تعالی اندیشه شذره دوم (سابقون)

بلیط های رویداد

ثبت نام عادی

نام طرح : برنامه شذره دوم گروه سابقون طول سیر: 9 هفته

برنامه شذره دوم گروه سابقون

از 1401/04/11 تا 1401/04/16

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه شانزدهم- دعوت انسان کامل به مرگ اختیاری و جهاد با نفس دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:00:01
2 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - بخش مقدمه دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:12:19
3 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - بخش فاتحه دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:15:30
4 جلسه جلسه اول-سال اول عام الفیل تا ابتدای بعثت دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:19:49
5 جلسه اقسام نمازها دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:03
6 جلسه لباس نمازگزار (مقدار پوشش در نماز) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:23:49
7 جلسه لباس نمازگزار (۲) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:13:15
8 جلسه آداب خوردن و آشامیدن (جلسه اول) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:49:28
9 جلسه آداب خوردن و آشامیدن (جلسه دوم) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:46:19
10 جلسه جلسه اول-آشنایی با مبانی دوره آموزشی طبع شناسی 00:33:53
11 جلسه جلسه دوم-عناصر و نفس شناسی دوره آموزشی طبع شناسی 00:21:24
12 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) (3) دوره آموزشی احسن القصص 00:34:40
13 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) (4) دوره آموزشی احسن القصص 00:22:10
14 جلسه جلسه اول دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:29:48
15 جلسه حکمت 21-قُرِنَتِ الْهَیْبَهُ بِالْخَیْبَهِ وَ الْحَیَاءُ بِالْحِرْمَانِ … دوره آموزشی امیر حکمت 00:19:11
16 جلسه حکمت 22- لَنَا حَقٌّ فَإِنْ أُعْطِینَاهُ وَ إِلَّا رَکِبْنَا … دوره آموزشی امیر حکمت 00:12:17
17 جلسه جلسه اول، بخش اول - اهمیت فلسفه دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:30:03
18 جلسه جلسه اول - تعریف لفظی_تعریف معنوی دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:30:47
19 جلسه جلسه اول - فلسفه چیست؟ دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:31:40
20 جلسه آشنایی کلی با سوره مبارکه صف و موضوعات آن دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:15:39
21 جلسه مطالعه آیات ۱ تا ۴ سوره مبارکه صف دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:14:39
22 جلسه مطالعه آیات ۵ و ۶ سوره مبارکه صف دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:15:31
23 جلسه مطالعه آیات ۷ تا ۹ سوره مبارکه صف دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:12:55
24 جلسه مطالعه آیات ۱۰ تا ۱۴ سوره مبارکه صف دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:17:19
25 جلسه جلسه دوم-ابعاد و اهداف بعثت پیامبر اکرم (ص) دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:27:44
26 جلسه وضو و جنابت دوره آموزشی احکام بانوان 00:25:24
27 جلسه استحاضه بخش اول دوره آموزشی احکام بانوان 00:14:52
# مجموع 11:07:29

از 1401/04/18 تا 1401/04/23

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه هفدهم- خواب و رویا دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:40:56
2 جلسه جلسه هجدهم- عالم برزخ و باطن اعمال دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:11:25
3 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس اول دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:06:44
4 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس دوم دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:13:39
5 جلسه آداب خوردن و آشامیدن (جلسه سوم) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:58:45
6 جلسه آداب خوردن و آشامیدن (جلسه چهارم) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:43:19
7 جلسه جلسه دوم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:35:03
8 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) (5) دوره آموزشی احسن القصص 00:21:08
9 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) (6) دوره آموزشی احسن القصص 00:42:07
10 جلسه مکان نمازگزار (۱) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:02
11 جلسه شرایط مکان نمازگزار (۲) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:29
12 جلسه وظایف اقسام استحاضه دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:17:09
13 جلسه احکام استحاضه دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:16:02
14 جلسه حکمت ۲۳- مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ یُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ دوره آموزشی امیر حکمت 00:11:15
15 جلسه حکمت 24- مِنْ کَفَّارَاتِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِغَاثَهُ الْمَلْهُوفِ… دوره آموزشی امیر حکمت 00:12:11
16 جلسه جلسه سوم-شخصیت شناسی در علم طبع دوره آموزشی طبع شناسی 00:36:50
17 جلسه جلسه دوم،‌ بخش اول - موضوع فلسفه دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:31:40
18 جلسه جلسه دوم،‌ بخش دوم - فایده فلسفه و مکاتب فلسفی دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:31:15
19 جلسه جلسه دوم، بخش سوم - فلسفه عصر جدید دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:28:33
20 جلسه جلسه سوم،‌ بخش اول -نظر کانت درباره فلسفه دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:24:40
21 جلسه جلسه سوم،‌بخش دوم- فلسفه اشراق و مشاء دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:31:55
22 جلسه جلسه سوم، بخش سوم - سه مساله اصلی فلسفه افلاطون دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:32:53
# مجموع 11:46:00

از 1401/04/25 تا 1401/04/30

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه نوزدهم- قیامت و قیام حقیقت انسان دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:39:54
2 جلسه جلسه بیستم- خدایان دروغین و پنهان سازی خود پرستی و دنیا خواهی دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:27:34
3 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس سوم دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:22:45
4 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس 4 - سوره مبارکه فلق دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:22:46
5 جلسه جلسه سوم-مهمترین حوادث سال پنجم تا سیزدهم بعثت دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:16:22
6 جلسه احکام مسجد (1) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:26:17
7 جلسه احکام مسجد (2) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:15:21
8 جلسه قبله دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:48
9 جلسه نماز های یومیه (1) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:20:47
10 جلسه نماز های یومیه (2) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:10
11 جلسه آداب خوردن و آشامیدن (جلسه پنجم) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:59:50
12 جلسه آداب خوردن و آشامیدن (جلسه ششم، پایانی) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:41:07
13 جلسه جلسه چهارم-طبایع ترکیبی دوره آموزشی طبع شناسی 00:18:02
14 جلسه داستان حضرت موسی (علیه السلام) (7) دوره آموزشی احسن القصص 00:20:21
15 جلسه داستان حضرت داوود (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:34:16
16 جلسه جلسه سوم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:31:42
17 جلسه بحث استحاضه دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:15:30
18 جلسه ادامه استحاضه و ابتدای بحث حیض دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:19:26
19 جلسه جلسه چهارم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:40:30
20 جلسه جلسه چهارم، بخش اول- روش های فکری اسلامی دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:27:21
21 جلسه جلسه چهارم،‌بخش دوم -تفاوت متکلم و فیلسوف / ابتدای حکمت متعالیه دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:28:06
22 جلسه جلسه چهارم-بخش سوم دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:30:24
23 جلسه جلسه پنجم،‌بخش اول - نظری كلی به فلسفه ها و حكمتها دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:29:46
24 جلسه جلسه پنجم،‌ بخش دوم - بررسی مسائل اطراف هستی دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:25:07
25 جلسه حکمت 25- یَا ابْنَ آدَمَ إِذَا رَأَیْتَ رَبَّکَ سُبْحَانَهُ … دوره آموزشی امیر حکمت 00:03:52
26 جلسه حکمت ۲۶ -مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَیْئاً إِلَّا ظَهَرَ فِى فَلَتَاتِ… دوره آموزشی امیر حکمت 00:09:53
27 جلسه حکمت 27- امْشِ بِدَائِکَ مَا مَشَى بِکَ دوره آموزشی امیر حکمت 00:05:35
28 جلسه حکمت 28- أَفْضَلُ الزُّهْدِ إِخْفَاءُ الزُّهْدِ دوره آموزشی امیر حکمت 00:18:56
29 جلسه حکمت 29- إِذَا کُنْتَ فِى إِدْبَارٍ وَ الْمَوْتُ فِى إِقْبَالٍ فَمَا أَسْرَعَ الْمُلْتَقَى دوره آموزشی امیر حکمت 00:05:55
30 جلسه حکمت30- الْحَذَرَ الْحَذَرَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَتَرَ حَتَّى کَأَنَّهُ قَدْ غَفَرَ دوره آموزشی امیر حکمت 00:05:41
31 جلسه آشنایی با سوره های مسبحات دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:12:39
32 جلسه ضرورت حفظ سور مسبحات دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:07:09
33 جلسه چگونگی حفظ سور مسبحات دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:08:06
34 جلسه چگونگی ارائه سور مسبحات دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:09:28
# مجموع 14:17:26

از 1401/05/01 تا 1401/05/06

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه بیست ویکم- جایگزین سازی طریق رستگاری دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 00:35:46
2 جلسه جلسه بیست و دوم- نظام های معنوی،آرامش دروغین و موسیقی دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 00:36:33
3 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس 5 - سوره مبارکه ناس دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:24:48
4 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس 6 - سوره مبارکه نصر دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:19:15
5 جلسه جلسه چهارم-مهمترین حوادث سال اول تا هفتم هجرت دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:26:31
6 جلسه جلسه پنجم-مهمترین حوادث سال هفتم و هشتم هجرت دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:12:45
7 جلسه جلسه ششم-مهمترین حوادث سال نهم و دهم هجرت + غدیر از نگاه مقام معظم رهبری دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:22:23
8 جلسه نماز های یومیه (3) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:13:06
9 جلسه نماز های یومیه (4) - واجبات نماز (1) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:21:22
10 جلسه نماز های یومیه (5) - واجبات نماز (2) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:22:54
11 جلسه نماز های یومیه (6) - واجبات نماز (3) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:21:36
12 جلسه نماز های یومیه (7) - واجبات نماز (4) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:30:35
13 جلسه نماز های یومیه (8) - واجبات نماز (5) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:58
14 جلسه نماز های یومیه (9) - واجبات نماز (6) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:25:00
15 جلسه آداب و احکام نان و نانوایی دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:51:15
16 جلسه جلسه 7 - ادامه حیض دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:16:01
17 جلسه جلسه 8 دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:19:42
18 جلسه جلسه پنجم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:32:52
19 جلسه جلسه ششم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:39:23
20 جلسه داستان حضرت سلیمان (علیه السلام) دوره آموزشی احسن القصص 00:35:03
21 جلسه جلسه پنجم،‌بخش سوم - وجود و ماهیت دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:31:11
22 جلسه جلسه ششم - حقیقت و خطا دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:30:38
23 جلسه جلسه ششم-عقاید شکاکان در عصر جدید/ آغاز بحث حدوث و قدیم دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:26:15
24 جلسه جلسه ششم - حدوث و قدیم(2)/ نقد نظریه بیگ بنگ دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:30:20
25 جلسه جلسه هفتم - متغیّر و ثابت دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:29:37
26 جلسه حکمت 31-الْإِیمَانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى الصَّبْرِ وَ الْیَقِینِ وَ… دوره آموزشی امیر حکمت 02:21:24
27 جلسه آشنایی کلی با سوره مبارکه جمعه و موضوعات آن دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:11:47
28 جلسه جلسه پنجم-تشخیص طبع دوره آموزشی طبع شناسی 00:09:47
# مجموع 13:57:47

از 1401/05/22 تا 1401/05/27

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه بیست و سوم- کابالا و جاودانگی دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 02:21:13
2 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس 7 - سوره مبارکه ماعون دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:14:00
3 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس 8 - سوره مبارکه همزه دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:22:02
4 جلسه جلسه هشتم-مروری گذرا بر اقدامات ابوبکر و عمر دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:20:56
5 جلسه نماز های یومیه (10) - واجبات نماز (7) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:24:39
6 جلسه نماز های یومیه (11) - واجبات نماز (8) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:18:19
7 جلسه نماز های یومیه (12) - واجبات نماز (9) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:15:14
8 جلسه نماز های یومیه (13) - ترجمه نماز دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:15:36
9 جلسه نماز های یومیه (14) -مبطلات نماز دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:23:31
10 جلسه جلسه 9 دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:27:04
11 جلسه جلسه 10 دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:26:02
12 جلسه جلسه هفتم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:34:56
13 جلسه جلسه هشتم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:35:06
14 جلسه جلسه هفتم - مقولات عشر دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:31:22
15 جلسه جلسه هفتم - حرکت جوهری دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:31:21
16 جلسه جلسه هشتم - بخش اول دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:29:31
17 جلسه جلسه هشتم - بخش دوم دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:31:13
18 جلسه جلسه هشتم - بخش سوم دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:30:53
19 جلسه آداب و احکام میوه و تره‌بار (جلسه اول) دوره آموزشی تغذیه متعالی 01:01:52
20 جلسه آداب و احکام میوه و تره‌بار (جلسه دوم) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:56:04
21 جلسه آداب و احکام میوه و تره‌بار (جلسه سوم) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:52:42
22 جلسه حکمت 32- فَاعِلُ الْخَیْرِ خَیْرٌ مِنْهُ وَ فَاعِلُ الشَّرِّ شَرٌّ مِنْهُ دوره آموزشی امیر حکمت 00:08:23
23 جلسه جلسه هفتم-مهمترین حوادث سال یازدهم هجرت دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:26:14
24 جلسه مطالعه آیات ۱ تا ۴ دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:11:38
25 جلسه جلسه اول - مقدمه و کلیات و بررسی مزاج دم دوره آموزشی مزاج شناسی 00:53:10
26 جلسه جلسه دوم - بررسی مزاج صفرا دوره آموزشی مزاج شناسی 00:54:37
27 جلسه داستان حضرت سلیمان (علیه السلام)(2) دوره آموزشی احسن القصص 00:43:28
28 جلسه داستان حضرت عیسی (علیه السلام)(1) دوره آموزشی احسن القصص 00:43:28
# مجموع 16:24:34

از 1401/05/29 تا 1401/06/03

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه بیست و چهارم- توانایی های ماورایی دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 04:31:07
2 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس 9 - سوره مبارکه زلزال دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:13:11
3 جلسه نماز های یومیه (15) - شکیات نماز دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:28:30
4 جلسه نماز های یومیه (16) - نماز جمعه دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:25:58
5 جلسه نماز های یومیه (17) - نماز مسافر دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:36:47
6 جلسه نماز های یومیه (18) - نماز مسافر(2) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:24:51
7 جلسه آداب و احکام میوه و تره‌بار (جلسه چهارم) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:55:42
8 جلسه جلسه سوم - بررسی مزاج سودا دوره آموزشی مزاج شناسی 00:42:10
9 جلسه جلسه چهارم - بررسی مزاج بلغم دوره آموزشی مزاج شناسی 00:29:50
10 جلسه جلسه 11 - پوشش بدن بانوان در نماز دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:16:49
11 جلسه جلسه 12 - اذان و اقامه دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:15:46
12 جلسه جلسه نهم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:28:32
13 جلسه جلسه نهم - بخش اول دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:27:57
14 جلسه جلسه نهم بخش دوم دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:26:42
15 جلسه جلسه نهم بخش سوم دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:20:49
16 جلسه جلسه دهم بخش اول دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:31:19
17 جلسه جلسه دهم بخش دوم دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:27:42
18 جلسه جلسه دهم بخش سوم دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:28:18
19 جلسه حکمت 33- کُنْ سَمْحاً وَ لَا تَکُنْ مُبَذِّراً وَ کُنْ مُقَدِّراً وَ لَا تَکُنْ مُقَتِّراً دوره آموزشی امیر حکمت 00:16:57
20 جلسه حکمت34- أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْکُ الْمُنَى دوره آموزشی امیر حکمت 00:13:44
21 جلسه حکمت 35- مَنْ أَسْرَعَ إِلَى النَّاسِ بِمَا یَکْرَهُونَ قَالُوا فِیهِ بِمَا لَا یَعْلَمُونَ دوره آموزشی امیر حکمت 00:07:07
22 جلسه حکمت 36- مَنْ أَطَالَ الْأَمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ دوره آموزشی امیر حکمت 00:08:41
23 جلسه مطالعه آیات ۵ تا ۸ دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:13:43
# مجموع 13:32:12

از 1401/06/05 تا 1401/06/10

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه بیست و پنجم- ظهور منجی و انحرافات دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 04:14:57
2 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس 10 - سوره مبارکه ضحی دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:20:19
3 جلسه جلسه نهم-ایثار علوی از نگاه مقام معظم‌ رهبری + حوادث سال ۱۱ تا ۳۰ هجری دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:29:09
4 جلسه نماز های یومیه (19) - نماز مسافر (3) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:25:48
5 جلسه نماز های یومیه (20) - (نماز قضا) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:30:16
6 جلسه نماز آیات ـ نماز عید فطر و قربان دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:23:02
7 جلسه آداب و احکام میوه و تره‌بار (جلسه پنجم) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:47:25
8 جلسه آداب و احکام نگهداری پرندگان (جلسه اول) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:46:02
9 جلسه جلسه پنجم - تربیت مزاجی دوره آموزشی مزاج شناسی 00:17:20
10 جلسه جلسه دهم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:35:19
11 جلسه جلسه 13 - نماز عیدین ، روزه دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:33:41
12 جلسه جلسه 14 - خمس و زکات مخصوص بانوان دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:26:14
13 جلسه جلسه یازدهم بخش اول دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:28:11
14 جلسه جلسه یازدهم بخش دوم دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:30:32
15 جلسه جلسه یازدهم - بخش سوم دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:28:29
16 جلسه جلسه دوازدهم- بخش اول دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:30:01
17 جلسه جلسه دوازدهم- بخش دوم دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:27:56
18 جلسه جلسه دوازدهم- بخش سوم دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:29:07
19 جلسه جلسه سیزدهم - بخش اول دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:28:30
20 جلسه حکمت 37- وَ قَدْ لَقِیَهُ عِنْدَ مَسِیرِهِ إِلَى الشَّامِ دَهَاقِینُ… دوره آموزشی امیر حکمت 01:24:42
21 جلسه مطالعه آيات 9 تا 11 دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:15:38
# مجموع 14:52:38

از 1401/06/12 تا 1401/06/17

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه بیست و ششم- ولایت فقیه و حکومت اسلامی دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:45:15
2 جلسه جلسه بیست و هفتم- انکار خدا و فطرت خدا خواه دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:20:36
3 جلسه جلسه دهم-مروری گذرا بر حوادث دوران خلافت عثمان دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:28:35
4 جلسه معنا ، اقسام و شرایط روزه دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:28:09
5 جلسه نیّت روزه دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:22:21
6 جلسه مفطرات روزه دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:17:18
7 جلسه مفطرات روزه(2) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:19:38
8 جلسه آداب و احکام نگهداری پرندگان (جلسه دوم) دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:51:04
9 جلسه جلسه سوم دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:56:04
10 جلسه جلسه ششم - محیط های اثر گزار بر مزاج دوره آموزشی مزاج شناسی 00:17:45
11 جلسه جلسه یازدهم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:33:04
12 جلسه جلسه دوازدهم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:29:15
13 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس 11 - سوره مبارکه انشراح دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:19:55
14 جلسه جلسه سیزدهم- بخش دوم دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:27:51
15 جلسه جلسه سیزدهم- بخش سوم دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:31:23
16 جلسه جلسه چهاردهم- بخش اول دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:28:55
17 جلسه جلسه چهاردهم- بخش دوم دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:30:03
18 جلسه جلسه چهاردهم- بخش سوم دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:30:47
19 جلسه جلسه پانزدهم- بخش اول دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:28:48
20 جلسه حکمت 38- یَا بُنَیَّ احْفَظْ عَنِّى أَرْبَعاً وَ أَرْبَعاً لَا یَضُرُّکَ مَا … دوره آموزشی امیر حکمت 00:43:43
21 جلسه حکمت 39- لَا قُرْبَهَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضَرَّتْ بِالْفَرَائِضِ دوره آموزشی امیر حکمت 00:09:15
22 جلسه حکمت 40- لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبِهِ وَ قَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَاءَ لِسَانِهِ دوره آموزشی امیر حکمت 00:09:44
23 جلسه جمع بندي سوره دوره آموزشی حفظ مسبحات قرآن 00:10:10
24 جلسه جلسه 15 - حج دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:20:05
25 جلسه جلسه شانزدهم - حکام نگاه بانوان دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:19:14
# مجموع 13:18:57

از 1401/06/19 تا 1401/06/24

رنگ قرمز: نگذراندن جلسه و آزمون
رنگ سبز : گذراندن جلسه و آزمون
رنگ خاکستری : گذراندن جلسه و نگذراندن آزمون
رنگ آبی : گذراندن آزمون و نگذراندن جلسه

مفاد آموزشی هفته به شرح زیر است.
# نوع عنوان توضیحات زمان
1 جلسه جلسه بیست و هشتم- تحریف حقیقت،حکمت و قدرت خدا دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 01:37:52
2 جلسه جلسه بیست و نهم- اعتراض به خدا و فراموش سازی نظام ابتلاء دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 00:54:40
3 جلسه جلسه سی ام، خشن جلوه دادن ادیان و تمسخرکردن آن دوره آموزشی شناخت حیله های مدرن شیطان 00:53:22
4 جلسه مقدمات تدبر در قرآن - درس 12 - سوره مبارکه عبس دوره آموزشی دوره مقدماتی تدبر در قرآن 00:23:40
5 جلسه جلسه یازدهم-مروری گذرا بر حوادث دوران خلافت امیرالمومنین (علیه السلام) دوره آموزشی مروری سریع بر تاریخ اسلام 00:22:10
6 جلسه کفاره روزه دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:20:39
7 جلسه کفاره روزه(2) دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:23:12
8 جلسه احکام روزه های قضا دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:24:34
9 جلسه ثبوت اول ماه رمضان دوره آموزشی دوره آموزش احکام (احکام عبادات) 00:18:30
10 جلسه جلسه چهارم دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:56:06
11 جلسه جلسه پنجم دوره آموزشی تغذیه متعالی 00:46:53
12 جلسه جلسه هفتم - شوک های مزاجی (1) دوره آموزشی مزاج شناسی 00:27:45
13 جلسه جلسه هشتم - شوک های مزاجی (2) دوره آموزشی مزاج شناسی 00:18:32
14 جلسه جلسه سیزدهم دوره آموزشی شرح مناجات محبین 00:37:04
15 جلسه جلسه پانزدهم- بخش دوم دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:30:26
16 جلسه جلسه پانزدهم- بخش سوم دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:32:06
17 جلسه جلسه شانزدهم- بخش اول دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:28:35
18 جلسه جلسه شانزدهم- بخش دوم دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:29:50
19 جلسه جلسه شانزدهم- بخش سوم دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:23:22
20 جلسه جلسه هفدهم دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:29:45
21 جلسه آزمون جامع دوره آموزشی فلسفه مقدماتی 00:13:47
22 جلسه حکمت 41 -قَلْبُ الْأَحْمَقِ فِى فِیهِ وَ لِسَانُ الْعَاقِلِ فِى قَلْبِهِ دوره آموزشی امیر حکمت 00:09:44
23 جلسه حکمت 42- لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ فِى عِلَّهٍ اعْتَلَّهَا جَعَلَ اللَّهُ مَا کَانَ مِنْ شَکْوَاک دوره آموزشی امیر حکمت 00:22:51
24 جلسه جلسه هفدهم - احکام نکاح و ازدواج دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:26:29
25 جلسه جلسه 18 - احکام نکاح دوره آموزشی احکام اختصاصی بانوان 00:22:59
# مجموع 13:14:53

بسم الله الرحمن الرحیم
آیا شما جزو آن دسته کسانی هستید که دوست دارند در جهت تقویت عبودیت گام بردارند و دنبال یک برنامه مشخص وچند نفر پایه اند؟
مدرسه تعالی در راستای ماموریت خود این بستر را فراهم کرده است تا هر کسی بتواند در کنار کار روزمره خود معارف اسلامی را فرا بگیرد.
شذره دوم همزمان با آغاز تابستان شروع می شود تا شما تعالی پژوه عزیز بتوانید از این فرصت در جهت تکمیل اندیشه دینی و انسانی استفاده کنید.
این شذره همانند شذره اول، در دو گروه ابرار و سابقون برگزار خواهد. در ادامه مفاد آموزشی و تفاوت شذره دوم با اول بیان می شود.

شذره دوم شامل دو قسمت دوره آموزشی خواهد:
1- دوره های آموزشی ضبط شده
2- وبینار های آموزشی برخط

* لیست دوره های ضبط شده شذره اول: (مشترک بین گروه ابرار و سابقون)
1. حیله های مدرن شیطان (بخش دوم) - استاد اصفهانی
2. مروری سریع بر تاریخ اسلام - استاد مطیعی
3. دوره مقدماتی تدبر درقرآن - استاد چیت چیان
4. احکام عبادات (بخش دوم) - استاد ندایی
5. تغذیه متعالی - استاد مقصودعلی
6. شرح مناجات محبین - استاد مویدی
7. طبع شناسی و مزاج شناسی - استاد حسینی
8. احسن القصص (بخش دوم) استاد قیاسی
9. احکام بانوان (ویژه بانوان) - استاد حکمت

* سه تا دوره اختصاصی برای سابقون:
1. فلسفه مقدماتی - استاد امینی خواه
2. امیر حکمت (بخش دوم) - استاد نظافت
3. حفظ سوره صف - استاد مختاری

* رویداد های آنلاین شذره دوم:
این رویداد ها برای پاسخ به سوالات احتمالی کاربران و ارتباط زنده استاد یا استادیار با کاربران است که در طی 9 هفته برگزار می شود.
14 مورد وبینار برخط در این شذره دیده شده است و با توجه به وقت اساتید در طی شذره، ساعت این موارد اعلام خواهد شد..


* هفته های شذره اول:
هفته اول: 10 تیرماه تا 16 تیرماه
هفته دوم: 17 تیرماه تا 23 تیرماه
هفته سوم: 24 تیرماه تا 30 تیرماه
هفته چهارم: 31 تیر ماه تا 6 مرداد ماه

11 روز به مناسبت دهه اول محرم حسینی تعطیل فرایند آموزشی می باشد.

هفته پنجم: 18 مرداد ماه تا 24مرداد ماه
هفته ششم: 25 مرداد ماه تا 31 مرداد ماه
هفته هفتم:1 شهریور ماه تا 7 شهریور ماه
هفته هشتم: 8 شهریور ماه تا 14 شهریورماه
هفته نهم: 15شهریور ماه تا 21 شهریور ماه

شذره چهار روز قبل از اربعین تمام می شود.


* نحوه اجرا:
همزمان با شروع شذره تقویم روزانه برای هر گروه ایجاد می شود که دانش پژوهان می توانند در آن هفته آن دروس را بگذرانند.

در لابلای آموزش، هر جا سوالی داشتید می توانید سوالتان را مطرح کنید. سوالاتی که مطرح می کنید یا استادیار ها پاسخ می دهند یا همه سوالات جمع آوری می شود و وبیناری با حضور استاد برای پاسخ به سوالات برگزار می کنیم.

* مزایای شرکت در شذره دوم:
1. تعالی یار اختصاصی برای هر تعالی پژوه:
هر کدام از شرکت کننده گان به یکی از تعالی یارها متصل می شود. وظیفه تعالی یار این است که به طور مرتب و هفتگی با تعالی پژوه در ارتباط باشد و کمکش کند تا مسیر آموزشی را به راحتی و منظم بگذراند.
اگر نیازمند مهارت آموزشی هست به او آموزش دهد و پیگیر پاسخ به سوالات و بررسی جزوات ارسالی و... باشد.

2. امکان ایجاد گروه مباحثاتی مجازی:
یکی از پایه های مهم تثبیت و استحکام آموزش های فراگرفته شده، مباحثه به شکل سنتی به طور برخط است. امکان تشکیل گروه مباحثاتی و پیدا کردن هم گروه در تعالی فراهم شده است.

3. استاد ناظر اختصاصی:
آن دسته از کسانی که گروه مباحثاتی تشکیل می دهند می توانند درخواست استاد ناظر بدهند. استاد ناظر در تمام جلسات مباحثه حضور پیدا می کند و علاوه بر آموزشِ چگونگی مباحثه، به سوالات احتمالی در حین بحث علمی پاسخ می دهد.

4. همکاری در مدرسه:
افرادی که امتیاز بالایی در این شذره کسب کنند امکان همکاری در مدرسه برایشان فراهم می شود.

5.استاد یار اختصاصی برای هر دوره آموزشی:
برای هر یک از دوره های آموزشی شذره استادیار گذاشته شده است تا سوالات احتمالی شما را پاسخ دهد و امتیاز لازم را به تمارین و جزوات ارسالی شما بدهد.

• آنچه در شذره اول نداشتیم و در شذره دوم داریم
- تعالی یار: هر کدام از عزیزان به یک تعالی یار متصل می شوند و تعالی یار، پشتیبان و همراه شما تا پایان شذره خواهد بود. او به شما کمک می کند که به طور استاندارد آموزش ببنید، تماس می گیرد و پیگیر شما خواهد بود تا تنبلی و وسوسه شیطانی به سراغ شما نیاید.
- برنامه روزانه: در سامانه جدیدی که طراحی می شود شما می توانید برنامه روزانه داشته باشد.
- تشکیل گروه های مباحثاتی: در سامانه جدید کاربران می توانند خودشان گروه مباحثاتی ایجاد کنند و بعد از این که به سه نفر رسیدند درخواست استاد ناظر کنند.
- استاد ناظر: در شذره گذشته بسیاری از گروه ها استاد ناظر نداشتند اما در این شذره هر گروهی درخواست استاد ناظر بکند فراهم خواهد شد.
- وبینارهای برخط: شذره گذشته وبینار های محدودی گذاشته شده که در این شذره تقویت می شود.

** قیمت و تخفیف دوره:
هزینه سرمایه گذاری فکری: یک میلیون تومان
• دو روز اول (1 و 2 تیرماه): 60 درصد تخفیف حدودا: 400 ت
• روز سوم و چهارم ( 3 و چهار تیرماه) : 50 درصد تخفیف حدودا: 500 ت
• روز پنجم و ششم: ( 5 و 6 تیرماه): 40 درصد تخفیف حدودا: 600 ت

کد تخفیف: shazre2

- مدت زمان دوره: 2 ماه و نیم (9 هفته)
-شروع ثبت نام: 22 ذی القعده(1 تیرماه)
شروع دوره: یکم ذی الحجه (10 تیرماه)

. حیله های مدرن شیطان (بخش دوم) - استاد اصفهانی
2. مروری سریع بر تاریخ اسلام - استاد مطیعی
3. دوره مقدماتی تدبر درقرآن - استاد چیت چیان
4. احکام عبادات (بخش دوم) - استاد ندایی
5. تغذیه متعالی - استاد مقصودعلی
6. شرح مناجات محبین - استاد مویدی
7. طبع شناسی و مزاج شناسی - استاد حسینی
8. احسن القصص (بخش دوم) استاد قیاسی
9. احکام بانوان (ویژه بانوان) - استاد حکمت
10. فلسفه مقدماتی - استاد امینی خواه
11. امیر حکمت (بخش دوم) - استاد نظافت
12. حفظ سوره صف - استاد مختاری

جلسه 1

(شروع شذره)
تاریخ: 1401/04/10
-
ساعت: 00:00 الی 00:00

جلسه 2

(جلسه پرسش و پاسخ «احکام عبادات»)
تاریخ: 1401/04/30
-
ساعت: 19:00 الی 20:00

جلسه 3

(جلسه پرسش و پاسخ «احسن القصص»)
تاریخ: 1401/05/01
-
ساعت: 19:00 الی 20:00

جلسه 4

(جلسه پرسش و پاسخ «تغذیه متعالی»)
تاریخ: 1401/05/05
-
ساعت: 19:00 الی 20:00
...

مدرس رویداد

نام مدرس موسسه تعالی

اطلاعات این دوره

نوع رویداد
آنلاین
وضعیت
درحال ثبت نام
زبان این دوره
فارسی
نوع این دوره
صوتی و تصویری

اشتراک در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه دوره

نظرات کاربران درباره رویداد

کاربر: مریم عبدالملکی
2 ماه قبل

بسیار عالی خدا خیر دنیا و اخرت نصیبتان کند

کاربر: زهرا سهیلی
2 ماه قبل

سلام وسپاس بابت کلاسهای شما که به حق دارای محتوای عالی وموضوعات جذاب وکاربردی وبه روز با اساتید خود ساخته وباسواد،انتخاب کردین ،قطعا نیات پاک چنین کارهای با برکتی رو رقم میزنه ،که اینچنین با حداقل هزینه وبه صورت آنلاین دانشگاه رو به منازل اوردین،چرا که در شرایط عادی شاید درصد کمی از عزیزان امکان وانگیزه آموزش رو داشته باشند،آرزو میکنم خداوند به اعمال صالح وخیر شما برکت بده ومقامات عالی برای اساتید عزیز ومخلص وتک تک ،دانشجویان رقم بزنه،وقلب نازنین حضرت ولی عصر از همه ما راضی باشه ب

کاربر: elnaz badri
1 ماه قبل

عرض سلام وخدا قوت به همه شما عزیزان زحمتکش وفعال در عرصه اموزش این گنجینه های علم و بی نهایت سپاس از انتخاب بسیار درست وصحیح این مطالب ونحوه ی ارائه آنها که امکان آموزش رو برای همه فراهم کردید ان شاءالله که مورد توجهات ویژه حضرت بقیه الله عج قرار بگیرید.

کاربر: حبیبه میرحسنی
1 ماه قبل

عرض سلام و ادب محضر عزیزانی که قبول زحمت کردن واین دوره رابرگزار نمودن بسیار جامع وکامل بود هم معارف دینی بسیار زیبا ومسائل ومشکلات امروز جامعه باکلامی واضح وروشن بیان شد ممنون از شما که بامبلغ بسیار ناچیز وبدون زحمت برای ما این امکان رافراهم نمودید اجرتان با خدا

کاربر: سیده زهرا غیاثیان
1 ماه قبل

خدا براتون بهترینها رو رقم بزنه ،که اینطوری راه را به ما نابلدا نشون می دید و تو این مسیر پر از مانع و سخت هدایتمون می کنید التماس دعا برای همه ی در راه مونده ها

کاربر: ریحانه علی آبادی
1 ماه قبل

سپاسگزارم

کاربر: حمید مرادنیا
4 هفته قبل

نیت آدمی باعث میشه که خدا انسان را در مسیر رسیدن به نیتش قرار بدهد. خدا را شکر می‌کنم که مدتی بود دغدغه کسب معارف را داشتم و امکان تحصیل در حوزه را نداشتم،این این مسیر همون چیزی بود که میخواستم و البته اگر به انتخاب خودم بود نمی‌تونستم مسیر درست را تشخیص بدهم. از کلیه عزیزانِ مدرسه تعالی بخصوص استاد عزیز امینی خواه که با اخلاص تلاش می‌کنند تشکر میکنم.