تعالی اندیشه شذره اول (سابقون)

بلیط های رویداد

ثبت نام عادی

نام طرح : برنامه شذره اول سابقون طول سیر: 9 هفته

برنامه شذره اول سابقون

از 1401/04/11 تا 1401/04/16

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه اول-بحث مقدمه ، انسان و غیب دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:19:13
2 جلسه داستان حضرت آدم (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:37:40
3 جلسه داستان حضرت آدم (علیه السلام) (2) دوره آموزشی احسن القصص 00:42:21
4 جلسه داستان حضرت آدم (علیه السلام) (3) دوره آموزشی احسن القصص 00:43:41
5 جلسه داستان حضرت آدم (علیه السلام) (4) دوره آموزشی احسن القصص 00:21:11
6 جلسه جلسه اول دوره آموزشی آموزش مقدماتی تجوید قرآن 00:25:39
7 جلسه تکلیف دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:33:32
8 جلسه شرایط مرجع تقلید دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:21:40
9 جلسه راه هاي شناخت مجتهد جامع‌الشرائط دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:34:20
10 جلسه ملاقات با امام صادق علیه السلام و رفتار حکیمانه ایشان دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:31:10
11 جلسه واکنش عنوان بصری به رفتار حکیمانه امام علیه السلام دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:35:15
12 جلسه حکمت1-کُنْ فِى الْفِتْنَهِ کَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرٌ … دوره آموزشی امیر حکمت 00:13:29
13 جلسه حکمت ۲-أَزْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّمَعَ وَ … دوره آموزشی امیر حکمت 00:15:22
14 جلسه آشنایی با سوره های مسبحات دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:12:39
15 جلسه ضرورت حفظ سور مسبحات دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:07:09
16 جلسه چگونگی حفظ سور مسبحات دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:08:06
17 جلسه چگونگی ارائه سور مسبحات دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:09:28
18 جلسه جلسه اول دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:22:59
19 جلسه جلسه دوم - ادله منکرین فلسفه دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:26:20
20 جلسه مقدمه دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:16:22
21 جلسه مغالطه اول: اشتراک لفظ دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:40:04
# مجموع 09:37:40

از 1401/04/18 تا 1401/04/23 

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه دوم-ساختار وجود جنیان و توانایی های آن ها دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 00:38:22
2 جلسه جلسه سوم-اعتراض شیطان و آغاز کینه ها دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 00:50:27
3 جلسه جلسه چهارم-اغواگری و وساوس شیاطین دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 02:27:18
4 جلسه داستان حضرت نوح (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:43:16
5 جلسه داستان حضرت نوح (علیه السلام) (2) دوره آموزشی احسن القصص 00:40:39
6 جلسه سوره های حمد تا نحل دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:44:02
7 جلسه معنای ولایت فقیه و ضرورت ولایت فقیه دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:31:56
8 جلسه ماهیت علم از منظر امام صادق علیه السلام دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:25:05
9 جلسه حکمت 3-الْبُخْلُ عَارٌ وَ الْجُبْنُ مَنْقَصَهٌ وَ الْفَقْرُ … دوره آموزشی امیر حکمت 00:20:57
10 جلسه حکمت 4-الْعَجْزُ آفَهٌ وَ الصَّبْرُ شَجَاعَهٌ وَ الزُّهْدُ ثَرْوَهٌ … دوره آموزشی امیر حکمت 00:28:11
11 جلسه آشنایی کلی با سوره مبارکه جمعه و موضوعات آن دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:11:47
12 جلسه جلسه سوم - پاسخ به شبهات منکرین فلسفه دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:29:40
13 جلسه مغالطه دوم: ابهام ساختاری دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:20:50
14 جلسه علل مغالطه ابهام ساختاری (کژتابی) دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:33:07
# مجموع 09:25:37

از 1401/04/25 تا 1401/04/30

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه پنجم-حکومت شیطان و سپاهیانش دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:35:03
2 جلسه داستان حضرت نوح (علیه السلام) (3) دوره آموزشی احسن القصص 00:36:09
3 جلسه داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:46:35
4 جلسه داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) (2) دوره آموزشی احسن القصص 00:36:56
5 جلسه جلسه دوم دوره آموزشی آموزش مقدماتی تجوید قرآن 00:22:49
6 جلسه سوره های اسراء تا سجده دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:40:47
7 جلسه آبها دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:58
8 جلسه تخلی دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:35
9 جلسه نجاسات دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:28:16
10 جلسه دستورالعمل امام صادق علیه السلام دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:30:23
11 جلسه حقیقت عبودیت (۱) دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:33:05
12 جلسه حکمت 5-الْعِلْمُ وِرَاثَهٌ کَرِیمَهٌ وَ الْآدَابُ حُلَلٌ مُجَدَّدَهٌ … دوره آموزشی امیر حکمت 00:15:11
13 جلسه حکمت 6-صَدْرُ الْعَاقِلِ صُنْدُوقُ سِرِّهِ وَ الْبَشَاشَهُ حِبَالَهُ … دوره آموزشی امیر حکمت 00:11:31
14 جلسه حکمت 7-وَ الصَّدَقَهُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ وَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ فِى عَاجِلِهِمْ… دوره آموزشی امیر حکمت 00:23:14
15 جلسه مطالعه آیات ۱ تا ۴ دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:11:38
16 جلسه جلسه چهارم دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:42:08
17 جلسه مغالطه سوم: ترکیب مفصل دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:13:54
18 جلسه مغالطه چهارم: تفصیل مرکب دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:13:36
# مجموع 09:00:48

از 1401/05/01 تا 1401/05/06

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه ششم-منافذ ورود سپاهیان شیطان دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:29:34
2 جلسه جلسه هفتم-راه های دفع شیاطین دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 00:49:26
3 جلسه داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) (3) دوره آموزشی احسن القصص 00:27:34
4 جلسه داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) (4) دوره آموزشی احسن القصص 00:37:25
5 جلسه داستان حضرت لوط (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:29:04
6 جلسه سوره های احزاب تا حجرات دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:44:59
7 جلسه نجاسات بخش دوم دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:45
8 جلسه چگونگي اثبات نجاست وسایل پاک دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:27:36
9 جلسه انواع مطهرات دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:39
10 جلسه انواع مطهرات۲ دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:23
11 جلسه حقیقیت عبودیت (۲) دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:32:34
12 جلسه راه دست‌یابی به علم نوری دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:36:35
13 جلسه حکمت 8-اعْجَبُوا لِهَذَا الْإِنْسَانِ یَنْظُرُ بِشَحْمٍ وَ یَتَکَلَّمُ بِلَحْمٍ… دوره آموزشی امیر حکمت 00:09:09
14 جلسه حکمت 9-إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْیَا عَلَى أَحَدٍ أَعَارَتْهُ مَحَاسِنَ غَیْرِهِ… دوره آموزشی امیر حکمت 00:06:42
15 جلسه حکمت 10-خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَهً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا … دوره آموزشی امیر حکمت 00:12:44
16 جلسه حکمت 11-إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّکَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ … دوره آموزشی امیر حکمت 00:06:51
17 جلسه مطالعه آیات ۵ تا ۸ دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:13:43
18 جلسه مغالطه پنجم: واژه ای مبهم دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:17:12
19 جلسه مثال های مغالطه واژه های مبهم دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:05:46
20 جلسه مغالطه ششم: گزاره های بدون سور دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:35:41
21 جلسه جلسه پنجم دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:20:03
# مجموع 09:19:25

از 1401/05/22 تا 1401/05/27

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه هشتم-رنسانس و انکار غیب دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:35:15
2 جلسه جلسه نهم-سامری ، تحریف راهکار نفوذ دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 00:35:50
3 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:38:35
4 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (2) دوره آموزشی احسن القصص 00:36:59
5 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (3) دوره آموزشی احسن القصص 00:17:14
6 جلسه سوره های قاف تا تغابن دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:42:04
7 جلسه اصل اولیه در طهارت دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:54
8 جلسه کیفیت وضو دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:35:29
9 جلسه شرایط وضو (۱) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:37
10 جلسه چگونگی حقیقت عبودیت دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:35:24
11 جلسه سبکباری راه دستیابی به مقصود نهایی دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:29:22
12 جلسه حکمت 12-أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اکْتِسَابِ الْإِخْوَانِ … دوره آموزشی امیر حکمت 00:10:45
13 جلسه حکمت 13-إِذَا وَصَلَتْ إِلَیْکُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فَلَا تُنَفِّرُوا … دوره آموزشی امیر حکمت 00:11:11
14 جلسه حکمت 14- مَنْ ضَیَّعَهُ الْأَقْرَبُ أُتِیحَ لَهُ الْأَبْعَدُ دوره آموزشی امیر حکمت 00:07:58
15 جلسه حکمت 15- مَا کُلُّ مَفْتُونٍ یُعَاتَبُ دوره آموزشی امیر حکمت 00:09:38
16 جلسه مطالعه آيات 9 تا 11 دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:15:38
17 جلسه جلسه ششم (جلسه پایانی) دوره آموزشی چرا باید فلسفه بخوانیم؟ 00:37:02
18 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (4) دوره آموزشی احسن القصص 00:34:55
19 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (5) دوره آموزشی احسن القصص 00:29:31
20 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (6) دوره آموزشی احسن القصص 00:26:57
21 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:29:45
22 جلسه مغالطه هفتم: سورهای کلی نما دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:14:21
23 جلسه مغالطه هشتم: سورهای مبهم دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:27:38
24 جلسه مغالطه نهم: مغالطه دوری دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:04:16
25 جلسه مغالطه دهم: مغالطه علت جعلی دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:16:01
26 جلسه مغالطه دهم: علت مغالطه علت جعلی دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:21:45
27 جلسه مغالطه دهم: هدف مغالطه علت جعلی دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:08:04
28 جلسه مغالطه یازدهم: مغالطه بزرگ نمایی دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:19:32
29 جلسه مغالطه دوازدهم: مغالطه کوچک نمایی دوره آموزشی دوره فشرده مغالطات کاربردی 00:10:50
# مجموع 12:17:30

از 1401/05/29 تا 1401/06/03

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه دهم-تکنولوژی ، سرعت ، حقیقت قلب دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:55:19
2 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (4) دوره آموزشی احسن القصص 00:34:55
3 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (5) دوره آموزشی احسن القصص 00:29:31
4 جلسه داستان حضرت یوسف (علیه السلام) (6) دوره آموزشی احسن القصص 00:26:57
5 جلسه سوره های طلاق تا عبس دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:44:00
6 جلسه شرایط وضو (۲) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:21:26
7 جلسه اقسام وضو دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:26:40
8 جلسه غایات وضو دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:26:08
9 جلسه صدق در راه خدا دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:35:00
10 جلسه شهادت آسمانی دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:32:28
11 جلسه دستور العمل امام صادق علیه السلام برای خودسازی دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:27:38
12 جلسه حکمت 16-تَذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمَقَادِیرِ حَتَّى یَکُونَ الْحَتْفُ فِى التَّدْبِیرِ دوره آموزشی امیر حکمت 00:12:51
13 جلسه جمع بندي سوره دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:10:10
# مجموع 07:23:03

از 1401/06/05 تا 1401/06/10

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه یازدهم-عالم مجاز و ارزش زمان دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 02:24:17
2 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:29:45
3 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) (2) دوره آموزشی احسن القصص 00:22:17
4 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) (3) دوره آموزشی احسن القصص 00:34:40
5 جلسه جلسه سوم دوره آموزشی آموزش مقدماتی تجوید قرآن 00:28:12
6 جلسه معنا و اقسام غسل دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:14:33
7 جلسه شرایط و احکام غسل دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:14:39
8 جلسه غسل جنابت دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:23:29
9 جلسه غسل های مخصوص بانوان دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:14:26
10 جلسه آثار تحقق حقیقت عبودیت دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:30:58
11 جلسه دنیا سرای امتحان دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:24:11
12 جلسه توصیه‌های نه‌گانه امام صادق علیه السلام در سیر و سلوک دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:31:56
13 جلسه حکمت 17-عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ ص غَیِّرُوا الشَّیْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا … دوره آموزشی امیر حکمت 00:10:58
# مجموع 07:04:21

از 1401/06/12 تا 1401/06/17

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه دوازدهم-راه های پیدا کردن خدا دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 02:16:57
2 جلسه جلسه سیزدهم- لزوم معرفت النفس و اهمیت آن و اصالت روح دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 02:10:09
3 جلسه سوره های تکویر تا علق دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:44:31
4 جلسه احکام درگذشتگان (۱) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:14:24
5 جلسه احکام درگذشتگان (۲) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:11:36
6 جلسه احکام درگذشتگان (۳) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:21:31
7 جلسه دستوراتی برای سالکان راه عبودیت (۱) دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:29:34
8 جلسه دستوراتی برای سالکان راه عبودیت (۲) دوره آموزشی شرح حدیث عنوان بصری 00:26:45
9 جلسه حکمت 18-فِى الَّذِینَ اعْتَزَلُوا الْقِتَالَ مَعَهُ خَذَلُوا … دوره آموزشی امیر حکمت 00:10:22
10 جلسه حکمت 19-مَنْ جَرَى فِى عِنَان أَمَلِهِ عَثَرَ بِأَجَلِهِ دوره آموزشی امیر حکمت 00:11:23
11 جلسه داستان حضرت سلیمان (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:35:03
# مجموع 07:52:15

از 1401/06/18 تا 1401/06/23

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه چهاردهم- کیفیت جهان های موازی محیطی و نقش انسان کامل دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:20:45
2 جلسه جلسه پانزدهم- مرگ غیر اختیاری دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:16:22
3 جلسه سوره های قدر تا ناس دوره آموزشی قرآن در 114 نما 00:42:42
4 جلسه حکمت 20-أَقِیلُوا ذَوِى الْمُرُوءَاتِ عَثَرَاتِهِمْ فَمَا یَعْثُرُ مِنْهُمْ … دوره آموزشی امیر حکمت 00:08:24
# مجموع 03:28:13

بسم الله الرحمن الرحیم

آیا شما جزو آن دسته کسانی هستید که دوست دارند در جهت تقویت عبودیت گام بردارند و دنبال یک برنامه مشخص وچند نفر پایه اند؟
آیا می دانستید تنها اگر روزی دو ساعت وقت بگذارید می توانید معارف مورد نیاز خود را فرا بگیرید؟
آیا می خواهید تابستانی متفاوت تجربه کنید؟

مدرسه تعالی در راستای ماموریت خود این بستر را فراهم کرده است تا هر کسی بتواند در کنار کار روزمره خود معارف اسلامی را فرا بگیرد و کمک کند گامی در مسیر عبودیت بردارید.


«گروه سابقون» که در هفته کافی است حداقل 12 ساعت (یعنی روزی 1 ساعت و 50 دقیقه) وقت بگذرانند.


طبق برنامه سیر آموزشی تعالی که در 8 شذره طراحی شده است، الان بنا داریم دورهِ دومِ شذرهِ اول را در 10 ماده آموزشی بگذرانیم.

شاید بپرسید شذره یعنی چه؟ شذره همان مرحله یا ترم است که به طور میانگین بین 120 تا 150 ساعت دوره آموزشی دارد.

هر شذره درای دو نوع دوره آموزشی است. دوره ضبط شده و دوره برخط.

* لیست دوره های ضبط شده شذره اول: (مشترک بین گروه ابرار و سابقون)

1. حیله های مدرن شیطان( بخش اول)؛ استاد اصفهانی
2. قرآن در 114 نما(مرور اجمالی بر 114 سوره قرآن)؛ استاد چیت چیان
3. مغالطات کاربردی؛ استاد امینی خواه
4. آموزش مقدماتی تجوید قرآن؛ استاد محمدزاده
5. احسن القصص(مروری بر داستان های قرآن)؛ استاد قیاسی
6. احکام عبادات (تقلید و طهارت)؛ استاد ندایی
7. شرح حدیث عنوان بصری؛ استاد مویدی

* سه تا دوره اختصاصی برای سابقون:

1. چرا فلسفه بخوانیم؟(خلاصه شده)؛ استاد امینی خواه
2. امیر حکمت(بخش اول حکمت های نهج البلاغه) ؛ استاد نظافت
3. حفظ سوره جمعه؛ استاد مختاری

لیست رویداد های آنلاین شذره اول:
10 مورد وبینار برخط در این شذره دیده شده است و با توجه به وقت اساتید در طی شذره، ساعت این موارد اعلام خواهد شد.


* هفته های شذره اول:
هفته اول: 10 تیرماه تا 16 تیرماه
هفته دوم: 17 تیرماه تا 23 تیرماه
هفته سوم: 24 تیرماه تا 30 تیرماه
هفته چهارم: 31 تیر ماه تا 6 مرداد ماه

11 روز به مناسبت دهه اول محرم حسینی تعطیل فرایند آموزشی می باشد.

هفته پنجم: 18 مرداد ماه تا 24مرداد ماه
هفته ششم: 25 مرداد ماه تا 31 مرداد ماه
هفته هفتم:1 شهریور ماه تا 7 شهریور ماه
هفته هشتم: 8 شهریور ماه تا 14 شهریورماه
هفته نهم: 15شهریور ماه تا 21 شهریور ماه

شذره چهار روز قبل از اربعین تمام می شود.


* نحوه اجرا:
همزمان با شروع شذره تقویم روزانه برای هر گروه ایجاد می شود که دانش پژوهان می توانند در آن هفته آن دروس را بگذرانند.

در لابلای آموزش، هر جا سوالی داشتید می توانید سوالتان را مطرح کنید. سوالاتی که مطرح می کنید یا استادیار ها پاسخ می دهند یا همه سوالات جمع آوری می شود و وبیناری با حضور استاد برای پاسخ به سوالات برگزار می کنیم.

* مزایای شرکت در دوره:
1. تعالی یار اختصاصی برای هر تعالی پژوه:
هر کدام از شرکت کننده گان به یکی از تعالی یارها متصل می شود. وظیفه تعالی یار این است که به طور مرتب و هفتگی با تعالی پژوه در ارتباط باشد و کمکش کند تا مسیر آموزشی را به راحتی و منظم بگذراند.
اگر نیازمند مهارت آموزشی هست به او آموزش دهد و پیگیر پاسخ به سوالات و بررسی جزوات ارسالی و... باشد.

2. امکان ایجاد گروه مباحثاتی مجازی:
یکی از پایه های مهم تثبیت و استحکام آموزش های فراگرفته شده، مباحثه به شکل سنتی به طور برخط است. امکان تشکیل گروه مباحثاتی و پیدا کردن هم گروه در تعالی فراهم شده است.

3. استاد ناظر اختصاصی:
آن دسته از کسانی که گروه مباحثاتی تشکیل بدهند می توانند درخواست استاد ناظر بدهند. استاد ناظر در تمام جلسات مباحثه حضور پیدا می کند و علاوه بر آموزش چگونگی مباحثه به سوالات احتمالی در حین بحث علمی پاسخ می دهد.

4. همکاری در مدرسه:
افرادی که امتیاز بالایی در این شذره کسب کنند امکان همکاری در مدرسه برایشان فراهم می شود.

5.استاد یار اختصاصی برای هر دوره آموزشی:
برای هر یک از دوره های آموزشی شذره استادیار گذاشته شده است تا سوالات احتمالی شما را پاسخ دهد و امتیاز لازم را به تمارین و جزوات ارسالی شما بدهد.

** قیمت و تخفیف دوره:
هزینه سرمایه گذاری فکری: 850 ت
• دو روز اول (1 و 2 تیرماه): 60 درصد تخفیف حدودا: 350 ت
• روز سوم و چهارم ( 3 و چهار تیرماه) : 50 درصد تخفیف حدودا: 400ت
• روز پنجم و ششم: ( 5 و 6 تیرماه): 40 درصد تخفیف حدودا: 500 ت

کد تخفیف: shazre1

مدت زمان دوره: 2 ماه و نیم (9 هفته)
شروع ثبت نام: 22 ذی القعده(1 تیرماه)
شروع دوره: یکم ذی الحجه (10 تیرماه)

1. حیله های مدرن شیطان( بخش اول)؛ استاد اصفهانی
2. قرآن در 114 نما(مرور اجمالی بر 114 سوره قرآن)؛ استاد چیت چیان
3. مغالطات کاربردی؛ استاد امینی خواه
4. آموزش مقدماتی تجوید قرآن؛ استاد محمدزاده
5. احسن القصص(مروری بر داستان های قرآن)؛ استاد قیاسی
6. احکام عبادات (تقلید و طهارت)؛ استاد ندایی
7. شرح حدیث عنوان بصری؛ استاد مویدی
8. چرا فلسفه بخوانیم؟(خلاصه شده)؛ استاد امینی خواه
9. امیر حکمت(بخش اول حکمت های نهج البلاغه) ؛ استاد نظافت
10.حفظ سوره جمعه؛ استاد مختاری

جلسه 1

(شروع شذره)
تاریخ: 1401/04/10
-
ساعت: 00:00 الی 00:00

جلسه 2

(جلسه پرسش و پاسخ «احکام عبادات»)
تاریخ: 1401/04/30
-
ساعت: 18:00 الی 19:00

جلسه 3

(جلسه پرسش و پاسخ «احسن القصص»)
تاریخ: 1401/05/01
-
ساعت: 19:00 الی 20:00
...

مدرس رویداد

نام مدرس موسسه تعالی

اطلاعات این دوره

نوع رویداد
آنلاین
وضعیت
درحال ثبت نام
زبان این دوره
فارسی
نوع این دوره
صوتی و تصویری

اشتراک در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه دوره

نظرات کاربران درباره رویداد

کاربر: سعید قدیمی
2 ماه قبل

سلام با توجه به اینکه دوره مجازی هستش نمیشه دروس رو زودتر برام باز کنید

مدیر: محمد سجاد جهانگیری
1 ماه قبل

با عرض سلام خدمت شما درست است که دوره مجازی است اما این دوره ها توسط تیم تعالی پشتیبانی میشود. مباحثات و بررسی تمرینات و پاسخ به سوالات و ... همه در یک بازه زمانی مشخص انجام میشود لذا باید تمام دوستان در بازه زمانی مشخص شده در کلاس ها شرکت بفرمایند

کاربر: زینب سادات فتوحی
1 ماه قبل

سلام من اصلا نتونستم متوجه بشم آیا جلسه اول پخش شده...چطوری باید استفاده کنم

مدیر: محمد سجاد جهانگیری
1 ماه قبل

باسلام لطفا فیلم های آموزشی که در کانال شذره اول قرار داده شده را مشاهده بفرمایید

کاربر: شبنم بخشی
1 ماه قبل

دل‌نوشته عرض سلام و ادب و خدا قوت دارم برای کلیه عواملی که دخیل در شکل گیری مدرسه تعالی و ایجاد بستر برای افرادی که آرزوی حرکت در مسیر امیرمومنان علی علیه السلام و دارن و روزمرگی‌های زندگی، دست اونا رو از امکان حضور در جلساتی از این دست بسته. برای حقیر رسیدن به این آرزو که وجدان بی‌قرارم به‌شکل پراکنده تلاش میکرد از هر منظری وارد شود بلکه مسیر گم‌شده خودش و پیدا کنه ، رویایی بیش نبود. شرح و بیان سختی راهی که حوالی ۱۵ سالی است انتخاب کردم در این مقال نمی‌گنجد ؛ اما آنقدر میتوانم بگویم به توصیه برخی عزیزانی که هر ازگاهی در این مدت بشکل مقطعی کمک حالم بودن ، می‌بایست با یک نقشه راه بدون شبهه ، در انتخابم ثابت قدم بمانم و به‌دلایلی که هنوز هم پابرجا هستن ، به‌شکل منسجم و منظم نمی‌توانستم روح مملو از حسرتم رو سیراب کنم . راحت تر بگویم نمی‌دانستم از کجا باید وارد مسیر شوم. تنها کاری که ازم برمی‌آمد ، به‌شکل پراکنده، پرسه در شبکه‌های مذهبی و سیاسی و رسانه و خواندن و خواندن بود و تلاش برای عقب نماندن از قافله نادانی در این دنیای سراسر آلودگی بود و هجمه‌های موجودی که هر روز پیچیده‌تر و هدف‌مندتر ، باورهایی که فقط و فقط با عنایت پروردگارم و عنایت ویژه اهل‌بیت علیهم‌السلام به آن‌ها رسیده بودم ، نشانه گرفته بود. و من در این مسیر به‌جز نگاه آنها، تنهایی بیش نبودم، اما ادامه میدادم. خدا رو شکر از راهم خارج نشدم و صد البته دستم خالیست. برادر بزگوارمون (جناب امینی‌خواه) ، توسط یکی از عزیزان با ارسال سخنرانی‌هاشون معرفی شدن و از آن روز تا بحال مثل یک کودک گم شده وصل شدم به دامان رهنمودهای استاد راهنمایی که مرا به‌سمت هر آنچه دنبالش بودم می‌کشید و نفوذ کلام ایشون بسان تیری بود که تمام شبهات و جهالتم رو نشانه می‌گرفت و غرق در سرورم می‌کرد‌. کوتاه کنم سخن که در چند مورد ایشان اشاره فرمودن یکبار هم شده بشکل خالصانه توسل کنین به امیرالمومنین علیه السلام ( نقل به مضمون) و اگر اتفاقی نیفتاد نا امید بشین. حقیر هم به توصیه ایشون سوای از تمام توسلاتم ، محکم و قاطع از پدرم خواستم تا باز کند مسیری به سمت خودش و خالقش. و این شد که با دلهره و نگرانی از تمام نداشته‌هایم ، وارد مقدمه این شاه‌راهی شدم که هنوز در باورم نیست. دیشب متوجه شدم امکان ارسال نظر در اپلیکیشن تعالی فراهم هست که می‌توانم بازخوردم و از مواردی که در شاکله وجودی‌ام اثربخشی داره ، در قالب نظر ارائه بدم . اگر اشکالی نداره درخصوص هر درس در این فضا دست به قلم شوم ؟ هرچند هنوز برایم باورکردنی نیست که با تمام مشغله‌ها و کمبود زمان به واسطه مسئولیت‌های جدی که در زندگی سراسر ماجرایم موجود هست بتوانم از عهده تکالیفی که بر گردنم هست فائق آیم. اما یقین دارم نا امیدی هم آفت بزرگی‌است که ره‌آوردش برایم تاوان سنگینی دارد. خدا رو شاکرم که با مدرسه تعالی پیوند خوردم و امید دارم رحمت ویژه خودش و به سمت تمام گم‌گشته‌های مسیر معرفت جاری کند. ان‌شاءالله

کاربر: حسین کاشانی
1 ماه قبل

سلام و خداقوت به دست اندکاران مدرسه پرنور تعالی یه پیشسلام و خداقوت به دست اندکاران مدرسه پرنور تعالی یه پیشنهاد داشتم اگر ممکن هست دسترسی هر شذره راحت تد بشه تا اپلیکیشن اگر بشه تو همون صفحه اول یه لینک مستقیم باشه خیلی عالی میشه التماس دعا خی