کارگاه کلام و اعتقادات

جلسه یازدهم

توضیحات
* خدا = عین واقعیت
* وحی چیست؟
* دریافت نقشه راه به وسیله یک سازوکار (وحی)
* کلام خدا چیست؟
* وحی کلام است یا پیام؟!
* خدا برای بیان کلمات نیاز به صوت ندارد.
* قول خدا = فعل خدا
* حقیقی بودن کلام خدا و عدم ربط به نظام قرارداد و اعتبار
* مشترک نبودن دریافت پیام در همه موجودات
* آیا پیامبر کلمات را از خدا گرفته است یا محتوای آن‌ها را؟!
* کلام خدا برای چه امری است و چرا آمده است؟؟
*مسیرهای روبروی انسان‌ها
* علت نیازمند بودن انسان به نقشه راه
* آیا عقل بشر قدرت تشخیص ضابطه را دارد؟
* رشد عقل بشر از دیدگاه شهید مطهری
* حفظ یا کشف ضوابط بالفعل شدن توسط بشر
* نشانه رشد عقلانیت بشر
* بی‌انتها بودن بالفعل شدن در انسان
* مراتب متفاوت بودن پیامبران
* علت به معلول بودن علم پیامبر ص
* وجود بحث سلول‌های بنیادین در قرآن کریم
* چه کسی وحی را دریافت می‌کند؟
اظهار نظر کردن خدا در تمام زمینه‌ها
* وجود تمامی ضوابط و نقشه‌ها در قرآن کریم
* کلام خدا صوت ندارد!!
*مراتب داشتن (تشکیکی بودن) کلام خدا
* اقسام وحی
* سیر نزولی داشتن کلمه و صعودی داشتن آیه
* دریافت شدن وحی حتی توسط غیر از انبیاء
* حدیث کساء، اشرف احادیث شیعه
* باز بودن راه برای دریافت وحی بدون ابلاغ برای همه افراد
ادامه نداشتن وحی نبوی و رسالی
*شاخص ارزیابی وحی
*چه انسانی می‌تواند با خدا صحبت کند؟

جلسه اول - کلیات توحید 1

۵۸ : ۰ : ۱

جلسه دوم - کلیات توحید 2

۵۸ : ۲۱ : ۱

جلسه سوم - کلیات توحید 3 و نبوت

۱۶ : ۲۳ : ۱

جلسه چهارم - نفس مجرد

۴ : ۹ : ۱

جلسه پنجم - انسان، عقل، علم

۳۷ : ۲۲ : ۱

جلسه ششم - انسان بالفعل

۱۷ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتم

۶ : ۱۷ : ۱

جلسه هشتم

۵۱ : ۶ : ۱

جلسه نهم

۳۶ : ۱۸ : ۱

جلسه دهم

۳۶ : ۵ : ۱

جلسه یازدهم

۱۳ : ۷ : ۱

جلسه دوازدهم

۴۴ : ۵۱

جلسه سیزدهم

۱۲ : ۲۶ : ۱

جلسه چهاردهم

۲۳ : ۲۰ : ۱

جلسه پانزدهم

۳۷ : ۲۰ : ۱

جلسه شانزدهم

۵۶ : ۴۷

جلسه هفدهم

۳۰ : ۱۳ : ۱

جلسه هجدهم

۱۰ : ۲۱ : ۱

جلسه نوزدهم

۷ : ۲۵ : ۱

جلسه بیستم

۸ : ۷ : ۱

جلسه بیست و یکم

۲۰ : ۱۹ : ۱

جلسه بیست و دوم

۲۵ : ۲۲ : ۱

جلسه بیست و سوم

۴۸ : ۱۳ : ۱

جلسه بیست و چهارم - کلیاتی از امامت

۳۰ : ۸ : ۱

آزمون جامع

۳۲ : ۰