کارگاه کلام و اعتقادات

جلسه پنجم - انسان، عقل، علم

توضیحات
* انسانیت یا جسمانیت؟!
* تعریف انسان بالفعل
* تعریف نبی
* نقش عقل در بالفعل شدن انسان
* عقل از دیدگاه غرب
* مشکک بودن مفهوم عقل
* عین علم بودن پیغمبر
* طرح خدا برای بالفعل شدن کمالات
* برهان شدن برهان با قیاس و استقراء تام
* چگونگی تشخیص انسان بالفعل
* تربیت حضرت علی (ع)، بزرگ ترین حقانیت پیامبر (ص)
* چگونه علم پیغمبر را کشف کنیم؟!
* تفاوت اعجاز با سحر و جادو
* یکی بودن اعجاز، کتاب و شریعت پیامبر اکرم (ص)

جلسه اول - کلیات توحید 1

۵۸ : ۰ : ۱

جلسه دوم - کلیات توحید 2

۵۸ : ۲۱ : ۱

جلسه سوم - کلیات توحید 3 و نبوت

۱۶ : ۲۳ : ۱

جلسه چهارم - نفس مجرد

۴ : ۹ : ۱

جلسه پنجم - انسان، عقل، علم

۳۷ : ۲۲ : ۱

جلسه ششم - انسان بالفعل

۱۷ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتم

۶ : ۱۷ : ۱

جلسه هشتم

۵۱ : ۶ : ۱

جلسه نهم

۳۶ : ۱۸ : ۱

جلسه دهم

۳۶ : ۵ : ۱

جلسه یازدهم

۱۳ : ۷ : ۱

جلسه دوازدهم

۴۴ : ۵۱

جلسه سیزدهم

۱۲ : ۲۶ : ۱

جلسه چهاردهم

۲۳ : ۲۰ : ۱

جلسه پانزدهم

۳۷ : ۲۰ : ۱

جلسه شانزدهم

۵۶ : ۴۷

جلسه هفدهم

۳۰ : ۱۳ : ۱

جلسه هجدهم

۱۰ : ۲۱ : ۱

جلسه نوزدهم

۷ : ۲۵ : ۱

جلسه بیستم

۸ : ۷ : ۱

جلسه بیست و یکم

۲۰ : ۱۹ : ۱

جلسه بیست و دوم

۲۵ : ۲۲ : ۱

جلسه بیست و سوم

۴۸ : ۱۳ : ۱

جلسه بیست و چهارم - کلیاتی از امامت

۳۰ : ۸ : ۱

آزمون جامع

۳۲ : ۰