کارگاه کلام و اعتقادات

جلسه شانزدهم

توضیحات
* اقسام عصمت
* محال بودن شریک داشتن خدا
* بزرگترین اشتباه= شرک داشتن به خداوند
* انبیاء آیا می‌توانند در محدوده شرک تقیه کنند یا خیر؟
* توریه یا تقیه؟؟
* برهانی بودن تمام کلام انبیاء
* توحید، اصل دعوت پیامبران
* داستان مناظره هشام بن حَکَم با رییس خوارج
* دریافت وحی به زبان عربی و ابلاغ به زبان خودشان در تمام انبیاء به جز پیامبراکرم
* یکسان بودن و ارتقا نداشتن در شفافیت و مصونیت وحی از ابتدا تا انتهای وخی در پیامبر اکرم
* آیا پیامبران قبل از نبوت هم باید عصمت داشته باشند؟!
* معضل حدی بی‌سوادی ما در برخی موارد

جلسه اول - کلیات توحید 1

۵۸ : ۰ : ۱

جلسه دوم - کلیات توحید 2

۵۸ : ۲۱ : ۱

جلسه سوم - کلیات توحید 3 و نبوت

۱۶ : ۲۳ : ۱

جلسه چهارم - نفس مجرد

۴ : ۹ : ۱

جلسه پنجم - انسان، عقل، علم

۳۷ : ۲۲ : ۱

جلسه ششم - انسان بالفعل

۱۷ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتم

۶ : ۱۷ : ۱

جلسه هشتم

۵۱ : ۶ : ۱

جلسه نهم

۳۶ : ۱۸ : ۱

جلسه دهم

۳۶ : ۵ : ۱

جلسه یازدهم

۱۳ : ۷ : ۱

جلسه دوازدهم

۴۴ : ۵۱

جلسه سیزدهم

۱۲ : ۲۶ : ۱

جلسه چهاردهم

۲۳ : ۲۰ : ۱

جلسه پانزدهم

۳۷ : ۲۰ : ۱

جلسه شانزدهم

۵۶ : ۴۷

جلسه هفدهم

۳۰ : ۱۳ : ۱

جلسه هجدهم

۱۰ : ۲۱ : ۱

جلسه نوزدهم

۷ : ۲۵ : ۱

جلسه بیستم

۸ : ۷ : ۱

جلسه بیست و یکم

۲۰ : ۱۹ : ۱

جلسه بیست و دوم

۲۵ : ۲۲ : ۱

جلسه بیست و سوم

۴۸ : ۱۳ : ۱

جلسه بیست و چهارم - کلیاتی از امامت

۳۰ : ۸ : ۱

آزمون جامع

۳۲ : ۰