مهارت کنترل خشم و مدیریت هیجانات

مهارت کنترل خشم و مدیریت هیجانات

در طول روز چند مرتبه چرا عصبانی می شوم؟

مهارت کنترل خشم چیست؟

چگونه مهارت خود آگاهی ام را افزایش دهم؟

دوست دارم کنترل خشم داشته باشم اما نمی توانم راه حل آن کدام است؟

اگر نمیتوانید خشم و هیجانات خودتان را کنترل کنید انتظار این را داشته باشید که بدترین تصمیم های ممکن را در حساس ترین لحظات بگیرید.

پس خیلی مهم است که بتوانید مهارت کنترل خشم را کسب کنیم.

با گوش دادن توضیحات استاد و انجام تمریناتی که در طول دوره بیان می شود می توانید شما به مهارت کنترل خشم و مدیریت هیجانات را کسب کنید.

اطلاعات

محسن پوراحمد خمینی

محسن پوراحمد خمینی

مشاور و کارشناس خانواده
۳۱ : ۳۹ : ۷
ساعت
۹۹
دانشجو
۷
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
سبک_زندگی

نفرات برتر

...سید محمد
( ۲۴ ۵ )
نرگس کریمی
( ۱۶ ۷ )
avatar
f_hp786
( ۱۵ ۴ )
الف میم
( ۱۳ ۷ )
رضا رحيمى
( ۱۱ ۳ )
مقدمه

جلسه اول_کلیات و اهداف
(رایگان)

۳ : ۵۲
بخش اول

جلسه دوم_قواعد کلی کنترل خشم

۱۹ : ۴ : ۱

جلسه سوم_تکنیک‌های کنترل خشم

۲۷ : ۵۰

جلسه چهارم

۴۱ : ۷ : ۱
بخش دوم

جلسه پنجم

۲۱ : ۱۸ : ۱

جلسه ششم

۴۹ : ۵۱

جلسه هفتم

۵۱ : ۳۴ : ۱

دوره های مرتبط