آموزش ۵۰۴ لغت ضروری انگلیسی با مثال های قرآنی و روایی

جلسه پنجم

توضیحات
Tradition Rural Burden Campus Majority Assemble Explore Topic Debate Evade Probe Reform

جلسه اول - 12 لغت
(رایگان)

۵۰ : ۲۳

جلسه دوم - 12 لغت
(رایگان)

۰ : ۲۶

جلسه سوم

۱۵ : ۲۹

جلسه چهارم

۵۴ : ۲۵

جلسه پنجم

۳۳ : ۲۳

جلسه ششم

۱۹ : ۲۴

جلسه هفتم

۵۴ : ۲۵

جلسه هشتم

۲۲ : ۲۱

جلسه نهم

۴۸ : ۲۱

جلسه دهم

۲۱ : ۳۰

جلسه یازدهم

۲۹ : ۳۰