کارگاه کلام و اعتقادات

جلسه چهاردهم

توضیحات
* قوه وهمیه چیست؟
* ما تابع قوه وهم خودمان هستیم!!
* عدم جابه‌جا کردن هیچ موردی در نظام عالم (نظام احسن)
* آیا استفاده از محصولات تراریخته دخالت و برهم زدن نظام عالم است؟؟
* هدف از بهره‌وری از زمین
* جدا نشدن فعالیت‌های علمی از فعالیت‌های سیاسی
*عصمت از نظر ملاصدرا
* جوهر یا عرض بودن عصمت
* آفریدن عالم به‌صورت یک مرتبه ولی تدریجی بودن بروز آن
* داستان ترک اولی حضرت داود
* جنس ترک اولی پیامبران از نوع کمال است.
* پیامبران را از مرتبه مخلَصین پایین نیاوریم!!
* همه اشتباهات انبیاء در ساحت عصمت است.
* گناه در چه صورتی تحقق پیدا می‌کند؟
* محقق شدن موهبت الهی بر مخلصین

جلسه اول - کلیات توحید 1

۵۸ : ۰ : ۱

جلسه دوم - کلیات توحید 2

۵۸ : ۲۱ : ۱

جلسه سوم - کلیات توحید 3 و نبوت

۱۶ : ۲۳ : ۱

جلسه چهارم - نفس مجرد

۴ : ۹ : ۱

جلسه پنجم - انسان، عقل، علم

۳۷ : ۲۲ : ۱

جلسه ششم - انسان بالفعل

۱۷ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتم

۶ : ۱۷ : ۱

جلسه هشتم

۵۱ : ۶ : ۱

جلسه نهم

۳۶ : ۱۸ : ۱

جلسه دهم

۳۶ : ۵ : ۱

جلسه یازدهم

۱۳ : ۷ : ۱

جلسه دوازدهم

۴۴ : ۵۱

جلسه سیزدهم

۱۲ : ۲۶ : ۱

جلسه چهاردهم

۲۳ : ۲۰ : ۱

جلسه پانزدهم

۳۷ : ۲۰ : ۱

جلسه شانزدهم

۵۶ : ۴۷

جلسه هفدهم

۳۰ : ۱۳ : ۱

جلسه هجدهم

۱۰ : ۲۱ : ۱

جلسه نوزدهم

۷ : ۲۵ : ۱

جلسه بیستم

۸ : ۷ : ۱

جلسه بیست و یکم

۲۰ : ۱۹ : ۱

جلسه بیست و دوم

۲۵ : ۲۲ : ۱

جلسه بیست و سوم

۴۸ : ۱۳ : ۱

جلسه بیست و چهارم - کلیاتی از امامت

۳۰ : ۸ : ۱

آزمون جامع

۳۲ : ۰