کارگاه کلام و اعتقادات

جلسه ششم - انسان بالفعل

توضیحات
* تشخیص انسان بالفعل
* محیط یا محاط بودن انسان بالفعل
* تخریب تلقی از خود، مهمترین رسالت پیامبران
* ادراک سخن و ادعای پیامبر با فطرت
* معنای واژه انذار
* تفاوت منذر و مبشر
* نقطه اصلی انسان بودن از نظر امام علی (ع)
* غریب بودن مومن در دنیا
* وجه‌های مختلف معجزه
* از کجا بفهمیم پیامبران ما را به سمت خداوند هدایت می‌کنند؟
* مهندسی فطرت چیست؟
* تفاوت فهمیدن و خواستن
* معجزه چیست؟
* اقتراحی نبودن معجزه پیامبران
* تفاوت ساحر با نبی
* تنها آیه انحصاری قرآن
* معجزه در نظام اسباب است.
* دلیل محاط بودن معجزه و پیامبر
* نشات گرفتن معجزه از بالاترین علت

جلسه اول - کلیات توحید 1

۵۸ : ۰ : ۱

جلسه دوم - کلیات توحید 2

۵۸ : ۲۱ : ۱

جلسه سوم - کلیات توحید 3 و نبوت

۱۶ : ۲۳ : ۱

جلسه چهارم - نفس مجرد

۴ : ۹ : ۱

جلسه پنجم - انسان، عقل، علم

۳۷ : ۲۲ : ۱

جلسه ششم - انسان بالفعل

۱۷ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتم

۶ : ۱۷ : ۱

جلسه هشتم

۵۱ : ۶ : ۱

جلسه نهم

۳۶ : ۱۸ : ۱

جلسه دهم

۳۶ : ۵ : ۱

جلسه یازدهم

۱۳ : ۷ : ۱

جلسه دوازدهم

۴۴ : ۵۱

جلسه سیزدهم

۱۲ : ۲۶ : ۱

جلسه چهاردهم

۲۳ : ۲۰ : ۱

جلسه پانزدهم

۳۷ : ۲۰ : ۱

جلسه شانزدهم

۵۶ : ۴۷

جلسه هفدهم

۳۰ : ۱۳ : ۱

جلسه هجدهم

۱۰ : ۲۱ : ۱

جلسه نوزدهم

۷ : ۲۵ : ۱

جلسه بیستم

۸ : ۷ : ۱

جلسه بیست و یکم

۲۰ : ۱۹ : ۱

جلسه بیست و دوم

۲۵ : ۲۲ : ۱

جلسه بیست و سوم

۴۸ : ۱۳ : ۱

جلسه بیست و چهارم - کلیاتی از امامت

۳۰ : ۸ : ۱

آزمون جامع

۳۲ : ۰