سبک زندگی از منظر المیزان

جلسه هشتم

توضیحات
* جامع‌ترین آیه از نظر علامه در رابطه با سبک زندگی کدام آیه است؟
* خاصیت عمل صالح تقویت ایمان است
* مهمترین ملاک شناخت ایمان صبر است
* انواع صبر:
۱_ صبر بر مصیبت
۲_ صبر بر طاعت
۳_ صبر بر معصیت
* فرهنگ صبر در قوم اخدود
*ویژگی بارز پیامبران اولوالعزم چیست؟
* تفسیر آیه (وصبرو و رابطوا و ....)
* جامعه با حرکت دسته جمعی آباد می‌شود
* امام زمان، زمانی ظهور خواهد کرد که دل‌ها همه با هم جمع شوند

جلسه اول

۴۵ : ۲۸

جلسه دوم

۳۲ : ۴۱

جلسه سوم

۳۹ : ۳۹

جلسه چهارم

۵۳ : ۳۳

جلسه پنجم

۱۱ : ۴۴

جلسه ششم

۳۵ : ۴۳

جلسه هفتم

۹ : ۴۹

جلسه هشتم

۱۲ : ۵۱

جلسه نهم

۴۶ : ۴۴

جلسه دهم

۳ : ۴۲

جلسه یازدهم

۲۷ : ۴۵

جلسه دوازدهم

۱ : ۳۸

جلسه سیزدهم

۲۷ : ۴۱

جلسه چهاردهم

۳۱ : ۴۷

جلسه پانزدهم

۴۰ : ۲۷

جلسه شانزدهم

۳۱ : ۳۱

جلسه هفدهم

۳۱ : ۲۷

جلسه هجدهم

۲۹ : ۴۴

جلسه نوزدهم | پایانی

۶ : ۵۰