تفسیر سوره قیامت

تفسیر سوره قیامت

تفسیر سوره قیامت

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۲۵ : ۳۶ : ۱
ساعت
۶,۷۸۰
دانشجو
۵
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
قرآن_و_حدیث

نفرات برتر

...صادق رحما
( ۰ ۰ )
...مهری راه
( ۰ ۰ )
...مرتضی صاد
( ۰ ۰ )
...معصومه کر
( ۰ ۰ )
زهرا جوادی
( ۰ ۰ )

جلسه اول

۸ : ۱۵

جلسه دوم

۲۱ : ۲۰

جلسه سوم

۱۴ : ۲۲

جلسه چهارم

۴ : ۱۹

جلسه پنجم

۳۸ : ۱۹

دوره های مرتبط