کارگاه کلام و اعتقادات

جلسه پانزدهم

توضیحات
* چه کنیم راه نفوذ شیطان را ببندیم؟
* چگونه مهار کردن قوه واهمه
* انا ما، بزرگترین وهم ما
* فرهنگ، وابسه به اعتباریات است و زندگی ما براساس اعتباریات است.
* عالم اعتباریات = عالم وهمیات
* جهت دادن اعتباریات با استفاده از رسانه
* واهمه، قدرت ادراک جزئیات
* کار عقل، علت‌سنجی و رابطه‌سنجی
* کار انبیاء، آوردن و تابع کردن اعتباریات براساس عقل
* علت تعدد زوجه در پیامبراکرم
* ازدواج وهمی است یا عقلی؟!
* ویژگی‌های ازدواج وهمی و شرایط آن
* قوه شوقیه یا قوه محرکه فاعله؟
* تابع ملاک عقل بودن تمام قوا در انبیاء
* علم و عمل، بال‌های نفس برای بالا آمدن و رشد
* قوه عاقله در انسان
* فرمول خطا نداشتن در انسان

جلسه اول - کلیات توحید 1

۵۸ : ۰ : ۱

جلسه دوم - کلیات توحید 2

۵۸ : ۲۱ : ۱

جلسه سوم - کلیات توحید 3 و نبوت

۱۶ : ۲۳ : ۱

جلسه چهارم - نفس مجرد

۴ : ۹ : ۱

جلسه پنجم - انسان، عقل، علم

۳۷ : ۲۲ : ۱

جلسه ششم - انسان بالفعل

۱۷ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتم

۶ : ۱۷ : ۱

جلسه هشتم

۵۱ : ۶ : ۱

جلسه نهم

۳۶ : ۱۸ : ۱

جلسه دهم

۳۶ : ۵ : ۱

جلسه یازدهم

۱۳ : ۷ : ۱

جلسه دوازدهم

۴۴ : ۵۱

جلسه سیزدهم

۱۲ : ۲۶ : ۱

جلسه چهاردهم

۲۳ : ۲۰ : ۱

جلسه پانزدهم

۳۷ : ۲۰ : ۱

جلسه شانزدهم

۵۶ : ۴۷

جلسه هفدهم

۳۰ : ۱۳ : ۱

جلسه هجدهم

۱۰ : ۲۱ : ۱

جلسه نوزدهم

۷ : ۲۵ : ۱

جلسه بیستم

۸ : ۷ : ۱

جلسه بیست و یکم

۲۰ : ۱۹ : ۱

جلسه بیست و دوم

۲۵ : ۲۲ : ۱

جلسه بیست و سوم

۴۸ : ۱۳ : ۱

جلسه بیست و چهارم - کلیاتی از امامت

۳۰ : ۸ : ۱

آزمون جامع

۳۲ : ۰