سبک زندگی از منظر المیزان

جلسه پانزدهم

توضیحات
*برترین عمل در روز قدر چیست؟
* اصلی‌ترین هویت انسان در این دنیا بندگی است
* خداوند از انسان عبادت نمی‌خواهد، بلکه عبودیت می‌خواهد
* عبودیت در قیاس امر به معروف و نهی از منکر در راه خدا معنا پیدا می‌کند
* به فرمایش امام صادق علیه السلام اگر عبودیت داشته باشی علم باطنی نصیبت خواهد شد
* یکی از رکن اصلی سبک زندگی مومنانه ترک گناه است
* انسان به چه طریقی عبد واقعی خواهد شد؟
* کوچک‌ترین محصول ترک گناه چیست؟

جلسه اول

۴۵ : ۲۸

جلسه دوم

۳۲ : ۴۱

جلسه سوم

۳۹ : ۳۹

جلسه چهارم

۵۳ : ۳۳

جلسه پنجم

۱۱ : ۴۴

جلسه ششم

۳۵ : ۴۳

جلسه هفتم

۹ : ۴۹

جلسه هشتم

۱۲ : ۵۱

جلسه نهم

۴۶ : ۴۴

جلسه دهم

۳ : ۴۲

جلسه یازدهم

۲۷ : ۴۵

جلسه دوازدهم

۱ : ۳۸

جلسه سیزدهم

۲۷ : ۴۱

جلسه چهاردهم

۳۱ : ۴۷

جلسه پانزدهم

۴۰ : ۲۷

جلسه شانزدهم

۳۱ : ۳۱

جلسه هفدهم

۳۱ : ۲۷

جلسه هجدهم

۲۹ : ۴۴

جلسه نوزدهم | پایانی

۶ : ۵۰