مغالطات کاربردی

جلسه پانزدهم - "آرزو اندیشی" و "عوام فریبی"

توضیحات
* مغالطه بیست و هشت = آرزو اندیشی
* جایگزین‌کردن امید و آرزو به‌جای استدلال
* تحت تاثیر قرار گرفتن بحث‌های فلسفی و عقلانی در این مغالطه
* مبنای مستند "راز" براساس آرزو اندیشی
* مغالطه در جمله "دوست ندارم بمیرم."
* خارج بودن نتیجه یک مساله از اختیار ما
* همیشه مثبت نبودن آرزوها
* تعابیر مختلف از امید
* دنبال کردن هوای نفس و آرزو اندیشی
* مغالطه بیست و نه = عوام‌فریبی
* رایج بودن این مغالطه در فضای مجازی
* مبتلا بودن همگی ما به آن!!
* فرق داشتن عوام‌فریبی با عوام‌تفهیمی
* استفاده از لهجه و گویش‌های مختلف در ایجاد عوام‌فریبی
* رسانه موفق‌تر، داشتن عوام فهمی بیشتر
* استفاده از سخنان افراد مختلف و لغات متفاوت در ایجاد این مغالطه
* روش‌های مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد عوام‌فریبی
* استفاده هم در نوشتار و هم گفتار
* ایجاد ربط و تداعی و ایجاد ذهنیت
* توسل به تفاخر، شیوه و حربه دیگر در این مغالطه
کارگاه تحلیل مغالطات

جلسه اول - مغالطه اشتراک لفظ (لفظ مشترک)

۲۷ : ۱۵ : ۱

جلسه دوم - مغالطه ابهام ساختاری (کژتابی)

۵۳ : ۶ : ۱

جلسه سوم - 3 مغالطه ابهام ساختاری

۴۱ : ۴ : ۱

جلسه چهارم - مغالطات "گزاره‌های بدون سور" و "سورهای کلی‌نما"

۳۰ : ۱۵ : ۱

جلسه پنجم - چند مغالطه و راه‌های مقابله با آن

۴۵ : ۳۰ : ۱

جلسه ششم - مادر تمام مغالطات

۵۴ : ۱۹ : ۱

جلسه هفتم - مغالطه بزرگ‌نمایی

۲۷ : ۲۷ : ۱

جلسه هشتم - مغالطات "نقل قول ناقص"، "تحریف" و "تفسیر نادرست"

۱۴ : ۱۹ : ۱

جلسه نهم - مغالطات "تفسیر نادرست" و "تاکید لفظی"

۵۴ : ۲۱ : ۱

جلسه دهم - بستن راه استدلال

۳۲ : ۴۵

جلسه یازدهم - هربچه مدرسه‌ای می‌داند!

۲ : ۱۶ : ۱

جلسه دوازدهم - 4 مغالطه کاربردی

۲۰ : ۲۳ : ۱

جلسه سیزدهم - "تکرار" و "توسل به احساسات"

۵۶ : ۱۸ : ۱

جلسه چهاردهم - "تهدید"، "تطمیع" و "جلب ترحم"

۴۸ : ۵ : ۱

جلسه پانزدهم - "آرزو اندیشی" و "عوام فریبی"

۵۶ : ۲۳ : ۱

جلسه شانزدهم - مغالطه‌ای رسانه‌ای!

۳۳ : ۲۱ : ۱

جلسه هفدهم - "انگیزه و انگیخته" و "پهلوان پنبه"

۹ : ۴۵

جلسه هجدهم - کمال گرایی افراطی

۴۷ : ۵۴

جلسه نوزدهم - علت و دلیل و رد دلیل

۲۰ : ۵۱

جلسه بیستم (پایانی) - "مناقشه در مثال" و "سوال مرکب"

۱ : ۵۳
دسته بندی بر اساس مغالطات

7- مغالطه "سورهای کلی‌نما" (2)

۲۱ : ۷ : ۱

8- مغالطه دوری

۲۸ : ۴

9- مغالطه علت جعلی

۴۴ : ۴۳

9- مغالطه علت جعلی (2)

۵۰ : ۳۴

10- مغالطه بزرگ نمایی

۲۹ : ۴۹

11- مغالطه کوچک نمایی

۱۴ : ۳۸

12- مغالطه نقل قول ناقص

۳۲ : ۵۴

12- مغالطه نقل قول ناقص(2)

۳۷ : ۲۴

13- مغالطه تفسیر نادرست

۵ : ۴۷

13- مغالطه تفسیر نادرست(2)

۴۲ : ۲۸

14- مغالطه تاکید لفظی

۴۶ : ۲۹

15- مغالطه بستن راه استدلال

۲ : ۱۶

16- مغالطه هر بچه مدرسه ای میداند

۵۹ : ۲۰

17- مغالطه مسموم کردن چاه

۲۴ : ۱۰

18- مغالطه تله گزاری

۹ : ۴۵

19- مغالطه توسل به جهل

۲ : ۱۹

20- مغالطه طلب برهان از مخالفان

۲ : ۱۸

21- مغالطه ترد شقوق دیگر

۵۴ : ۴۴

22- مغالطه تکرار

۴۳ : ۵۲

23- مغالطه توسل به احساسات

۳۵ : ۲۶

24- مغالطه تهدید

۳۵ : ۳۸

25- مغالطه تطمیع

۳۲ : ۱

26- مغالطه جلب ترحم

۳۳ : ۲۵

27- مغالطه آرزو اندیشی

۲۱ : ۷ : ۱

28- مغالطه آرزو اندیشی

۸ : ۱۷

29- مغالطه عوام فریبی

۴ : ۷ : ۱

30- مغالطه توسل به مرجع کاذب

۰ : ۴۰

31- مغالطه انگیزه و انگیخته

۵۰ : ۴۱

32- مغالطه منشا

۲۹ : ۷

32- مغالطه منشا(2)

۲۶ : ۲۴

33- مغالطه پهلوان پنبه

۳۸ : ۱۳

33- مغالطه پهلوان پنبه (2)

۵۹ : ۴۳

34- مغالطه کامل نامیسر

۲۸ : ۹

35- مغالطه ارزیابی یک طرفه

۴۷ : ۱

36- مغالطه علت و دلیل

۱۲ : ۳۵

37- مغالطه رد دلیل به جای مدعا

۲۷ : ۱۶

38- مغالطه مناقشه در مثال

۵ : ۳۰

39- مغالطه سوال مرکب

۱۴ : ۲۳
جلسات پرسش و پاسخ

کارگاه عملی تشخیص مغالطات

۴۵ : ۵۲