تعالی اندیشه شذره دوم (ابرار)

بلیط های رویداد

ثبت نام عادی

نام طرح : برنامه شذره دوم ابرار طول سیر: 9 هفته

برنامه شذره دوم ابرار

از 1401/04/11 تا 1401/04/16

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه شانزدهم- دعوت انسان کامل به مرگ اختیاری و جهاد با نفس دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:00:01
2 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - بخش مقدمه دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:12:19
3 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - بخش فاتحه دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:15:30
4 جلسه جلسه اول-سال اول عام الفیل تا ابتدای بعثت دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:19:49
5 جلسه اقسام نمازها دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:03
6 جلسه لباس نمازگزار (مقدار پوشش در نماز) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:23:49
7 جلسه لباس نمازگزار (۲) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:13:15
8 جلسه آداب خوردن و آشامیدن (جلسه اول) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:49:28
9 جلسه آداب خوردن و آشامیدن (جلسه دوم) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:46:19
10 جلسه جلسه اول-آشنایی با مبانی دوره آموزشی طبع شناسی 00:33:53
11 جلسه جلسه دوم-عناصر و نفس شناسی دوره آموزشی طبع شناسی 00:21:24
12 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) (3) دوره آموزشی احسن القصص 00:34:40
13 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) (4) دوره آموزشی احسن القصص 00:22:10
14 جلسه جلسه دوم-ابعاد و اهداف بعثت پیامبر اکرم (ص) دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:27:44
15 جلسه وضو و جنابت دوره آموزشی احکام بانوان 00:25:24
16 جلسه استحاضه بخش اول دوره آموزشی احکام بانوان 00:14:52
17 جلسه جلسه اول دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:29:48
# مجموع 07:47:28

از 1401/04/18 تا 1401/04/23

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه هفدهم- خواب و رویا دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:40:56
2 جلسه جلسه هجدهم- عالم برزخ و باطن اعمال دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:11:25
3 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس اول دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:06:44
4 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس دوم دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:13:39
5 جلسه مکان نمازگزار (۱) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:02
6 جلسه شرایط مکان نمازگزار (۲) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:29
7 جلسه آداب خوردن و آشامیدن (جلسه سوم) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:58:45
8 جلسه آداب خوردن و آشامیدن (جلسه چهارم) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:43:19
9 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) (5) دوره آموزشی احسن القصص 00:21:08
10 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) (6) دوره آموزشی احسن القصص 00:42:07
11 جلسه جلسه دوم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:35:03
12 جلسه وظایف اقسام استحاضه دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:17:09
13 جلسه احکام استحاضه دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:16:02
14 جلسه جلسه سوم-شخصیت شناسی در علم طبع دوره آموزشی طبع شناسی 00:36:50
# مجموع 08:21:38

از 1401/04/25 تا 1401/04/30

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه نوزدهم- قیامت و قیام حقیقت انسان دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:39:54
2 جلسه جلسه بیستم- خدایان دروغین و پنهان سازی خود پرستی و دنیا خواهی دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:27:34
3 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس سوم دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:22:45
4 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس 4 - سوره مبارکه فلق دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:22:46
5 جلسه جلسه سوم-مهمترین حوادث سال پنجم تا سیزدهم بعثت دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:16:22
6 جلسه احکام مسجد (1) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:26:17
7 جلسه احکام مسجد (2) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:15:21
8 جلسه قبله دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:48
9 جلسه نماز های یومیه (1) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:20:47
10 جلسه نماز های یومیه (2) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:10
11 جلسه آداب خوردن و آشامیدن (جلسه پنجم) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:59:50
12 جلسه آداب خوردن و آشامیدن (جلسه ششم، پایانی) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:41:07
13 جلسه جلسه چهارم-طبایع ترکیبی دوره آموزشی طبع شناسی 00:18:02
14 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) (7) دوره آموزشی احسن القصص 00:20:21
15 جلسه داستان حضرت داوود (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:34:16
16 جلسه جلسه سوم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:31:42
17 جلسه بحث استحاضه دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:15:30
18 جلسه ادامه استحاضه و ابتدای بحث حیض دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:19:26
19 جلسه جلسه چهارم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:40:30
# مجموع 10:29:28

از 1401/05/01 تا 1401/05/06

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه بیست ویکم- جایگزین سازی طریق رستگاری دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 00:35:46
2 جلسه جلسه بیست و دوم- نظام های معنوی،آرامش دروغین و موسیقی دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 00:36:33
3 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس 5 - سوره مبارکه ناس دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:24:48
4 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس 6 - سوره مبارکه نصر دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:19:15
5 جلسه جلسه چهارم-مهمترین حوادث سال اول تا هفتم هجرت دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:26:31
6 جلسه جلسه پنجم-مهمترین حوادث سال هفتم و هشتم هجرت دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:12:45
7 جلسه جلسه ششم-مهمترین حوادث سال نهم و دهم هجرت + غدیر از نگاه مقام معظم رهبری دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:22:23
8 جلسه جلسه هفتم-مهمترین حوادث سال یازدهم هجرت دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:26:14
9 جلسه نماز های یومیه (3) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:13:06
10 جلسه نماز های یومیه (4) - واجبات نماز (1) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:21:22
11 جلسه نماز های یومیه (5) - واجبات نماز (2) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:22:54
12 جلسه نماز های یومیه (6) - واجبات نماز (3) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:21:36
13 جلسه نماز های یومیه (7) - واجبات نماز (4) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:30:35
14 جلسه نماز های یومیه (8) - واجبات نماز (5) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:58
15 جلسه نماز های یومیه (9) - واجبات نماز (6) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:25:00
16 جلسه آداب و احکام نان و نانوایی دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:51:15
17 جلسه آداب و احکام میوه و تره‌بار (جلسه اول) دوره آموزشی تغذیه متعالی 01:01:52
18 جلسه جلسه 7 - ادامه حیض دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:16:01
19 جلسه جلسه 8 دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:19:42
20 جلسه جلسه پنجم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:32:52
21 جلسه جلسه ششم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:39:23
22 جلسه داستان حضرت سلیمان (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:35:03
23 جلسه جلسه پنجم-تشخیص طبع دوره آموزشی طبع شناسی 00:09:47
# مجموع 10:24:41

از 1401/05/22 تا 1401/05/27

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه بیست و سوم- کابالا و جاودانگی دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 02:21:13
2 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس 7 - سوره مبارکه ماعون دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:14:00
3 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس 8 - سوره مبارکه همزه دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:22:02
4 جلسه جلسه هشتم-مروری گذرا بر اقدامات ابوبکر و عمر دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:20:56
5 جلسه نماز های یومیه (10) - واجبات نماز (7) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:24:39
6 جلسه نماز های یومیه (11) - واجبات نماز (8) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:18:19
7 جلسه نماز های یومیه (12) - واجبات نماز (9) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:15:14
8 جلسه نماز های یومیه (13) - ترجمه نماز دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:15:36
9 جلسه نماز های یومیه (14) -مبطلات نماز دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:23:31
10 جلسه آداب و احکام میوه و تره‌بار (جلسه دوم) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:56:04
11 جلسه آداب و احکام میوه و تره‌بار (جلسه سوم) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:52:42
12 جلسه جلسه 9 دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:27:04
13 جلسه جلسه 10 دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:26:02
14 جلسه جلسه هفتم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:34:56
15 جلسه جلسه هشتم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:35:06
16 جلسه جلسه اول - مقدمه و کلیات و بررسی مزاج دم دوره آموزشی مزاج شناسی 00:53:10
17 جلسه جلسه دوم - بررسی مزاج صفرا دوره آموزشی مزاج شناسی 00:54:37
18 جلسه داستان حضرت سلیمان (علیه السلام)(2) دوره آموزشی احسن القصص 00:43:28
19 جلسه داستان حضرت عیسی (علیه السلام)(1) دوره آموزشی احسن القصص 00:43:28
# مجموع 12:02:07

از 1401/05/29 تا 1401/06/03

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه بیست و چهارم- توانایی های ماورایی دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 04:31:07
2 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس 9 - سوره مبارکه زلزال دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:13:11
3 جلسه نماز های یومیه (17) - نماز مسافر دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:36:47
4 جلسه نماز های یومیه (18) - نماز مسافر(2) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:24:51
5 جلسه آداب و احکام میوه و تره‌بار (جلسه چهارم) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:55:42
6 جلسه جلسه سوم - بررسی مزاج سودا دوره آموزشی مزاج شناسی 00:42:10
7 جلسه جلسه چهارم - بررسی مزاج بلغم دوره آموزشی مزاج شناسی 00:29:50
8 جلسه جلسه نهم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:28:32
9 جلسه جلسه 11 - پوشش بدن بانوان در نماز دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:16:49
10 جلسه جلسه 12 - اذان و اقامه دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:15:46
11 جلسه نماز های یومیه (15) - شکیات نماز دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:28:30
12 جلسه نماز های یومیه (16) - نماز جمعه دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:25:58
# مجموع 09:49:13

از 1401/06/05 تا 1401/06/10

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه بیست و پنجم- ظهور منجی و انحرافات دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 04:14:57
2 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس 10 - سوره مبارکه ضحی دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:20:19
3 جلسه جلسه نهم-ایثار علوی از نگاه مقام معظم‌ رهبری + حوادث سال ۱۱ تا ۳۰ هجری دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:29:09
4 جلسه نماز های یومیه (19) - نماز مسافر (3) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:25:48
5 جلسه نماز های یومیه (20) - (نماز قضا) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:30:16
6 جلسه نماز آیات ـ نماز عید فطر و قربان دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:23:02
7 جلسه آداب و احکام میوه و تره‌بار (جلسه پنجم) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:47:25
8 جلسه آداب و احکام نگهداری پرندگان (جلسه اول) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:46:02
9 جلسه جلسه پنجم - تربیت مزاجی دوره آموزشی مزاج شناسی 00:17:20
10 جلسه جلسه دهم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:35:19
11 جلسه جلسه 13 - نماز عیدین ، روزه دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:33:41
12 جلسه جلسه 14 - خمس و زکات مخصوص بانوان دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:26:14
# مجموع 09:49:32

از 1401/06/12 تا 1401/06/17

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه بیست و ششم- ولایت فقیه و حکومت اسلامی دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:45:15
2 جلسه جلسه بیست و هفتم- انکار خدا و فطرت خدا خواه دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:20:36
3 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس 11 - سوره مبارکه انشراح دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:19:55
4 جلسه جلسه دهم-مروری گذرا بر حوادث دوران خلافت عثمان دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:28:35
5 جلسه معنا ، اقسام و شرایط روزه دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:28:09
6 جلسه نیّت روزه دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:22:21
7 جلسه مفطرات روزه دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:18
8 جلسه مفطرات روزه(2) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:38
9 جلسه آداب و احکام نگهداری پرندگان (جلسه دوم) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:51:04
10 جلسه جلسه سوم دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:56:04
11 جلسه جلسه ششم - محیط های اثر گزار بر مزاج دوره آموزشی مزاج شناسی 00:17:45
12 جلسه جلسه یازدهم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:33:04
13 جلسه جلسه دوازدهم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:29:15
14 جلسه جلسه 15 - حج دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:21:15
15 جلسه جلسه شانزدهم - حکام نگاه بانوان دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:19:14
# مجموع 09:09:28

از 1401/06/19 تا تا 1401/06/24

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه بیست و هشتم- تحریف حقیقت،حکمت و قدرت خدا دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:37:52
2 جلسه جلسه بیست و نهم- اعتراض به خدا و فراموش سازی نظام ابتلاء دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 00:54:40
3 جلسه جلسه سی ام، خشن جلوه دادن ادیان و تمسخرکردن آن دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 00:53:22
4 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس 12 - سوره مبارکه عبس دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:23:40
5 جلسه جلسه یازدهم-مروری گذرا بر حوادث دوران خلافت امیرالمومنین (علیه السلام) دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:22:10
6 جلسه کفاره روزه دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:20:39
7 جلسه کفاره روزه(2) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:23:12
8 جلسه احکام روزه های قضا دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:24:34
9 جلسه ثبوت اول ماه رمضان دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:18:30
10 جلسه جلسه چهارم دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:56:06
11 جلسه جلسه پنجم دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:46:53
12 جلسه جلسه هفتم - شوک های مزاجی (1) دوره آموزشی مزاج شناسی 00:27:45
13 جلسه جلسه هشتم - شوک های مزاجی (2) دوره آموزشی مزاج شناسی 00:18:32
14 جلسه جلسه سیزدهم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:37:04
15 جلسه جلسه هفدهم - احکام نکاح و ازدواج دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:26:29
16 جلسه جلسه 18 - احکام نکاح دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:22:59
# مجموع 09:34:27

بسم الله الرحمن الرحیم
آیا شما جزو آن دسته کسانی هستید که دوست دارند در جهت تقویت عبودیت گام بردارند و دنبال یک برنامه مشخص وچند نفر پایه اند؟
مدرسه تعالی در راستای ماموریت خود این بستر را فراهم کرده است تا هر کسی بتواند در کنار کار روزمره خود معارف اسلامی را فرا بگیرد.
شذره دوم همزمان با آغاز تابستان شروع می شود تا شما تعالی پژوه عزیز بتوانید از این فرصت در جهت تکمیل اندیشه دینی و انسانی استفاده کنید.
این شذره همانند شذره اول، در دو گروه ابرار و سابقون برگزار خواهد. در ادامه مفاد آموزشی و تفاوت شذره دوم با اول بیان می شود.

شذره دوم شامل دو قسمت دوره آموزشی خواهد:
1- دوره های آموزشی ضبط شده
2- وبینار های آموزشی برخط

* لیست دوره های ضبط شده شذره اول: (مشترک بین گروه ابرار و سابقون)
1. حیله های مدرن شیطان (بخش دوم) - استاد اصفهانی
2. مروری سریع بر تاریخ اسلام - استاد مطیعی
3. دوره مقدماتی تدبر درقرآن - استاد چیت چیان
4. احکام عبادات (بخش دوم) - استاد ندایی
5. تغذیه متعالی - استاد مقصودعلی
6. شرح مناجات محبین - استاد مویدی
7. طبع شناسی و مزاج شناسی - استاد حسینی
8. احسن القصص (بخش دوم) استاد قیاسی
9. احکام بانوان (ویژه بانوان) - استاد حکمت


* رویداد های آنلاین شذره دوم:
این رویداد ها برای پاسخ به سوالات احتمالی کاربران و ارتباط زنده استاد یا استادیار با کاربران است که در طی 9 هفته برگزار می شود.
11 مورد وبینار برخط در این شذره دیده شده است و با توجه به وقت اساتید در طی شذره، ساعت این موارد اعلام خواهد شد.

* هفته های شذره اول:
هفته اول: 10 تیرماه تا 16 تیرماه
هفته دوم: 17 تیرماه تا 23 تیرماه
هفته سوم: 24 تیرماه تا 30 تیرماه
هفته چهارم: 31 تیر ماه تا 6 مرداد ماه

11 روز به مناسبت دهه اول محرم حسینی تعطیل فرایند آموزشی می باشد.

هفته پنجم: 18 مرداد ماه تا 24مرداد ماه
هفته ششم: 25 مرداد ماه تا 31 مرداد ماه
هفته هفتم:1 شهریور ماه تا 7 شهریور ماه
هفته هشتم: 8 شهریور ماه تا 14 شهریورماه
هفته نهم: 15شهریور ماه تا 21 شهریور ماه

شذره چهار روز قبل از اربعین تمام می شود.


* نحوه اجرا:
همزمان با شروع شذره تقویم روزانه برای هر گروه ایجاد می شود که دانش پژوهان می توانند در آن هفته آن دروس را بگذرانند.

در لابلای آموزش، هر جا سوالی داشتید می توانید سوالتان را مطرح کنید. سوالاتی که مطرح می کنید یا استادیار ها پاسخ می دهند یا همه سوالات جمع آوری می شود و وبیناری با حضور استاد برای پاسخ به سوالات برگزار می کنیم.

* مزایای شرکت در شذره دوم:
1. تعالی یار اختصاصی برای هر تعالی پژوه:
هر کدام از شرکت کننده گان به یکی از تعالی یارها متصل می شود. وظیفه تعالی یار این است که به طور مرتب و هفتگی با تعالی پژوه در ارتباط باشد و کمکش کند تا مسیر آموزشی را به راحتی و منظم بگذراند.
اگر نیازمند مهارت آموزشی هست به او آموزش دهد و پیگیر پاسخ به سوالات و بررسی جزوات ارسالی و... باشد.

2. امکان ایجاد گروه مباحثاتی مجازی:
یکی از پایه های مهم تثبیت و استحکام آموزش های فراگرفته شده، مباحثه به شکل سنتی به طور برخط است. امکان تشکیل گروه مباحثاتی و پیدا کردن هم گروه در تعالی فراهم شده است.

3. استاد ناظر اختصاصی:
آن دسته از کسانی که گروه مباحثاتی تشکیل می دهند می توانند درخواست استاد ناظر بدهند. استاد ناظر در تمام جلسات مباحثه حضور پیدا می کند و علاوه بر آموزشِ چگونگی مباحثه، به سوالات احتمالی در حین بحث علمی پاسخ می دهد.

4. همکاری در مدرسه:
افرادی که امتیاز بالایی در این شذره کسب کنند امکان همکاری در مدرسه برایشان فراهم می شود.

5.استاد یار اختصاصی برای هر دوره آموزشی:
برای هر یک از دوره های آموزشی شذره استادیار گذاشته شده است تا سوالات احتمالی شما را پاسخ دهد و امتیاز لازم را به تمارین و جزوات ارسالی شما بدهد.

• آنچه در شذره اول نداشتیم و در شذره دوم داریم
- تعالی یار: هر کدام از عزیزان به یک تعالی یار متصل می شوند و تعالی یار، پشتیبان و همراه شما تا پایان شذره خواهد بود. او به شما کمک می کند که به طور استاندارد آموزش ببنید، تماس می گیرد و پیگیر شما خواهد بود تا تنبلی و وسوسه شیطانی به سراغ شما نیاید.
- برنامه روزانه: در سامانه جدیدی که طراحی می شود شما می توانید برنامه روزانه داشته باشد.
- تشکیل گروه های مباحثاتی: در سامانه جدید کاربران می توانند خودشان گروه مباحثاتی ایجاد کنند و بعد از این که به سه نفر رسیدند درخواست استاد ناظر کنند.
- استاد ناظر: در شذره گذشته بسیاری از گروه ها استاد ناظر نداشتند اما در این شذره هر گروهی درخواست استاد ناظر بکند فراهم خواهد شد.
- وبینارهای برخط: شذره گذشته وبینار های محدودی گذاشته شده که در این شذره تقویت می شود.

** قیمت و تخفیف دوره:
هزینه سرمایه گذاری فکری: 600 ت
• دو روز اول (1 و 2 تیرماه): 60 درصد تخفیف حدودا: 240 ت
• روز سوم و چهارم ( 3 و چهار تیرماه) : 50 درصد تخفیف حدودا: 300 ت
• روز پنجم و ششم: ( 5 و 6 تیرماه): 40 درصد تخفیف حدودا: 360 ت

کد تخفیف: shazre2

- مدت زمان دوره: 2 ماه و نیم (9 هفته)
-شروع ثبت نام: 22 ذی القعده(1 تیرماه)
شروع دوره: یکم ذی الحجه (10 تیرماه)

1. حیله های مدرن شیطان (بخش دوم) - استاد اصفهانی
2. مروری سریع بر تاریخ اسلام - استاد مطیعی
3. دوره مقدماتی تدبر درقرآن - استاد چیت چیان
4. احکام عبادات (بخش دوم) - استاد ندایی
5. تغذیه متعالی - استاد مقصودعلی
6. شرح مناجات محبین - استاد مویدی
7. طبع شناسی و مزاج شناسی - استاد حسینی
8. احسن القصص (بخش دوم) استاد قیاسی
9. احکام بانوان (ویژه بانوان) - استاد حکمت

جلسه 1

(شروع شذره)
تاریخ: 1401/04/10
-
ساعت: 00:00 الی 00:00

جلسه 2

(جلسه پرسش و پاسخ «احکام عبادات»)
تاریخ: 1401/04/30
-
ساعت: 19:00 الی 20:00

جلسه 3

(جلسه پرسش و پاسخ «احسن القصص»)
تاریخ: 1401/05/01
-
ساعت: 19:00 الی 20:00

جلسه 4

(جلسه پرسش و پاسخ «تعذیه متعالی»)
تاریخ: 1401/05/05
-
ساعت: 19:00 الی 20:00
...

مدرس رویداد

نام مدرس موسسه تعالی

اطلاعات این دوره

نوع رویداد
آنلاین
وضعیت
درحال ثبت نام
زبان این دوره
فارسی
نوع این دوره
صوتی و تصویری

اشتراک در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه دوره