کارگاه کلام و اعتقادات

جلسه دوم - کلیات توحید 2

توضیحات
کلیاتی از #توحید
* عین هستی برابر با عین همه کمالات
* عین وجود چیست؟
* صفات خدا، عین ذات خداوند است.
* نحوه وقوع یا عامل وقوع؟!
* وجود یا موجود؟!
* خداوند جمیل است، یعنی چه؟
* نسبت موجودات با عین وجود
* آمدن حیات ما از جای دیگر
* "من" مجرد از ماده است.
* عین ربط چیست؟؟
* تفاوت صفات ذات خدا با صفات فعل خدا
* غرض از سر نیاز نیست!!!
* خدا می توانست همه را پیامبر خلق کند!!!
* اراده جزو کمالات خداوند است.
* صفر و یک بودن اراده داشتن یا نداشتن
* تذکر، فلسفه نبوت
* رشد به وسیله محدودیت!!!

جلسه اول - کلیات توحید 1

۵۸ : ۰ : ۱

جلسه دوم - کلیات توحید 2

۵۸ : ۲۱ : ۱

جلسه سوم - کلیات توحید 3 و نبوت

۱۶ : ۲۳ : ۱

جلسه چهارم - نفس مجرد

۴ : ۹ : ۱

جلسه پنجم - انسان، عقل، علم

۳۷ : ۲۲ : ۱

جلسه ششم - انسان بالفعل

۱۷ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتم

۶ : ۱۷ : ۱

جلسه هشتم

۵۱ : ۶ : ۱

جلسه نهم

۳۶ : ۱۸ : ۱

جلسه دهم

۳۶ : ۵ : ۱

جلسه یازدهم

۱۳ : ۷ : ۱

جلسه دوازدهم

۴۴ : ۵۱

جلسه سیزدهم

۱۲ : ۲۶ : ۱

جلسه چهاردهم

۲۳ : ۲۰ : ۱

جلسه پانزدهم

۳۷ : ۲۰ : ۱

جلسه شانزدهم

۵۶ : ۴۷

جلسه هفدهم

۳۰ : ۱۳ : ۱

جلسه هجدهم

۱۰ : ۲۱ : ۱

جلسه نوزدهم

۷ : ۲۵ : ۱

جلسه بیستم

۸ : ۷ : ۱

جلسه بیست و یکم

۲۰ : ۱۹ : ۱

جلسه بیست و دوم

۲۵ : ۲۲ : ۱

جلسه بیست و سوم

۴۸ : ۱۳ : ۱

جلسه بیست و چهارم - کلیاتی از امامت

۳۰ : ۸ : ۱

آزمون جامع

۳۲ : ۰