تعالی اندیشه شذره اول (ابرار)

بلیط های رویداد

ثبت نام عادی

نام طرح : برنامه شذره اول ابرار طول سیر: 9 هفته

برنامه شذره اول ابرار

از 1401/04/11 تا 1401/04/16

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه اول-بحث مقدمه ، انسان و غیب دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:19:13
2 جلسه داستان حضرت آدم (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:37:40
3 جلسه داستان حضرت آدم (علیه السلام) (2) دوره آموزشی احسن القصص 00:42:21
4 جلسه داستان حضرت آدم (علیه السلام) (3) دوره آموزشی احسن القصص 00:43:41
5 جلسه داستان حضرت آدم (علیه السلام) (4) دوره آموزشی احسن القصص 00:21:11
6 جلسه جلسه اول دوره آموزشی آموزش مقدماتی تجوید قرآن 00:25:39
7 جلسه تکلیف دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:33:32
8 جلسه شرایط مرجع تقلید دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:21:40
9 جلسه راه هاي شناخت مجتهد جامع‌الشرائط دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:34:20
10 جلسه ملاقات با امام صادق علیه السلام و رفتار حکیمانه ایشان دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:31:10
11 جلسه واکنش عنوان بصری به رفتار حکیمانه امام علیه السلام دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:35:15
12 جلسه مقدمه دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:16:22
13 جلسه مغالطه اول: اشتراک لفظ دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:40:04
# مجموع 07:42:08

از 1401/04/18 تا 1401/04/23

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه دوم-ساختار وجود جنیان و توانایی های آن ها دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 00:38:22
2 جلسه جلسه سوم-اعتراض شیطان و آغاز کینه ها دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 00:50:27
3 جلسه جلسه چهارم-اغواگری و وساوس شیاطین دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 02:27:18
4 جلسه داستان حضرت نوح (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:43:16
5 جلسه داستان حضرت نوح (علیه السلام) (2) دوره آموزشی احسن القصص 00:40:39
6 جلسه سوره های حمد تا نحل دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:44:02
7 جلسه ماهیت علم از منظر امام صادق علیه السلام دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:25:05
8 جلسه معنای ولایت فقیه و ضرورت ولایت فقیه دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:31:56
9 جلسه مغالطه دوم: ابهام ساختاری دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:20:50
10 جلسه علل مغالطه ابهام ساختاری (کژتابی) دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:33:07
# مجموع 07:55:02

از 1401/04/25 تا 1401/04/30

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه پنجم-حکومت شیطان و سپاهیانش دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:35:03
2 جلسه داستان حضرت نوح (علیه السلام) (3) دوره آموزشی احسن القصص 00:36:09
3 جلسه داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:46:35
4 جلسه داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) (2) دوره آموزشی احسن القصص 00:36:56
5 جلسه جلسه دوم دوره آموزشی آموزش مقدماتی تجوید قرآن 00:22:49
6 جلسه سوره های اسراء تا سجده دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:40:47
7 جلسه آبها دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:58
8 جلسه تخلی دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:35
9 جلسه نجاسات دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:28:16
10 جلسه دستورالعمل امام صادق علیه السلام دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:30:23
11 جلسه حقیقت عبودیت (۱) دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:33:05
12 جلسه مغالطه سوم: ترکیب مفصل دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:13:54
13 جلسه مغالطه چهارم: تفصیل مرکب دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:13:36
# مجموع 07:17:06

از 1401/05/01 تا 1401/05/06

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه ششم-منافذ ورود سپاهیان شیطان دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:29:34
2 جلسه جلسه هفتم-راه های دفع شیاطین دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 00:49:26
3 جلسه داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) (3) دوره آموزشی احسن القصص 00:27:34
4 جلسه داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) (4) دوره آموزشی احسن القصص 00:37:25
5 جلسه داستان حضرت لوط (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:29:04
6 جلسه سوره های احزاب تا حجرات دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:44:59
7 جلسه نجاسات بخش دوم دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:45
8 جلسه چگونگي اثبات نجاست وسایل پاک دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:27:36
9 جلسه انواع مطهرات دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:39
10 جلسه انواع مطهرات۲ دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:23
11 جلسه حقیقیت عبودیت (۲) دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:32:34
12 جلسه راه دست‌یابی به علم نوری دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:36:35
13 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:38:35
14 جلسه مغالطه پنجم: واژه ای مبهم دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:17:12
15 جلسه مثال های مغالطه واژه های مبهم دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:05:46
16 جلسه مغالطه ششم: گزاره های بدون سور دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:35:41
# مجموع 08:48:48

از 1401/05/22 تا 1401/05/27

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه هشتم-رنسانس و انکار غیب دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:35:15
2 جلسه جلسه نهم-سامری ، تحریف راهکار نفوذ دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 00:35:50
3 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (2) دوره آموزشی احسن القصص 00:36:59
4 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (3) دوره آموزشی احسن القصص 00:17:14
5 جلسه سوره های قاف تا تغابن دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:42:04
6 جلسه اصل اولیه در طهارت دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:54
7 جلسه کیفیت وضو دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:35:29
8 جلسه شرایط وضو (۱) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:37
9 جلسه چگونگی حقیقت عبودیت دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:35:24
10 جلسه سبکباری راه دستیابی به مقصود نهایی دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:29:22
11 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (4) دوره آموزشی احسن القصص 00:34:55
12 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (5) دوره آموزشی احسن القصص 00:29:31
13 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (6) دوره آموزشی احسن القصص 00:26:57
14 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:29:45
15 جلسه مغالطه هفتم: سورهای کلی نما دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:14:21
16 جلسه مغالطه هشتم: سورهای مبهم دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:27:38
17 جلسه مغالطه نهم: مغالطه دوری دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:04:16
18 جلسه مغالطه دهم: مغالطه علت جعلی دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:16:01
19 جلسه مغالطه دهم: علت مغالطه علت جعلی دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:21:45
20 جلسه مغالطه دهم: هدف مغالطه علت جعلی دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:08:04
21 جلسه مغالطه یازدهم: مغالطه بزرگ نمایی دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:19:32
22 جلسه مغالطه دوازدهم: مغالطه کوچک نمایی دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:10:50
# مجموع 10:06:43

از 1401/05/29 تا 1401/06/03

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه دهم-تکنولوژی ، سرعت ، حقیقت قلب دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:55:19
2 جلسه سوره های طلاق تا عبس دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:44:00
3 جلسه شرایط وضو (۲) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:21:26
4 جلسه اقسام وضو دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:26:40
5 جلسه غایات وضو دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:26:08
6 جلسه صدق در راه خدا دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:35:00
7 جلسه شهادت آسمانی دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:32:28
8 جلسه دستور العمل امام صادق علیه السلام برای خودسازی دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:27:38
9 جلسه مغالطه سیزدهم: مغالطه نقل قول ناقص دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:38:29
10 جلسه مغالطه چهاردهم: مغالطه تفسیر نادرست دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:14:44
11 جلسه مغالطه پانزدهم: مغالطه تأکید لفظی دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:06:04
12 جلسه مغالطه شانزدهم: مغالطه هر بچه مدرسه ای میداند دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:16:43
13 جلسه مغالطه هفدهم: مغالطه مسموم کردن چاه دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:10:05
14 جلسه مغالطه هجدهم: مغالطه تله گذاری دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:12:04
15 جلسه مغالطه نوزدهم: مغالطه توسل به جهل دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:18:16
16 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) (2) دوره آموزشی احسن القصص 00:22:17
17 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) (3) دوره آموزشی احسن القصص 00:34:40
18 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) (4) دوره آموزشی احسن القصص 00:22:10
19 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) (5) دوره آموزشی احسن القصص 00:21:08
20 جلسه مغالطه بیستم: مغالطه طلب برهان از مخالفین دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:18:12
21 جلسه مغالطه بیست و یکم: مغالطه طرد شقوق دیگر دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:17:24
# مجموع 09:40:55

از 1401/06/05 تا 1401/06/10

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه یازدهم-عالم مجاز و ارزش زمان دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 02:24:17
2 جلسه جلسه سوم دوره آموزشی آموزش مقدماتی تجوید قرآن 00:28:12
3 جلسه معنا و اقسام غسل دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:14:33
4 جلسه شرایط و احکام غسل دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:14:39
5 جلسه غسل جنابت دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:23:29
6 جلسه غسل های مخصوص بانوان دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:14:26
7 جلسه آثار تحقق حقیقت عبودیت دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:30:58
8 جلسه دنیا سرای امتحان دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:24:11
9 جلسه توصیه‌های نه‌گانه امام صادق علیه السلام در سیر و سلوک دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:31:56
10 جلسه مغالطه بیست و دوم: مغالطه تکرار دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:50:13
11 جلسه مغالطه بیست و سوم: مغالطه توسل به احساسات دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:13:32
12 جلسه مغالطه بیست و چهارم: مغالطه تهدید دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:23:55
13 جلسه مغالطه بیست و پنجم: مغالطه تطمیع دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:01:37
14 جلسه مغالطه بیست و ششم: مغالطه جلب ترحم دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:25:25
15 جلسه مغالطه بیست و هفتم: مغالطه آرزو اندیشی دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:13:27
16 جلسه مغالطه بیست و هشتم: مغالطه عوام فریبی دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:57:29
17 جلسه مغالطه بیست و نهم: مغالطه توسل به مرجع کاذب دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:31:42
18 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) (6) دوره آموزشی احسن القصص 00:42:07
19 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) (7) دوره آموزشی احسن القصص 00:20:21
20 جلسه داستان حضرت داوود (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:34:16
21 جلسه داستان حضرت سلیمان (علیه السلام)(1) دوره آموزشی احسن القصص 00:35:03
22 جلسه داستان حضرت سلیمان (علیه السلام)(2) دوره آموزشی احسن القصص 00:43:28
# مجموع 11:59:16

از 1401/06/12 تا 1401/06/17

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه دوازدهم-راه های پیدا کردن خدا دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 02:16:57
2 جلسه جلسه سیزدهم- لزوم معرفت النفس و اهمیت آن و اصالت روح دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 02:10:09
3 جلسه سوره های تکویر تا علق دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:44:31
4 جلسه احکام درگذشتگان (۱) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:14:24
5 جلسه احکام درگذشتگان (۲) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:11:36
6 جلسه احکام درگذشتگان (۳) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:21:31
7 جلسه دستوراتی برای سالکان راه عبودیت (۱) دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:29:34
8 جلسه دستوراتی برای سالکان راه عبودیت (۲) دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:26:45
9 جلسه داستان حضرت سلیمان (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:35:03
10 جلسه مغالطه سی ام: مغالطه انگیزه و انگیخته دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:15:58
11 جلسه مغالطه سی و یکم: تعریف مغالطه انگیزه و انگیخته دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:07:16
12 جلسه مغالطه سی و دوم: تعریف مغالطه منشا دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:23:11
13 جلسه مغالطه سی و سوم: مغالطه پهلوان پنبه دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:09:09
14 جلسه مغالطه سی و سوم: نکات مربوط به مغالطه پهلوان پنبه دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:36:15
15 جلسه مغالطه سی و چهارم: مغالطه کامل نامیسر دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:03:44
16 جلسه مغالطه سی و پنجم: مغالطه ارزیابی یک طرفه دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:01:58
17 جلسه مغالطه سی و ششم: مغالطه علت و دلیل دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:18:32
18 جلسه داستان حضرت عیسی (علیه السلام)(1) دوره آموزشی احسن القصص 00:43:28
19 جلسه داستان حضرت عیسی (علیه السلام)(2) دوره آموزشی احسن القصص 00:44:43
20 جلسه داستان حضرت عیسی (علیه السلام)(3) دوره آموزشی احسن القصص 00:41:54
21 جلسه داستان حضرت محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)-1 دوره آموزشی احسن القصص 00:51:16
22 جلسه داستان حضرت محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)-2 دوره آموزشی احسن القصص 00:43:43
23 جلسه داستان حضرت محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)-3 دوره آموزشی احسن القصص 00:41:03
# مجموع 13:52:40

هفته آخر

از 1401/06/19 تا 1401/06/24

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه چهاردهم- کیفیت جهان های موازی محیطی و نقش انسان کامل دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:20:45
2 جلسه جلسه پانزدهم- مرگ غیر اختیاری دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:16:22
3 جلسه سوره های قدر تا ناس دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:42:42
4 جلسه تیمم (۱) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:21:51
5 جلسه تیمم (۲) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:41
6 جلسه دستوراتی برای سالکان راه عبودیت (۳) دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:24:16
7 جلسه دستوراتی برای سالکان راه عبودیت (۴) دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:31:53
8 جلسه تیمم (۱) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:21:51
9 جلسه تیمم (۲) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:41
10 جلسه دستوراتی برای سالکان راه عبودیت (۳) دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:24:16
11 جلسه دستوراتی برای سالکان راه عبودیت (۴) دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:31:53
12 جلسه مغالطه سی و هفتم: مغالطه رد دلیل به جای مدعا دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:09:04
13 جلسه مغالطه سی و هشتم: مغالطه مناقشه در مثال دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:27:05
14 جلسه مغالطه سی و نهم: مغالطه سوال مرکب دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:20:43
# مجموع 07:28:03

بسم الله الرحمن الرحیم

آیا شما جزو آن دسته کسانی هستید که دوست دارند در جهت تقویت عبودیت گام بردارند و دنبال یک برنامه مشخص وچند نفر پایه اند؟
آیا می دانستید تنها اگر روزی دو ساعت وقت بگذارید می توانید معارف مورد نیاز خود را فرا بگیرید؟
آیا می خواهید تابستانی متفاوت تجربه کنید؟

مدرسه تعالی در راستای ماموریت خود این بستر را فراهم کرده است تا هر کسی بتواند در کنار کار روزمره خود معارف اسلامی را فرا بگیرد و کمک کند گامی در مسیر عبودیت بردارید.

«گروه ابرار» که در هفته کافی است حداقل 8 ساعت(یعنی روزی یک ساعت و 20 دقیقه) وقت بگذارنند.

طبق برنامه سیر آموزشی تعالی که در 8 شذره طراحی شده است، الان بنا داریم دورهِ دومِ شذرهِ اول را در 10 ماده آموزشی بگذرانیم.

شاید بپرسید شذره یعنی چه؟ شذره همان مرحله یا ترم است که به طور میانگین بین 120 تا 150 ساعت دوره آموزشی دارد.

هر شذره درای دو نوع دوره آموزشی است. دوره ضبط شده و دوره برخط.

* لیست دوره های ضبط شده شذره اول:

1. حیله های مدرن شیطان( بخش اول)؛ استاد اصفهانی
2. قرآن در 114 نما(مرور اجمالی بر 114 سوره قرآن)؛ استاد چیت چیان
3. مغالطات کاربردی؛ استاد امینی خواه
4. آموزش مقدماتی تجوید قرآن؛ استاد محمدزاده
5. احسن القصص(مروری بر داستان های قرآن)؛ استاد قیاسی
6. احکام عبادات (تقلید و طهارت)؛ استاد ندایی
7. شرح حدیث عنوان بصری؛ استاد مویدی

* رویداد های آنلاین شذره اول:
این رویداد ها برای پاسخ به سوالات احتمالی کاربران و ارتباط زنده استاد یا استادیار با کاربران است که در طی 9 هفته برگزار می شود.
10 مورد وبینار برخط در این شذره دیده شده است و با توجه به وقت اساتید در طی شذره، ساعت این موارد اعلام خواهد شد.

* هفته های شذره اول:
هفته اول: 10 تیرماه تا 16 تیرماه
هفته دوم: 17 تیرماه تا 23 تیرماه
هفته سوم: 24 تیرماه تا 30 تیرماه
هفته چهارم: 31 تیر ماه تا 6 مرداد ماه

11 روز به مناسبت دهه اول محرم حسینی تعطیل فرایند آموزشی می باشد.

هفته پنجم: 18 مرداد ماه تا 24مرداد ماه
هفته ششم: 25 مرداد ماه تا 31 مرداد ماه
هفته هفتم:1 شهریور ماه تا 7 شهریور ماه
هفته هشتم: 8 شهریور ماه تا 14 شهریورماه
هفته نهم: 15شهریور ماه تا 21 شهریور ماه

شذره چهار روز قبل از اربعین تمام می شود.


* نحوه اجرا:
همزمان با شروع شذره تقویم روزانه برای هر گروه ایجاد می شود که دانش پژوهان می توانند در آن هفته آن دروس را بگذرانند.

در لابلای آموزش، هر جا سوالی داشتید می توانید سوالتان را مطرح کنید. سوالاتی که مطرح می کنید یا استادیار ها پاسخ می دهند یا همه سوالات جمع آوری می شود و وبیناری با حضور استاد برای پاسخ به سوالات برگزار می کنیم.

* مزایای شرکت در دوره:
1. تعالی یار اختصاصی برای هر تعالی پژوه:
هر کدام از شرکت کننده گان به یکی از تعالی یارها متصل می شود. وظیفه تعالی یار این است که به طور مرتب و هفتگی با تعالی پژوه در ارتباط باشد و کمکش کند تا مسیر آموزشی را به راحتی و منظم بگذراند.
اگر نیازمند مهارت آموزشی هست به او آموزش دهد و پیگیر پاسخ به سوالات و بررسی جزوات ارسالی و... باشد.

2. امکان ایجاد گروه مباحثاتی مجازی:
یکی از پایه های مهم تثبیت و استحکام آموزش های فراگرفته شده، مباحثه به شکل سنتی به طور برخط است. امکان تشکیل گروه مباحثاتی و پیدا کردن هم گروه در تعالی فراهم شده است.

3. استاد ناظر اختصاصی:
آن دسته از کسانی که گروه مباحثاتی تشکیل بدهند می توانند درخواست استاد ناظر بدهند. استاد ناظر در تمام جلسات مباحثه حضور پیدا می کند و علاوه بر آموزش چگونگی مباحثه به سوالات احتمالی در حین بحث علمی پاسخ می دهد.

4. همکاری در مدرسه:
افرادی که امتیاز بالایی در این شذره کسب کنند امکان همکاری در مدرسه برایشان فراهم می شود.

5.استاد یار اختصاصی برای هر دوره آموزشی:
برای هر یک از دوره های آموزشی شذره استادیار گذاشته شده است تا سوالات احتمالی شما را پاسخ دهد و امتیاز لازم را به تمارین و جزوات ارسالی شما بدهد.

** قیمت و تخفیف دوره:
هزینه سرمایه گذاری فکری: 650 ت
• دو روز اول (1 و 2 تیرماه): 60 درصد تخفیف حدودا: 250 ت
• روز سوم و چهارم ( 3 و چهار تیرماه) : 50 درصد تخفیف حدودا: 300 ت
• روز پنجم و ششم: ( 5 و 6 تیرماه): 40 درصد تخفیف حدودا: 400 ت

کد تخفیف: shazre1

مدت زمان دوره: 2 ماه و نیم (9 هفته)
شروع ثبت نام: 22 ذی القعده(1 تیرماه)
شروع دوره: یکم ذی الحجه (10 تیرماه)

1. حیله های مدرن شیطان( بخش اول)؛ استاد اصفهانی
2. قرآن در 114 نما(مرور اجمالی بر 114 سوره قرآن)؛ استاد چیت چیان
3. مغالطات کاربردی؛ استاد امینی خواه
4. آموزش مقدماتی تجوید قرآن؛ استاد محمدزاده
5. احسن القصص(مروری بر داستان های قرآن)؛ استاد قیاسی
6. احکام عبادات (تقلید و طهارت)؛ استاد ندایی
7. شرح حدیث عنوان بصری؛ استاد مویدی

جلسه 1

(شروع شذره)
تاریخ: 1401/04/10
-
ساعت: 00:00 الی 00:00

جلسه 2

(جلسه پرسش و پاسخ «احکام عبادات»)
تاریخ: 1401/04/30
-
ساعت: 18:00 الی 19:00

جلسه 3

(جلسه پرسش و پاسخ «احسن القصص»)
تاریخ: 1401/05/01
-
ساعت: 19:00 الی 20:00
...

مدرس رویداد

نام مدرس موسسه تعالی

اطلاعات این دوره

نوع رویداد
آنلاین
وضعیت
درحال ثبت نام
زبان این دوره
فارسی
نوع این دوره
صوتی و تصویری

اشتراک در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه دوره

نظرات کاربران درباره رویداد

کاربر: آمنه اصغری
2 ماه قبل

سلام. من ثبت نام کردم برای گروه ابرار. مبلغ رو هم پرداخت کردم ولی قسمت تکمیل خرید ک رسیدم دستم رو فلش برگشت خورد و دیگه نتونستم مراحل بعد رو برم. از حسابم هم دویست و پنجاه کم شده.چکار باید بکنم؟

مدیر: محمد سجاد جهانگیری
1 ماه قبل

با عرض سلام و احترام خدمت شما مومن محترم لطفا نام و نام خانوادگی شماره همراه و رسید کسر شدن از حساب را برای این آی دی در ایتا ارسال بفرمایید تا مستقیما بررسی کنیم @ravabet_omumi_taalei