کارگاه کلام و اعتقادات

جلسه هجدهم

توضیحات
* اقسام علم امام
* خدا چرا ستار است؟
* تفاوت بین حال و مقام
* اهل بیت رسوخ در علم دارند.
* علم به حقایق هستی و علم به لوح محفوظ
* علم خوردن سم در امامان از چه نوع علمی است؟
* شدیدتر بودن اتصال روح مومن به خدا از اتصال شعاع خورشید به خورشید
* تفکر امام، تفکر تذکری و وجودی و مراجعه به خودش است.
* معنا نداشتن علم حصولی برای امام
* هزار باب علم روایت شده از پیامبر اکرم ص
* رشد معصوم با رشد ما تفاوت دارد.
* قرار گرفتن عمارت علم در دست امیرالمومنین
* حجت بالغه بودن امام زمان
* به چه علمی تکلیف تعلق می‌گیرد؟
* قرار نیست خدا را امتحان کنیم!!!
* ماجرای سوره " هل اتی"
* علت صدقه گذاشتن برای امام زمان در شب عاشوراء
* علم حضوری=》تصور تصدیق ‌‌ حضوری
* علم امام حضوری است نه حصولی
* علم چطور به امام منتقل می‌شود؟
* تفاوت علم امام با علم ما
* روایت "ابراهیم ابراهیم گفتن خدا"
* مبنا بودن عالم خلقت بر اساس عدد چهار
* تفاوت عزلت ما با عزلت پیامبر ص
* نوع معصیت در امامان با نوع معصیت در ما تفاوت دارد.

جلسه اول - کلیات توحید 1

۵۸ : ۰ : ۱

جلسه دوم - کلیات توحید 2

۵۸ : ۲۱ : ۱

جلسه سوم - کلیات توحید 3 و نبوت

۱۶ : ۲۳ : ۱

جلسه چهارم - نفس مجرد

۴ : ۹ : ۱

جلسه پنجم - انسان، عقل، علم

۳۷ : ۲۲ : ۱

جلسه ششم - انسان بالفعل

۱۷ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتم

۶ : ۱۷ : ۱

جلسه هشتم

۵۱ : ۶ : ۱

جلسه نهم

۳۶ : ۱۸ : ۱

جلسه دهم

۳۶ : ۵ : ۱

جلسه یازدهم

۱۳ : ۷ : ۱

جلسه دوازدهم

۴۴ : ۵۱

جلسه سیزدهم

۱۲ : ۲۶ : ۱

جلسه چهاردهم

۲۳ : ۲۰ : ۱

جلسه پانزدهم

۳۷ : ۲۰ : ۱

جلسه شانزدهم

۵۶ : ۴۷

جلسه هفدهم

۳۰ : ۱۳ : ۱

جلسه هجدهم

۱۰ : ۲۱ : ۱

جلسه نوزدهم

۷ : ۲۵ : ۱

جلسه بیستم

۸ : ۷ : ۱

جلسه بیست و یکم

۲۰ : ۱۹ : ۱

جلسه بیست و دوم

۲۵ : ۲۲ : ۱

جلسه بیست و سوم

۴۸ : ۱۳ : ۱

جلسه بیست و چهارم - کلیاتی از امامت

۳۰ : ۸ : ۱

آزمون جامع

۳۲ : ۰