مبانی تبلیغ در قرآن

مبانی تبلیغ در قرآن

مبانی تبلیغ در قرآن

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۸ : ۳۹ : ۱۱
ساعت
۱,۲۲۲
دانشجو
۱۳
جلسه
( نفر۴ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
تفسیر_و_تدبر

نفرات برتر

فرح محمودی
( ۵۳ ۱۳ )
avatar
طاهره شرفی
( ۲۶ ۱۳ )
avatar
...باهره اما
( ۲۵ ۱۳ )
...علی علی ب
( ۲۴ ۰ )
avatar
...سیدرضا حس
( ۲۱ ۰ )

جلسه اول

۴۲ : ۲۹

جلسه دوم

۲۹ : ۵۳

جلسه سوم

۲۶ : ۲ : ۱

جلسه چهارم

۵۳ : ۴۱

جلسه پنجم

۲ : ۴۲

جلسه ششم

۱۷ : ۴۹

جلسه هفتم

۲۸ : ۱ : ۱

جلسه هشتم

۳۱ : ۴۸

جلسه نهم

۵۹ : ۵۶

جلسه دهم

۳۵ : ۶ : ۱

جلسه یازدهم

۱۷ : ۱۸ : ۱

جلسه دوازدهم

۴۸ : ۴۰

جلسه سیزدهم

۴۱ : ۷ : ۱

دوره های مرتبط