کارگاه کلام و اعتقادات

جلسه چهارم - نفس مجرد

توضیحات
* مجرد بودن نفس
* بهترین دلیل مجرد بودن نفس
* عالم متصل و منفصل
* بخشی از کار انبیاء در حوزه "تن" و بخشی دیگر در حوزه "من"
* خواب های اضغاث احلام
* مراتب عالم
* هلاک شدن همه اشیاء به جزء وجه الله
* "من" اصلی ما نفخه ای از جانب خداست.
* چگونگی لاهوتی شدن "من"
* بالفعل شدن فقط انسان در عالم لاهوت
* تفاوت خدا با اهل بیت
* نیاز انسان به بعثت و نبوت
* برآورده شدن نیاز انسان در عالم ماده به وسیله انسان های دیگر
*قانون، قوه کنترل روابط

جلسه اول - کلیات توحید 1

۵۸ : ۰ : ۱

جلسه دوم - کلیات توحید 2

۵۸ : ۲۱ : ۱

جلسه سوم - کلیات توحید 3 و نبوت

۱۶ : ۲۳ : ۱

جلسه چهارم - نفس مجرد

۴ : ۹ : ۱

جلسه پنجم - انسان، عقل، علم

۳۷ : ۲۲ : ۱

جلسه ششم - انسان بالفعل

۱۷ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتم

۶ : ۱۷ : ۱

جلسه هشتم

۵۱ : ۶ : ۱

جلسه نهم

۳۶ : ۱۸ : ۱

جلسه دهم

۳۶ : ۵ : ۱

جلسه یازدهم

۱۳ : ۷ : ۱

جلسه دوازدهم

۴۴ : ۵۱

جلسه سیزدهم

۱۲ : ۲۶ : ۱

جلسه چهاردهم

۲۳ : ۲۰ : ۱

جلسه پانزدهم

۳۷ : ۲۰ : ۱

جلسه شانزدهم

۵۶ : ۴۷

جلسه هفدهم

۳۰ : ۱۳ : ۱

جلسه هجدهم

۱۰ : ۲۱ : ۱

جلسه نوزدهم

۷ : ۲۵ : ۱

جلسه بیستم

۸ : ۷ : ۱

جلسه بیست و یکم

۲۰ : ۱۹ : ۱

جلسه بیست و دوم

۲۵ : ۲۲ : ۱

جلسه بیست و سوم

۴۸ : ۱۳ : ۱

جلسه بیست و چهارم - کلیاتی از امامت

۳۰ : ۸ : ۱

آزمون جامع

۳۲ : ۰