دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی (دوره 4 جلدی)

دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی (دوره 4 جلدی)

تدریس کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی آیت الله ایروانی

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۱۳ : ۶ : ۲۶
ساعت
۱,۰۸۷
دانشجو
۴۷
جلسه
( نفر۶ )
میزان پیشرفت دوره:
۵۵%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
فقه_استدلالی

نفرات برتر

avatar
طاهره شرفی
( ۶۶ ۴۷ )
عمو منصوور
( ۶۳ ۰ )
...ناصر ابرا
( ۵۳ ۰ )
...سید مصطفی
( ۴۷ ۰ )
avatar
...سید عظیم
( ۴۷ ۴۷ )

جلسه اول

۱۲ : ۴۰

جلسه دوم

۲۰ : ۳۵

جلسه سوم

۴۰ : ۴۲

جلسه چهارم

۴ : ۴۰

جلسه پنجم

۳۷ : ۴۶

جلسه ششم

۱۴ : ۵۴

جلسه هفتم

۱۴ : ۵۴

جلسه هشتم

۲۷ : ۲۷

جلسه نهم

۶ : ۴۱

جلسه دهم

۵۹ : ۳۶

جلسه یازدهم

۲۴ : ۳۱

جلسه دوازدهم

۴۰ : ۳۹

جلسه سیزدهم

۶ : ۳۶

جلسه چهاردهم

۳۲ : ۳۴

جلسه پانزدهم

۳۷ : ۴۰

جلسه شانزدهم

۴۸ : ۵ : ۱

جلسه هفدهم

۴۶ : ۵۳

جلسه هجدهم

۳۲ : ۲۸

جلسه نوزدهم

۳۳ : ۴۸

جلسه بیستم

۱۹ : ۱۲

جلسه بیست و یکم

۵۳ : ۳۰

جلسه بیست و دوم

۲۲ : ۳۲

جلسه بیست و سوم

۵۸ : ۴۰

جلسه بیست و چهارم

۲۸ : ۲۱

جلسه بیست و پنجم

۲۵ : ۲۶

جلسه بیست و ششم

۲ : ۲۱

جلسه بیست و هفتم

۲۸ : ۲۷

جلسه بیست و هشتم

۲۷ : ۲۶

جلسه بیست و نهم

۱۲ : ۲۲

جلسه سی ام

۹ : ۳۲

جلسه سی و یکم

۱۶ : ۱۹

جلسه سی و دوم

۹ : ۳۷

جلسه سی و سوم

۲۸ : ۳۲

جلسه سی و چهارم

۵۶ : ۲۴

جلسه سی و پنجم

۱۳ : ۲۹

جلسه سی و ششم

۵۳ : ۲۶

جلسه سی و هفتم

۱ : ۳۶

جلسه سی و هشتم

۱۷ : ۳۹

جلسه سی و نهم

۵۹ : ۲۳

جلسه چهلم

۵ : ۲۹

جلسه چهل و یکم

۳۱ : ۲۹

جلسه چهل و دوم

۴۳ : ۲۰

جلسه چهل و سوم

۴۱ : ۱۶

جلسه چهل و چهارم

۴۲ : ۱۹

جلسه چهل و پنجم

۴۲ : ۲۵

جلسه چهل و ششم

۵۶ : ۲۷

جلسه چهل و هفتم

۷ : ۳۶

دوره های مرتبط