سبک زندگی از منظر المیزان

جلسه شانزدهم

توضیحات
* رُکنِ رَکین سبک زندگی مومنانه تکلیف گرایی است
* انسان دو نوع زندگی دارد:
۱_ زندگی بر حسب وظیفه
۲_ زندگی بر حسب غریزه
* ساختار بدنی انسان نشانه زندگی آن بر حسب وظیفه است نه بر حسب غریزه
* آیا حیوانات نیز بهشت و جهنم دارند؟
* تفاوت زندگی بر حسب وظیفه و زندگی بر حسب غریزه در چیست؟
* تشبیه دنیا به شکوفه بهاری که باید از آن مراقبت کرد که در قیامت به عمل بنشیند

جلسه اول

۴۵ : ۲۸

جلسه دوم

۳۲ : ۴۱

جلسه سوم

۳۹ : ۳۹

جلسه چهارم

۵۳ : ۳۳

جلسه پنجم

۱۱ : ۴۴

جلسه ششم

۳۵ : ۴۳

جلسه هفتم

۹ : ۴۹

جلسه هشتم

۱۲ : ۵۱

جلسه نهم

۴۶ : ۴۴

جلسه دهم

۳ : ۴۲

جلسه یازدهم

۲۷ : ۴۵

جلسه دوازدهم

۱ : ۳۸

جلسه سیزدهم

۲۷ : ۴۱

جلسه چهاردهم

۳۱ : ۴۷

جلسه پانزدهم

۴۰ : ۲۷

جلسه شانزدهم

۳۱ : ۳۱

جلسه هفدهم

۳۱ : ۲۷

جلسه هجدهم

۲۹ : ۴۴

جلسه نوزدهم | پایانی

۶ : ۵۰