کارگاه کلام و اعتقادات

جلسه هفتم

توضیحات
* اقسام معجزات انبیاء
* تفاوت معجزات اقتراحی با معجزات درخواستی
* اِرهاص چیست؟
* تفاوت مصدر فعل با مورد فعل
* اصالت وجودی یا اصالت ماهیتی؟!
* جبرئیل، جلوه وجود لاهوتی پیامبر اکرم
* تفاوت ماهیت با وجود
* قرآن، برهان معجزه بر صدق دعوی نبوت
* برهان لمی و برهان انی
* ملازمت اعجاز و نبوت با یکدیگر
* حضور یل الخالقی یا یل الخلقی؟!
* شدیدتر بودن عنایت خاص خداوند در نبوت نسبت به معجزه
* نسبت وحی و اعجاز چیست؟
* ساحت های مختلف قرآنی
* چرا قرآن معجزه است؟؟
* اهل بیت، سند حقانیت قرآن کریم
* مانوس شدن با قرآن = صاحب اعجاز شدن
* ملکوت علیا یا ملکوت سفلی؟
* بخش اصلی تحدی قرآن کریم

جلسه اول - کلیات توحید 1

۵۸ : ۰ : ۱

جلسه دوم - کلیات توحید 2

۵۸ : ۲۱ : ۱

جلسه سوم - کلیات توحید 3 و نبوت

۱۶ : ۲۳ : ۱

جلسه چهارم - نفس مجرد

۴ : ۹ : ۱

جلسه پنجم - انسان، عقل، علم

۳۷ : ۲۲ : ۱

جلسه ششم - انسان بالفعل

۱۷ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتم

۶ : ۱۷ : ۱

جلسه هشتم

۵۱ : ۶ : ۱

جلسه نهم

۳۶ : ۱۸ : ۱

جلسه دهم

۳۶ : ۵ : ۱

جلسه یازدهم

۱۳ : ۷ : ۱

جلسه دوازدهم

۴۴ : ۵۱

جلسه سیزدهم

۱۲ : ۲۶ : ۱

جلسه چهاردهم

۲۳ : ۲۰ : ۱

جلسه پانزدهم

۳۷ : ۲۰ : ۱

جلسه شانزدهم

۵۶ : ۴۷

جلسه هفدهم

۳۰ : ۱۳ : ۱

جلسه هجدهم

۱۰ : ۲۱ : ۱

جلسه نوزدهم

۷ : ۲۵ : ۱

جلسه بیستم

۸ : ۷ : ۱

جلسه بیست و یکم

۲۰ : ۱۹ : ۱

جلسه بیست و دوم

۲۵ : ۲۲ : ۱

جلسه بیست و سوم

۴۸ : ۱۳ : ۱

جلسه بیست و چهارم - کلیاتی از امامت

۳۰ : ۸ : ۱

آزمون جامع

۳۲ : ۰