کارگاه کلام و اعتقادات

آزمون جامع

توضیحات
ابتدا از قسمت آزمون سوالات تستی را پاسخ داده و سپس پاسخ سوالات تشریحی را از قسمت ارسال تمرین ارسال نمایید.
هدف اصلی ارسال رسول که نیاز به معجزه هم ندارد چیست؟
۴ مورد از تفاوت های سحر و شعبده با معجزه را بیان کنید.
ضمن بیان اشکالاتی که به برهان نظم وارد می شود وجود خدا را اثبات کنید.
آیا معجزه خارج از قوانین عالم طبیعت است؟ ماهیت معجزه را تبیین کنید.
تفاوت امامت و نبوت چیست؟
عصمت انبیاء را با ذکر مثال تعریف کنید و بیان کنید چگونه حاصل می شود؟
اقسام معجزات انبیاء را نام ببرید و برای هر کدام چند مثال بزنید.
اقسام علم امام را تبیین کنید
وحی را در لغت و اصطلاح تعریف کنید.

جلسه اول - کلیات توحید 1

۵۸ : ۰ : ۱

جلسه دوم - کلیات توحید 2

۵۸ : ۲۱ : ۱

جلسه سوم - کلیات توحید 3 و نبوت

۱۶ : ۲۳ : ۱

جلسه چهارم - نفس مجرد

۴ : ۹ : ۱

جلسه پنجم - انسان، عقل، علم

۳۷ : ۲۲ : ۱

جلسه ششم - انسان بالفعل

۱۷ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتم

۶ : ۱۷ : ۱

جلسه هشتم

۵۱ : ۶ : ۱

جلسه نهم

۳۶ : ۱۸ : ۱

جلسه دهم

۳۶ : ۵ : ۱

جلسه یازدهم

۱۳ : ۷ : ۱

جلسه دوازدهم

۴۴ : ۵۱

جلسه سیزدهم

۱۲ : ۲۶ : ۱

جلسه چهاردهم

۲۳ : ۲۰ : ۱

جلسه پانزدهم

۳۷ : ۲۰ : ۱

جلسه شانزدهم

۵۶ : ۴۷

جلسه هفدهم

۳۰ : ۱۳ : ۱

جلسه هجدهم

۱۰ : ۲۱ : ۱

جلسه نوزدهم

۷ : ۲۵ : ۱

جلسه بیستم

۸ : ۷ : ۱

جلسه بیست و یکم

۲۰ : ۱۹ : ۱

جلسه بیست و دوم

۲۵ : ۲۲ : ۱

جلسه بیست و سوم

۴۸ : ۱۳ : ۱

جلسه بیست و چهارم - کلیاتی از امامت

۳۰ : ۸ : ۱

آزمون جامع

۳۲ : ۰