تعالی اندیشه شذره اول (گروه ابرار) بهمن 1400

بلیط های رویداد

ثبت نام عادی

نام طرح : گروه ابرار شذره اول طول سیر: 14 هفته

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه گروه ابرار 6 و نیم ساعت است که برای هر گروه 6 و نیم ساعت در نظر گرفته شده است.

هفته اول

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه اول-بحث مقدمه ، انسان و غیب دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 01:19:13
2 جلسه جلسه اول - مغالطه اشتراک لفظ (لفظ مشترک) دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:15:27
3 جلسه جلسه دوم - مغالطه ابهام ساختاری (کژتابی) دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:06:53
4 جلسه تکلیف دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:33:32
5 جلسه شرایط مرجع تقلید دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:21:40
6 جلسه جلسه اول دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:31:10
7 جلسه جلسه دوم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:35:15
8 جلسه داستان حضرت آدم (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:37:40
# مجموع 06:20:50

هفته دوم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه دوم-ساختار وجود جنیان و توانایی های آن ها دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 00:38:22
2 جلسه جلسه سوم-اعتراض شیطان و آغاز کینه ها دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 00:50:27
3 جلسه جلسه سوم - 3 مغالطه ابهام ساختاری دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:04:41
4 جلسه راه هاي شناخت مجتهد جامع‌الشرائط دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:34:20
5 جلسه معنای ولایت فقیه و ضرورت ولایت فقیه دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:31:56
6 جلسه جلسه سوم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:25:05
7 جلسه جلسه چهارم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:30:23
8 جلسه داستان حضرت آدم (علیه السلام) (2) دوره آموزشی احسن القصص 00:42:21
9 جلسه داستان حضرت آدم (علیه السلام) (3) دوره آموزشی احسن القصص 00:43:41
# مجموع 06:01:16

هفته سوم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه چهارم-اغواگری و وساوس شیاطین دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 02:27:18
2 جلسه جلسه چهارم - مغالطات "گزاره‌های بدون سور" و "سورهای کلی‌نما" دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:15:30
3 جلسه آبها دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:58
4 جلسه تخلی دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:35
5 جلسه جلسه پنجم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:33:05
6 جلسه جلسه ششم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:32:34
7 جلسه داستان حضرت آدم (علیه السلام) (4) دوره آموزشی احسن القصص 00:21:11
8 جلسه داستان حضرت نوح (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:43:16
# مجموع 06:32:27

هفته چهارم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه پنجم-حکومت شیطان و سپاهیانش دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 01:35:03
2 جلسه جلسه پنجم - چند مغالطه و راه‌های مقابله با آن دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:30:45
3 جلسه نجاسات دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:28:16
4 جلسه نجاسات بخش دوم دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:45
5 جلسه جلسه هفتم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:36:35
6 جلسه داستان حضرت نوح (علیه السلام) (2) دوره آموزشی احسن القصص 00:40:39
7 جلسه داستان حضرت نوح (علیه السلام) (3) دوره آموزشی احسن القصص 00:36:09
8 جلسه مقدمه دوره آموزشی آموزش مقدماتی تجوید قرآن 00:26:28
# مجموع 06:13:40

هفته پنجم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه ششم-منافذ ورود سپاهیان شیطان دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 01:29:34
2 جلسه چگونگي اثبات نجاست وسایل پاک دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:27:36
3 جلسه جلسه هشتم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:35:24
4 جلسه داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:46:35
5 جلسه جلسه دوم دوره آموزشی آموزش مقدماتی تجوید قرآن 00:23:51
6 جلسه جلسه ششم - مادر تمام مغالطات دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:19:54
7 جلسه جلسه هفتم - مغالطه بزرگ‌نمایی دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:27:27
# مجموع 06:30:21

هفته ششم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه هفتم-راه های دفع شیاطین دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 00:49:26
2 جلسه انواع مطهرات دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:39
3 جلسه انواع مطهرات۲ دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:23
4 جلسه جلسه نهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:29:22
5 جلسه داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) (3) دوره آموزشی احسن القصص 00:27:34
6 جلسه جلسه هفتم - مغالطه بزرگ‌نمایی دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:27:27
7 جلسه جلسه هشتم - مغالطات "نقل قول ناقص"، "تحریف" و "تفسیر نادرست" دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:19:14
8 جلسه جلسه سوم دوره آموزشی آموزش مقدماتی تجوید قرآن 00:28:56
9 جلسه سوره های حمد تا نحل دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:44:02
# مجموع 06:23:03

هفته هفتم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه هشتم-رنسانس و انکار غیب دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 01:35:15
2 جلسه جلسه نهم - مغالطات "تفسیر نادرست" و "تاکید لفظی" دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:21:54
3 جلسه اصل اولیه در طهارت دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:54
4 جلسه جلسه دهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:35:00
5 جلسه سوره های اسراء تا سجده دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:40:47
6 جلسه داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) (4) دوره آموزشی احسن القصص 00:37:25
7 جلسه داستان حضرت لوط (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:29:04
# مجموع 05:37:19

هفته هشتم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه نهم-سامری ، تحریف راهکار نفوذ دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 00:35:50
2 جلسه جلسه دهم - بستن راه استدلال دوره آموزشی مغالطات کاربردی 00:45:32
3 جلسه جلسه یازدهم - هربچه مدرسه‌ای می‌داند! دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:16:02
4 جلسه کیفیت وضو دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:35:29
5 جلسه شرایط وضو (۱) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:37
6 جلسه شرایط وضو (۲) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:21:26
7 جلسه جلسه یازدهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:32:28
8 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:38:35
9 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (2) دوره آموزشی احسن القصص 00:36:59
10 جلسه سوره های احزاب تا حجرات دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:44:59
# مجموع 06:24:57

هفته نهم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه دهم-تکنولوژی ، سرعت ، حقیقت قلب دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 01:55:19
2 جلسه جلسه دوازدهم - 4 مغالطه کاربردی دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:23:20
3 جلسه جلسه سیزدهم - "تکرار" و "توسل به احساسات" دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:18:56
4 جلسه اقسام وضو دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:26:40
5 جلسه غایات وضو دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:26:08
6 جلسه جلسه دوازدهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:27:38
7 جلسه سوره های قاف تا تغابن دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:42:04
# مجموع 06:40:05

هفته دهم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه یازدهم-عالم مجاز و ارزش زمان دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 02:24:17
2 جلسه جلسه چهاردهم - "تهدید"، "تطمیع" و "جلب ترحم" دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:05:48
3 جلسه جلسه پانزدهم - "آرزو اندیشی" و "عوام فریبی" دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:23:56
4 جلسه معنا و اقسام غسل دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:14:33
5 جلسه شرایط و احکام غسل دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:14:39
6 جلسه جلسه سیزدهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:30:58
7 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (3) دوره آموزشی احسن القصص 00:17:14
# مجموع 06:11:25

هفته یازدهم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه دوازدهم-راه های پیدا کردن خدا دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 02:16:57
2 جلسه جلسه شانزدهم - مغالطه‌ای رسانه‌ای! دوره آموزشی مغالطات کاربردی 01:21:33
3 جلسه جلسه هفدهم - "انگیزه و انگیخته" و "پهلوان پنبه" دوره آموزشی مغالطات کاربردی 00:45:09
4 جلسه غسل جنابت دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:23:29
5 جلسه غسل های مخصوص بانوان دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:14:26
6 جلسه جلسه چهاردهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:24:11
7 جلسه جلسه پانزدهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:31:56
8 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (4) دوره آموزشی احسن القصص 00:34:55
# مجموع 06:32:36

هفته دوزادهم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه سیزدهم- لزوم معرفت النفس و اهمیت آن و اصالت روح دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 02:10:09
2 جلسه جلسه هفدهم - "انگیزه و انگیخته" و "پهلوان پنبه" دوره آموزشی مغالطات کاربردی 00:45:09
3 جلسه جلسه هجدهم - کمال گرایی افراطی دوره آموزشی مغالطات کاربردی 00:54:47
4 جلسه احکام درگذشتگان (۱) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:14:24
5 جلسه احکام درگذشتگان (۲) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:11:36
6 جلسه احکام درگذشتگان (۳) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:21:31
7 جلسه جلسه شانزدهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:29:34
8 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (5) دوره آموزشی احسن القصص 00:29:31
9 جلسه سوره های طلاق تا عبس دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:44:00
# مجموع 06:20:41

هفته سیزدهم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه چهاردهم- کیفیت جهان های موازی محیطی و نقش انسان کامل دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 01:20:45
2 جلسه جلسه نوزدهم - علت و دلیل و رد دلیل دوره آموزشی مغالطات کاربردی 00:51:20
3 جلسه تیمم (۱) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:21:51
4 جلسه جلسه هفدهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:26:45
5 جلسه جلسه هجدهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:24:16
6 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (6) دوره آموزشی احسن القصص 00:26:57
7 جلسه سوره های تکویر تا علق دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:44:31
# مجموع 04:36:25

هفته چهاردهم

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه پانزدهم- مرگ غیر اختیاری دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شيطان 01:16:22
2 جلسه جلسه بیستم (پایانی) - "مناقشه در مثال" و "سوال مرکب" دوره آموزشی مغالطات کاربردی 00:53:01
3 جلسه تیمم (۲) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:41
4 جلسه جلسه نوزدهم دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:31:53
5 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:29:45
6 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) (2) دوره آموزشی احسن القصص 00:22:17
7 جلسه سوره های قدر تا ناس دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:42:42
# مجموع 04:33:41

آیا شما جزو آن دسته کسانی هستید که دوست دارند معارف اسلامی را یاد بگیرند و دنبال یک برنامه مشخص وچند نفر پایه اند؟
آیا می دانستید تنها اگر روزی یک ساعت و 20 دقیقه وقت بگذارید می توانید معارف اسلامی را یاد بگیرید؟


مدرسه تعالی در راستای ماموریت خود این بستر را فراهم کرده است تا هر کسی بتواند در کنار کار روزمره خود معارف اسلامی را فرا بگیرد.

برای این امر دو گروه در نظر گرفته ایم.

1- «گروه ابرار» که در هفته کافی است 8 ساعت(یعنی روزی یک ساعت و 20 دقیقه) وقت بگذارنند.

2- «گروه سابقون» که در هفته کافی است 12 ساعت (یعنی روزی 1 ساعت و 50 دقیقه) وقت بگذرانند.


طبق برنامه سیر آموزشی تعالی که در 8 شذره طراحی شده است، الان بنا داریم شذره اول را با 9 ماده آموزشی بگذرانیم.

شاید بپرسید شذره یعنی چه؟ شذره همان مرحله یا ترم است که به طور میانگین بین 120 تا 150 ساعت دوره آموزشی دارد.

* لیست دوره های شذره اول: (مشترک بین گروه ابرار و سابقون)

1. حیله های مدرن شیطان( بخش اول)؛ استاد اصفهانی
2. قرآن در 114 نما(مرور اجمالی بر 114 سوره قرآن)؛ استاد چیت چیان
3. مغالطات کاربردی؛ استاد امینی خواه
4. آموزش مقدماتی تجوید قرآن؛ استاد محمدزاده
5. احسن القصص(مروری بر داستان های قرآن)؛ استاد قیاسی
6. احکام عبادات (تقلید و طهارت)؛ استاد ندایی

* سه تا دوره اختصاصی برای سابقون:

1. چرا فلسفه بخوانیم؟؛ استاد امینی خواه
2. امیر حکمت(بخش اول حکمت های نهج البلاغه) ؛ استاد نظافت
3. حفظ سوره جمعه؛ استاد مختاری

* نحوه اجرا:
پس از ثبت نام تقویم هفتگی برای هر گروه ایجاد می شود که دانش پژوهان می توانند در آن هفته آن دروس را بگذرانند.

در لابلای آموزش، هر جا سوالی داشتید می توانید سوالتان را مطرح کنید. سوالاتی که مطرح می کنید یا استادیار ها پاسخ می دهند یا همه سوالات جمع آوری می شود و وبیناری با حضور استاد برای پاسخ به سوالات برگزار می کنیم.


* مزایای شرکت در دوره:
- استفاده از تخفیف 50 درصد برای ثبت نام در دوره های طرح
- پاسخ به سوالات شما توسط اساتید یا استادیار ها
- ایجاد گروه های هم افزایی در ایتا برای خواهران و برادران
- ایجاد گروه های مباحثاتی برای کسانی که میخواهند درسها برای آنها تثبیت شود


** تخفیف دوره:
• ثبت نام تا 28 بهمن: 50 درصد تخفیف
• ثبت نام تا 30 بهمن: 30 درصد تخفیف
• ثبت نام تا 6 اسفند: 20 درصد تخفیف
کد تخفیف: taalei786

- مدت زمان دوره: 2 ماه و نیم (10 هفته)
-شروع ثبت نام: 26 بهمن ماه (همزمان با میلاد حضرت امیر المومنین علیه السلام)

-شروع دوره: 10 اسفند ماه (همزمان با بعثت نبی مکرم اسلام صل الله علیه و آله)

1. حیله های مدرن شیطان( بخش اول)؛ استاد اصفهانی
2. قرآن در 114 نما(مرور اجمالی بر 114 سوره قرآن)؛ استاد چیت چیان
3. مغالطات کاربردی؛ استاد امینی خواه
4. آموزش مقدماتی تجوید قرآن؛ استاد محمدزاده
5. احسن القصص(مروری بر داستان های قرآن)؛ استاد قیاسی
6. احکام عبادات (تقلید و طهارت)؛ استاد ندایی

جلسه 1

(برنامه افتتاحیه طرح)
تاریخ: 1400/12/10
-
ساعت: 15:00 الی 16:00

جلسه 2

(پرسش و پاسخ با استاد قیاسی)
تاریخ: 1400/12/28
-
ساعت: 16:00 الی 17:00

جلسه 3

(درس اخلاق استاد تحریری به مناسبت ماه رمضان)
تاریخ: 1401/01/09
-
ساعت: 21:30 الی 22:30

جلسه 4

(پرسش و پاسخ با استاد قیاسی)
تاریخ: 1401/01/13
-
ساعت: 16:00 الی 17:00
...

مدرس رویداد

نام مدرس موسسه تعالی

اطلاعات این دوره

نوع رویداد
آنلاین
وضعیت
درحال ثبت نام
زبان این دوره
فارسی
نوع این دوره
صوتی و تصویری

اشتراک در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه دوره

نظرات کاربران درباره رویداد

کاربر: منیژه بابایی بابایی
6 ماه قبل

سلام من برا دوره معرف اسلامی ثبت نام کردم ولی نمیدونم اسمم ثبت شده یانه پول هم واریز شده

کاربر: میلاد کمالی
5 ماه قبل

با سلام. به آی‌دی پشتیبان در تلگرام یا ایتا پیام بدید، راهنماییتون می‌کنند. @ravabet_omumi_taalei

کاربر: فاطمه خوش
6 ماه قبل

سلام وقت بخیر آیامن در گروه ابرارثبت نام شدم ؟ کد تخفیف برام نخورد ۱۵۰ تومن کسر شد؟ در صورتی که امروز ۲۸ ام هست .

کاربر: میلاد کمالی
5 ماه قبل

با سلام. به آی‌دی پشتیبان در تلگرام یا ایتا پیام بدید، راهنماییتون می‌کنند. @ravabet_omumi_taalei

کاربر: حسن هرمزی
6 ماه قبل

عاااالی دوستتون دارم بچهاا

کاربر: عبدالمجید محرمی
5 ماه قبل

خدا خیرتون بده

کاربر: لیلا غفاری ارام
5 ماه قبل

خیــــــــلی عالیه انشالله خداوند جزای خیر به همه مجموعه تعالی عنایت کند فقط در مورد مغالطه اگر تکلیف تعیین کنند مطلب بیشتر جا میافته

کاربر: علیا رخشانی
5 ماه قبل

فوق العاده است خدا خیرتون بده

کاربر: سهیلا صفری
5 ماه قبل

برنامه های آموزشی عاااالی ست ولی ارتباط گرفتن از طریق لینک بسیار مشکله .در ضمن با هر بار ورود به آزمون بدون اینکه سوال بالا بیاد هزینه اخذ میشه .این نقص برطرف بشه خیلی خوبه .برای دو تا از درسها بدون ورود به آزمون ۸بار هزینه سیستم برداشت کرده آن شاالله مدیون هم نشویم .

مدیر: محمد سجاد جهانگیری
3 هفته قبل

با سلام لطفا جزئیات مشکل را به تعالی یار بفرمایید تا به صورت اختصاصی برطرف شود انشاالله

کاربر: علیا رخشانی
5 ماه قبل

حیله های مدرن شیطان فوق العاده است خدا خیرتون بده

کاربر: سهیلا صفری
5 ماه قبل

سلام .ایام سال نو بر شما زحمت کشان مبارک باشه واقعااااااا از طرح مدرسه تعالی و درس هایش که از آرزوهای بنده در سالیان سال بوده که هر کدام بهترین مباحث را دارد تشکر میکنم و آرزو دارم مرضی حضرت حق و صاحب الزمان باشد ..خیلیییییییییییی دعااااااااااااااا برای اساتید محترم دارم .

کاربر: مهشید وقاری
4 ماه قبل

دوره و محتوا بسیار عالی و به روز هست‌.از اینکه ایتم های جذاب برای فضای مجازی طراحی کردین سپاسگزارم.خدا قوت بابت پیگیری هاتون.

کاربر: طیبه سیف
4 ماه قبل

سلام ضمن عرض تشکر و سپاس فراوان در مغالطات برخلاف درسهای دیگر نا مفهوم است هدف این درس برای من گنگ است

کاربر: میلاد کمالی
3 ماه قبل

با سلام. هدف از این دوره در جلسه‌ی اول توضیح داده شده. لطفاً مجدداً گوش بدید.

کاربر: مریم موفق
2 ماه قبل

متشکرم