلسه یازدهم_ بخش اول دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:56:45
12 جلسه جلسه یازدهم_ بخش دوم دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:56:47
# مجموع 07:52:15

هفته نهم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه دهم-تکنولوژی ، سرعت ، حقیقت قلب دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 01:55:19
2 جلسه جلسه دوازدهم - 4 مغالطه کاربردی دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:23:20
3 جلسه جلسه سیزدهم - "تکرار" و "توسل به احساسات" دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:18:56
4 جلسه اقسام وضو دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:26:40
5 جلسه غایات وضو دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:26:08
6 جلسه جلسه دوازدهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:27:38
7 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (2) دوره آموزشی احسن القصص 00:36:59
8 جلسه حکمت 13-إِذَا وَصَلَتْ إِلَیْکُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فَلَا تُنَفِّرُوا … دوره آموزشی امیر حکمت 00:11:11
9 جلسه حکمت 14- مَنْ ضَیَّعَهُ الْأَقْرَبُ أُتِیحَ لَهُ الْأَبْعَدُ دوره آموزشی امیر حکمت 00:07:58
10 جلسه جلسه دوازدهم - شبهات فلسفی (بررسی روایات -دسته اول) دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 01:09:01
# مجموع 08:03:10

هفته دهم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه یازدهم-عالم مجاز و ارزش زمان دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 02:24:17
2 جلسه جلسه چهاردهم - "تهدید"، "تطمیع" و "جلب ترحم" دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:05:48
3 جلسه جلسه پانزدهم - "آرزو اندیشی" و "عوام فریبی" دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:23:56
4 جلسه معنا و اقسام غسل دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:14:33
5 جلسه شرایط و احکام غسل دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:14:39
6 جلسه جلسه سیزدهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:30:58
7 جلسه حکمت 15- مَا کُلُّ مَفْتُونٍ یُعَاتَبُ دوره آموزشی امیر حکمت 00:09:38
8 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (3) دوره آموزشی احسن القصص 00:17:14
9 جلسه سوره های قاف تا تغابن دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:42:04
10 جلسه جلسه سیزدهم: بخش اول- شبهات فلسفی(بررسی روایات- دسته دوم) دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:45:47
11 جلسه جلسه سیزدهم: بخش دوم- شبهات فلسفی(بررسی روایات- دسته دوم) دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:45:43
# مجموع 08:34:37

هفته یازدهم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه دوازدهم-راه های پیدا کردن خدا دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 02:16:57
2 جلسه جلسه شانزدهم - مغالطه‌ای رسانه‌ای! دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:21:33
3 جلسه جلسه هفدهم - "انگیزه و انگیخته" و "پهلوان پنبه" دوره آموزشی مغالطات کاربردی 00:45:09
4 جلسه غسل جنابت دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:23:29
5 جلسه غسل های مخصوص بانوان دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:14:26
6 جلسه جلسه چهاردهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:24:11
7 جلسه جلسه پانزدهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:31:56
8 جلسه حکمت 16-تَذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمَقَادِیرِ حَتَّى یَکُونَ الْحَتْفُ فِى التَّدْبِیرِ دوره آموزشی امیر حکمت 00:12:51
9 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (4) دوره آموزشی احسن القصص 00:34:55
10 جلسه جلسه چهاردهم:بخش اول- ادله ی مبنی بر مطالعه فلسفه (1) دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:45:04
11 جلسه جلسه چهاردهم:بخش دوم- ادله ی مبنی بر مطالعه فلسفه (1) دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:45:09
# مجموع 08:15:40

هفته دوازدهم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه سیزدهم- لزوم معرفت النفس و اهمیت آن و اصالت روح دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 02:10:09
2 جلسه جلسه هفدهم - "انگیزه و انگیخته" و "پهلوان پنبه" دوره آموزشی مغالطات کاربردی 00:45:09
3 جلسه جلسه هجدهم - کمال گرایی افراطی دوره آموزشی مغالطات کاربردی 00:54:47
4 جلسه احکام درگذشتگان (۱) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:14:24
5 جلسه احکام درگذشتگان (۲) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:11:36
6 جلسه احکام درگذشتگان (۳) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:21:31
7 جلسه جلسه شانزدهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:29:34
8 جلسه حکمت 17-عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ ص غَیِّرُوا الشَّیْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا … دوره آموزشی امیر حکمت 00:10:58
9 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (5) دوره آموزشی احسن القصص 00:29:31
10 جلسه سوره های طلاق تا عبس دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:44:00
11 جلسه جلسه پانزدهم: بخش اول - ادله ی مبنی بر مطالعه فلسفه (2) دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:45:19
12 جلسه جلسه پانزدهم: بخش دوم - ادله ی مبنی بر مطالعه فلسفه (2) دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:45:20
# مجموع 08:02:18

هفته سیزدهم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه چهاردهم- کیفیت جهان های موازی محیطی و نقش انسان کامل دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 01:20:45
2 جلسه جلسه نوزدهم - علت و دلیل و رد دلیل دوره آموزشی مغالطات کاربردی 00:51:20
3 جلسه تیمم (۱) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:21:51
4 جلسه جلسه هفدهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:26:45
5 جلسه جلسه هجدهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:24:16
6 جلسه حکمت 18-فِى الَّذِینَ اعْتَزَلُوا الْقِتَالَ مَعَهُ خَذَلُوا … دوره آموزشی امیر حکمت 00:10:22
7 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (6) دوره آموزشی احسن القصص 00:26:57
8 جلسه سوره های تکویر تا علق دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:44:31
9 جلسه جلسه شانزدهم: بخش اول - فلسفه در اثبات معاد دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:55:21
10 جلسه جلسه شانزدهم: بخش دوم - فلسفه در اثبات معاد دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:55:20
# مجموع 06:37:28

هفته چهاردهم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه پانزدهم- مرگ غیر اختیاری دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 01:16:22
2 جلسه جلسه بیستم (پایانی) - "مناقشه در مثال" و "سوال مرکب" دوره آموزشی مغالطات کاربردی 00:53:01
3 جلسه تیمم (۲) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:41
4 جلسه جلسه نوزدهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:31:53
5 جلسه حکمت 19-مَنْ جَرَى فِى عِنَان أَمَلِهِ عَثَرَ بِأَجَلِهِ دوره آموزشی امیر حکمت 00:11:23
6 جلسه حکمت 20-أَقِیلُوا ذَوِى الْمُرُوءَاتِ عَثَرَاتِهِمْ فَمَا یَعْثُرُ مِنْهُمْ … دوره آموزشی امیر حکمت 00:08:24
7 جلسه جلسه هفدهم - راهنماشناسی(حجیت عقل) دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 01:50:56
8 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:29:45
9 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) (2) دوره آموزشی احسن القصص 00:22:17
10 جلسه سوره های قدر تا ناس دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:42:42
11 جلسه جلسه هفدهم: بخش دوم - راهنماشناسی(حجیت عقل) دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:55:34
12 جلسه جلسه هجدهم بخش اول - جایگاه فلسفه در جهاد تبیین و تبلیغ دین دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:38:19
13 جلسه جلسه هجدهم بخش دوم - جایگاه فلسفه در جهاد تبیین و تبلیغ دین دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:38:08
14 جلسه جلسه هجدهم بخش سوم - جایگاه فلسفه در جهاد تبیین و تبلیغ دین دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:38:01
15 جلسه جلسه نوزدهم بخش اول دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:48:05
16 جلسه جلسه نوزدهم بخش دوم دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:48:12
17 جلسه جلسه نوزدهم بخش اول دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:48:05
18 جلسه جلسه نوزدهم بخش دوم دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:48:12
19 جلسه جلسه بیستم- بخش اول دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:58:38
20 جلسه جلسه بیستم- بخش دوم دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:58:36
21 جلسه جلسه بیست و یکم- بخش اول دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:46:33
22 جلسه جلسه بیست و یکم- بخش دوم دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:45:27
# مجموع 16:16:14

آیا شما جزو آن دسته کسانی هستید که دوست دارند معارف اسلامی را یاد بگیرند و دنبال یک برنامه مشخص وچند نفر پایه اند؟
آیا می دانستید تنها اگر روزی یک ساعت و 20 دقیقه وقت بگذارید می توانید معارف اسلامی را یاد بگیرید؟


مدرسه تعالی در راستای ماموریت خود این بستر را فراهم کرده است تا هر کسی بتواند در کنار کار روزمره خود معارف اسلامی را فرا بگیرد.

برای این امر دو گروه در نظر گرفته ایم.

1- «گروه ابرار» که در هفته کافی است 8 ساعت(یعنی روزی یک ساعت و 20 دقیقه) وقت بگذارنند.

2- «گروه سابقون» که در هفته کافی است 12 ساعت (یعنی روزی 1 ساعت و 50 دقیقه) وقت بگذرانند.


طبق برنامه سیر آموزشی تعالی که در 8 شذره طراحی شده است، الان بنا داریم شذره اول را با 9 ماده آموزشی بگذرانیم.

شاید بپرسید شذره یعنی چه؟ شذره همان مرحله یا ترم است که به طور میانگین بین 120 تا 150 ساعت دوره آموزشی دارد.

* لیست دوره های شذره اول: (مشترک بین گروه ابرار و سابقون)

1. حیله های مدرن شیطان( بخش اول)؛ استاد اصفهانی
2. قرآن در 114 نما(مرور اجمالی بر 114 سوره قرآن)؛ استاد چیت چیان
3. مغالطات کاربردی؛ استاد امینی خواه
4. آموزش مقدماتی تجوید قرآن؛ استاد محمدزاده
5. احسن القصص(مروری بر داستان های قرآن)؛ استاد قیاسی
6. احکام عبادات (تقلید و طهارت)؛ استاد ندایی

* سه تا دوره اختصاصی برای سابقون:

1. چرا فلسفه بخوانیم؟؛ استاد امینی خواه
2. امیر حکمت(بخش اول حکمت های نهج البلاغه) ؛ استاد نظافت
3. حفظ سوره جمعه؛ استاد مختاری

* نحوه اجرا:
پس از ثبت نام تقویم هفتگی برای هر گروه ایجاد می شود که دانش پژوهان می توانند در آن هفته آن دروس را بگذرانند.

در لابلای آموزش، هر جا سوالی داشتید می توانید سوالتان را مطرح کنید. سوالاتی که مطرح می کنید یا استادیار ها پاسخ می دهند یا همه سوالات جمع آوری می شود و وبیناری با حضور استاد برای پاسخ به سوالات برگزار می کنیم.


* مزایای شرکت در دوره:
- استفاده از تخفیف 50 درصد برای ثبت نام در دوره های طرح
- پاسخ به سوالات شما توسط اساتید یا استادیار ها
- ایجاد گروه های هم افزایی در ایتا برای خواهران و برادران
- ایجاد گروه های مباحثاتی برای کسانی که میخواهند درسها برای آنها تثبیت شود


** تخفیف دوره:
• ثبت نام تا 28 بهمن: 50 درصد تخفیف
• ثبت نام تا 30 بهمن: 30 درصد تخفیف
• ثبت نام تا 6 اسفند: 20 درصد تخفیف
کد تخفیف: taalei786

- مدت زمان دوره: 2 ماه و نیم (10 هفته)
-شروع ثبت نام: 26 بهمن ماه (همزمان با میلاد حضرت امیر المومنین علیه السلام)

-شروع دوره: 10 اسفند ماه (همزمان با بعثت نبی مکرم اسلام صل الله علیه و آله)

1. حیله های مدرن شیطان( بخش اول)؛ استاد اصفهانی
2. قرآن در 114 نما(مرور اجمالی بر 114 سوره قرآن)؛ استاد چیت چیان
3. مغالطات کاربردی؛ استاد امینی خواه
4. آموزش مقدماتی تجوید قرآن؛ استاد محمدزاده
5. احسن القصص(مروری بر داستان های قرآن)؛ استاد قیاسی
6. احکام عبادات (تقلید و طهارت)؛ استاد ندایی
7. چرا فلسفه بخوانیم؟؛ استاد امینی خواه
8. امیر حکمت(بخش اول حکمت های نهج البلاغه) ؛ استاد نظافت
9. حفظ سوره جمعه؛ استاد مختاری

جلسه 1

(برنامه افتتاحیه طرح)
تاریخ: 1400/12/10
-
ساعت: 15:00 الی 16:00

جلسه 2

(پرسش و پاسخ با استاد قیاسی)
تاریخ: 1400/12/28
-
ساعت: 16:00 الی 17:00

جلسه 3

(درس اخلاق استاد تحریری به مناسبت ماه رمضان)
تاریخ: 1401/01/09
-
ساعت: 21:30 الی 22:30

جلسه 4

(پرسش و پاسخ با استاد قیاسی)
تاریخ: 1401/01/13
-
ساعت: 16:00 الی 17:00
...

مدرس رویداد

نام مدرس موسسه تعالی

اطلاعات این دوره

نوع رویداد
آنلاین
وضعیت
درحال ثبت نام
زبان این دوره
فارسی
نوع این دوره
صوتی و تصویری

اشتراک در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه دوره

نظرات کاربران درباره رویداد

کاربر: محمدحسین میانداری
6 ماه قبل

سلام از کجا باید متوجه بشم که ثبت نام در این دوره انجام شده، چون هزینه رو پرداخت کردم ولی هیچ نشانه ای نیست

کاربر: میلاد کمالی
5 ماه قبل

با سلام. به آی‌دی پشتیبان در تلگرام یا ایتا پیام بدید، راهنماییتون می‌کنند. @ravabet_omumi_taalei

کاربر: نرجس یزدانپناه
6 ماه قبل

خدا قوت به همه دست اندر کاران،ان شاءالله مورد نظر خاص حضرت صاحب الزمان عج الله تعالی فرجه الشریف باشین

کاربر: فاطمه رحمتی
6 ماه قبل

سلام بنده روز پنج شنبه ۱۵رجب ثبت نام کردم ولی تخفیفی نگرفتم

کاربر: میلاد کمالی
5 ماه قبل

با سلام. به آی‌دی پشتیبان پیام بدید، راهنماییتون می‌کنند. ایتا https://eitaa.com/ravabet_omumi_taalei تلگرام t.me/ravabet_omumi_taalei واتس‌اپ https://api.whatsapp.com/send/?phone=+989900014090‎

کاربر: محمد صادقی جیرفتی
6 ماه قبل

بسیارقابل تحسین تربیت یک فرد تربیت یک جامعه است

کاربر: فاطمه باغانی
6 ماه قبل

سلام من پرداخت کردم برای دوره سابقون ولی نمیدونم ثبت نام شدم یا نه ؟

کاربر: میلاد کمالی
5 ماه قبل

با سلام. به آی‌دی پشتیبان در تلگرام یا ایتا پیام بدید، راهنماییتون می‌کنند. @ravabet_omumi_taalei

کاربر: سید ابوالفضل حسینی
6 ماه قبل

اجرتون با ذات اقدس اله

کاربر: کاظم شاهدی
6 ماه قبل

سلام و خدا قوت خدمت موسسه تعالی و به ویژه جناب اقای امینی خواه عزیز اجرتون با اقا صاحب الزمان عجل الله

کاربر: حمید مرادنیا
6 ماه قبل

ان شاءالله خدا کمک کند این دوره‌ها را بخیر به پایان برسانیم. خدا قوت به مجموعه تعالی و علی الخصوص استاد عزیزم حجت الاسلام امینی خواه.

کاربر: هادی اسکندری
6 ماه قبل

با سلام مشتاقانه منتظر شروع دوره هستم

کاربر: زینب ساعدی
6 ماه قبل

سلام علیکم. ممنون بابت این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. روزیتون شهادت و دعای موفقیت برای دوستانی که ثبت نام کردن. انشاءالله که این جمع مورد لطف و نگاه و دعای امام زمان ارواحنا له الفدا باشه و در پناه و زیر سایه نگاه حضرت مادر باشیم و خدا به قلب و ذهنمون برکت و نور بده تا لحظه به لحظه این گروه به سمت تعالی پیش بره...

کاربر: سید ابوالفضل حسینی
6 ماه قبل

سلام تشکراز زحماتتون فقط برخی از دروس مثل چرا فلسفه بخوانیم ودوره حفظ سوره جمعه و شرح حدیث عنوان بصری باز نمیشه و در برخی میگه نیاز به ثبت نام میباشد درحالی که ثبت نام کردم

کاربر: میلاد کمالی
5 ماه قبل

با سلام. به آی‌دی پشتیبان در تلگرام یا ایتا پیام بدید، راهنماییتون می‌کنند. @ravabet_omumi_taalei

کاربر: سیده معصومه شاهمیری
5 ماه قبل

باتقدیم‌سلام و احترام وادب و عرض ارادت بسیار بسیار سپاس از استاد امینی خواه معزز و همه عزیزان که زحمت می کشند و این دورهای متعالی را برگزار می کنند ان شاالله در پناه امام رئوفزو مهربانی ها ماجور باشید بنده در مقطع دکتری مدرس حوزه و دانشگاه هستم اما واقعا هر آنچه دارم از صحبت ها و زحمات استاد امینی خواه است خداوند محفوظشان بدارد بی نهایت سپاس

کاربر: محمد حسام دهقانی
5 ماه قبل

خدا خیر فراوان به تمام اعضای این مجموعه اعطا کنه

کاربر: زهره اکرم زاده
5 ماه قبل

سلام علیکم فقط انقدر بگم از وقتی باهاتون بیشتر آشنا شدم به حالتون غبطه میخورم،سالیان سال بود دنبال همچین دوره های جامعی بودم و البته زیرنظر استاد باسوادی چون استاد امینی خواه بزرگوار. امیدوارم عاقبت دو دنیاتون به خیر بشه.

کاربر: elnaz badri
5 ماه قبل

عرض سلام وخداقوت به همه شما اعضای فعال مدرسه تعالی. بخاطر این دوره فوق العاده جذاب وکاربردی بینهایت از شما سپاسگزارم.

کاربر: زهره دهقانپور
5 ماه قبل

واقعا که دوره قرآن در ۱۱۴ نما فوق العاده است ، چون یک نمای کلی از سور را نشون میده با اینکه خیلی کوتاه ولی بسیار بسیار پر خیر و برکت هست و بسیار عالی . از همه عزیزان خواهش میکنم این دوره را بگذرانند مطمئن باشید خیلی خوشتون میاد و یک دید کلی بهتون میده تا موقع خواندن قرآن به تمامی این نکات دقت داشته باشید و عمیق تر قرآن بخوانید إن شاءا...

کاربر: حسین ملکی کلیری
5 ماه قبل

واقعا عالیو درجه ۱ است.

کاربر: تهمینه عباسیان
5 ماه قبل

سلام وخداقوت. .اجرتون انشالله باخدای علیم... اما یک نقد این برنامه شما هفته ای 12 ساعت والبته با مشغله که ما داریم وکلاسهای دیگه هستاد درصبح وو.اصلا نمیرسم...بنظرم فقط بدرد. کسی که جز دانشجوی شغلی نداره..خواهش میکنم تو این مورد تجدید نظر بشه. وقتش کم ودرسها زیاد

کاربر: میلاد کمالی
5 ماه قبل

با سلام و تشکر. نظر شما به تیم پشتیبانی مدرسه تعالی منتقل گردید.

کاربر: مهین اعلایی
5 ماه قبل

سلام خیلی ممنونم از کلاسهایی که گذاشتین ولی ای کاش زمان بیشتری داشت و من فرصت مباحثه داشتم. الان همه کلاسها رو گذروندم ولی خیلی سریع خواهش میکنم در مورد ساعات هر دوره تجدید نظر کنید تا با بار علمی بیشتری وارد دوره بعدی شویم.

مدیر: محمد سجاد جهانگیری
3 هفته قبل

باسلام و عرض احترام دوره ها همچنان در سایت وجود دارد میتوانید همه را سرفرصت گوش کنید

کاربر: elnaz badri
5 ماه قبل

با عرض سلام وخداقوت خدمت استاد بزرگوار. اگه امکان داره حتما پی دی اف مباحث رو در پیوست ها قرار بدین خیلی ضروریه ممنونم.

کاربر: سادات حسینی
5 ماه قبل

کار بزرگی انجام دادید و ما رو با دین آشنا کردید اجرتون با صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

کاربر: مهشید مستانی
5 ماه قبل

سلام کاش یکی از دروس هم به مباحث عالم ذر اختصاص پیدا کنه چون مباحث داستانهای قرآن و مابقی دروس مرتبط با حضرت آدم و زمین کمی شبهه ایجاد میکنه آیا عالمی قبل از دنیا بوده بالاخره یا نه

کاربر: میلاد کمالی
5 ماه قبل

با سلام. به صورت سوال زیر جلسات مطرح کنید.

کاربر: سیده مریم حسینی
5 ماه قبل

سلام و خداقوت بابت برنامه درسی بسیار خوبتون خیلی تشکر می کنم از همه عوامل وبه خصوص از حجت الاسلام آقای امینی خواه ،ان شاءالله خیر دنیا و آخرت نصیبتون بشه خیلی دعاگوتون هستم.

کاربر: مریم زارعی
5 ماه قبل

سلام علیکم ورحمه الله میلاد پر سعادت و پر از نور آقا صاحب عصر وزمان عجل الله تعالی فرج شریف را به همه ی عزیزان تبریک وتهنیت می گویم . این دوره از بهترین لحظه های عمرم محسوب می شه تو خونه، در امنیت با فراغ بال ،بدون دیدن نا محرم من چند ساله که آرزوی این جور تحصیل داشتم . پشت پنجره فولاد آقای رئوفم این رو درخواست کردم وخدارو شکر به عدد تمام ذرات عالم

کاربر: میلاد کمالی
5 ماه قبل

با سلام. به آی‌دی پشتیبان در تلگرام یا ایتا پیام بدید، راهنماییتون می‌کنند. @ravabet_omumi_taalei

کاربر: فاطمه شیرالی
5 ماه قبل

سلام و نور خداخیرتون بده. چی بهتر از این که یه جای مطمئن (بابت تعالیم) میتونیم درسهایی رو یاد بگیریم که مقدمه شناخت دینمونه . من شخصا مدت ها دنبال یه همچین دوره آموزشی بودم البته در دوره قبلی هم بودم ولی کم کاری کردم و ادامه ندادم . چقدر ما خدای خوبی داریم که با اینکه بدیم همینطور راه جلو پامون میذاره برای درست شدن( بد بودن رو با خودمم) آشنایی بنده با استاد امینی خواه بار اول با صوت شرح کتاب آنسوی مرگ بود که استاد قرآنم برام فرستاد . من اون طور که باید تلاش نمیکنم ، از هر شخصی که این پیام رو میخونه التماس دعا دارم که بتونم این مسیر رو ادامه بدم و بهترین بهره رو از این کلاس ها ببرم. ان شاءالله که همه با هم موفق بشیم و به اهداف مدرسه تعالی برسیم . برای همه ی مسئولان مدرسه تعالی آرزوی عاقبت بخیری دارم .

کاربر: تهمینه عباسیان
5 ماه قبل

الحمدالله که نعمتش را خدا برروی ما باز کرد...7داوند مسبب این امر را برکت به عمرش وتوفیقاتشون افزون اما نقدی دارم کخ قبلا از جلسات استاد امینی خواه کامل استفاده وبهرمند میشدید ولی با این شذره ها وقت بسیار کم وتندی از مدرسه تعالی طردکه امتیاز وونمیتوانیم جلسات بعدش بریم. خواهشا تجدید نظر بشه ..اجرتون با خداوند رحیم

کاربر: فرشته رضایی
5 ماه قبل

اگه متن چندتایی پرسش وپاسخ برای هر درس قابل مطالعه بود قبل از امتحان، در یادگیری تاثیر خوبی داشت.

کاربر: مریم عزیزی
4 ماه قبل

سلام علیکم خواستم تشکر کنم بابت زحمات زیادی که کشیده شده تا همه این جلسات در کنار هم یک برنامه آموزشی دینی تهیه شده خیلی عالی هست . ان شاءالله خدا خیر دنیا و آخرت به شما بده .برای بنده که بسیار مفید بوده و تغییر زیادی در زندگی خودم کردم و از خدا میخواهم توفیقات بیشتری نصیب بنده و همه عزیزان کند ان شاءالله.

کاربر: مسعود نورزادیان
4 ماه قبل

با سلام و خدا قوت و آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون چند روزه مشکلی نرم افزاری رو به پشتیبانی از طریق تلگرام گزارش دادم پیگیری نشده. ممنون از تمام زحماتتان. یا علی ع

کاربر: میلاد کمالی
3 ماه قبل

با سلام. لطفا در پیام‌رسان ایتا برای پشتیبان مجموعه پیام ارسال کنید.

کاربر: زهرا محمدی
3 ماه قبل

سلام علیکم خدا قوت ان شاءالله خداوند از همه عوامل و زحمت کشان مدرسه تعالی راضی باشه و از همگی این تلاش عالم پروری رو قبول کنه. شاید عده ی بسیاری از ما انسانها در مرگ جهل خودمان فرو رفتیم و هرکس که فردی از مارا زنده کند به علم و ایمان،(ان شاءالله) گویی که همه انسانها را زنده کرده است. التماس دعا

کاربر: زهرا فاطمی
3 ماه قبل

سلام علیکم،دروس استاداصفهانی بسیار عالی است ،اگر امکان دارد صوتهای جدید ایشان را بگذارید.ممنون