کارگاه کلام و اعتقادات

جلسه دوازدهم

توضیحات
* تفاوت وحی لغوی و وحی اصطلاحی
* متفاوت بودن وحی در زبان عربی و قرآن
* وحی، انتقال کدگذاری شده یک مطلب
* وحی از دیدگاه ملاصدرا
* مسیر علمی دارای چه اجزایی است؟؟
* انواع مختلف بدیهیات
* حدسیات و وجدانیات بودن وحی و الهام
* عصمت فرد، راه اثبات یک حدس
* زمان ایجاد معجزه و وحی برای یک فرد
* شهود، از سنخ علم حضور است.
* تفاوت وحی با مقام تحدیث
* وجود وحی در مقام غیر انبیاء
* علت محدثه بودن حضرت فاطمه س
* تفاوت نبی با رسول
* اقسام وحی
* دریافت آیه آمن الرسول بدون واسطه از خدا به پیامبر اکرم ص
* تفاوت در تسبیح و تقدیس

جلسه اول - کلیات توحید 1

۵۸ : ۰ : ۱

جلسه دوم - کلیات توحید 2

۵۸ : ۲۱ : ۱

جلسه سوم - کلیات توحید 3 و نبوت

۱۶ : ۲۳ : ۱

جلسه چهارم - نفس مجرد

۴ : ۹ : ۱

جلسه پنجم - انسان، عقل، علم

۳۷ : ۲۲ : ۱

جلسه ششم - انسان بالفعل

۱۷ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتم

۶ : ۱۷ : ۱

جلسه هشتم

۵۱ : ۶ : ۱

جلسه نهم

۳۶ : ۱۸ : ۱

جلسه دهم

۳۶ : ۵ : ۱

جلسه یازدهم

۱۳ : ۷ : ۱

جلسه دوازدهم

۴۴ : ۵۱

جلسه سیزدهم

۱۲ : ۲۶ : ۱

جلسه چهاردهم

۲۳ : ۲۰ : ۱

جلسه پانزدهم

۳۷ : ۲۰ : ۱

جلسه شانزدهم

۵۶ : ۴۷

جلسه هفدهم

۳۰ : ۱۳ : ۱

جلسه هجدهم

۱۰ : ۲۱ : ۱

جلسه نوزدهم

۷ : ۲۵ : ۱

جلسه بیستم

۸ : ۷ : ۱

جلسه بیست و یکم

۲۰ : ۱۹ : ۱

جلسه بیست و دوم

۲۵ : ۲۲ : ۱

جلسه بیست و سوم

۴۸ : ۱۳ : ۱

جلسه بیست و چهارم - کلیاتی از امامت

۳۰ : ۸ : ۱

آزمون جامع

۳۲ : ۰