مبانی تبلیغ در قرآن

جلسه پنجم

توضیحات
جلسه پنجم

جلسه اول

۴۲ : ۲۹

جلسه دوم

۲۹ : ۵۳

جلسه سوم

۲۶ : ۲ : ۱

جلسه چهارم

۵۳ : ۴۱

جلسه پنجم

۲ : ۴۲

جلسه ششم

۱۷ : ۴۹

جلسه هفتم

۲۸ : ۱ : ۱

جلسه هشتم

۳۱ : ۴۸

جلسه نهم

۵۹ : ۵۶

جلسه دهم

۳۵ : ۶ : ۱

جلسه یازدهم

۱۷ : ۱۸ : ۱

جلسه دوازدهم

۴۸ : ۴۰

جلسه سیزدهم

۴۱ : ۷ : ۱