کارگاه کلام و اعتقادات

جلسه نوزدهم

توضیحات
* علم خدا، قدیم و علم امام، حادث است.
* قدیم بودن، معلومات بودن آن قبل از پیدایش، عین ذات خدا بودن و علت معلومات بودن ==》 چهار ویژگی علم خدا
* اِشراف کامل داشتن معصوم و امام به معاص الله
* بالاتر بودن مقام امامت نسبت به نبوت
* نرسیدن اکثر ائمه به مقام امامت
* تکوینی بودن کار امام
* ذاتی بودن علم خدا و عرضی بودن علم امام
* شدیدترین آیه کفر در قرآن کریم!!
* آیا امام زمان، علم به زمان ظهورش دارد؟؟
* علم پیامبر از زمان قیامت بر مبنای شعر:
ای قیامت تا قیامت راه چند
* علت نگفتن زمان قیامت توسط پیامبر
* اِشراف داشتن امام بر همه چیز
* هدایت به امر و اصل امامت یعنی همه عالم جلو او مثل نفس او
* امام تابع محض اراده خداوند است.
* ناراحتی اهل بیت از جنس ناراحتی حضرت موسی است.
* انبیاء آمده‌اند برای رشد عقل بشر
* ترس اهل بیت از جهالت مردم
* رسیدن علم به وسیله وراثت از پیامبر به امام
* دریافت علم ذات خدا به وسیله وحی و تعلیم خدا به پیامبر
* امام اگر بخواهد می‌داند و اگر هم بخواهد نمی‌داند.
* علم امام = تطبیق دادن جزء به کل
* حرف زدن امام گاهی از موضع جنس خاکی خود و گاهی از جنس موضع نورانیت خودش است.
* روایت امام رضا ع " امام از کجا می‌فهمد امام شده است؟"
* انسان هر چقدر فقر خود را درک کند، کامل‌تر است.
* چرا حضرت علی ع خود را از همه بالاتر و گاهی پایین‌تر می‌داند؟

جلسه اول - کلیات توحید 1

۵۸ : ۰ : ۱

جلسه دوم - کلیات توحید 2

۵۸ : ۲۱ : ۱

جلسه سوم - کلیات توحید 3 و نبوت

۱۶ : ۲۳ : ۱

جلسه چهارم - نفس مجرد

۴ : ۹ : ۱

جلسه پنجم - انسان، عقل، علم

۳۷ : ۲۲ : ۱

جلسه ششم - انسان بالفعل

۱۷ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتم

۶ : ۱۷ : ۱

جلسه هشتم

۵۱ : ۶ : ۱

جلسه نهم

۳۶ : ۱۸ : ۱

جلسه دهم

۳۶ : ۵ : ۱

جلسه یازدهم

۱۳ : ۷ : ۱

جلسه دوازدهم

۴۴ : ۵۱

جلسه سیزدهم

۱۲ : ۲۶ : ۱

جلسه چهاردهم

۲۳ : ۲۰ : ۱

جلسه پانزدهم

۳۷ : ۲۰ : ۱

جلسه شانزدهم

۵۶ : ۴۷

جلسه هفدهم

۳۰ : ۱۳ : ۱

جلسه هجدهم

۱۰ : ۲۱ : ۱

جلسه نوزدهم

۷ : ۲۵ : ۱

جلسه بیستم

۸ : ۷ : ۱

جلسه بیست و یکم

۲۰ : ۱۹ : ۱

جلسه بیست و دوم

۲۵ : ۲۲ : ۱

جلسه بیست و سوم

۴۸ : ۱۳ : ۱

جلسه بیست و چهارم - کلیاتی از امامت

۳۰ : ۸ : ۱

آزمون جامع

۳۲ : ۰