کارگاه کلام و اعتقادات

جلسه بیستم

توضیحات
* تفاوت امامت با نبوت
* آیه‌های اشاره کننده به امامت در قرآن
* امام با صبر و یقین، امام می‌شود و هدایت به امر می‌کند.
* پیغمبری که امام شد!!
* همه ما کلماتی از خداوند هستیم.
* امامت، عهد خداست و به ظالمین نمی‌رسد.
* آزمایش امام برای بروز کمالات
* ابتلا به کلمات به چه معناست؟
* هدایت به امر کردن، وظیفه امام
* متفاوت بودن امامت از آنچه در کتاب‌های درسی آمده است.
* کار کردن امام از باطن عالم و دل ملکوت
* عالم تکوینی یا عالم تشریعی؟
* عالم بود و نبود (هست و نیست) عالم تکوینی
* نوع ولایت حضرت زهرا، حضرت معصومه و مراجع تقلید
* مقربین چه کسانی هستند؟
* داستان آقای میرزای قمی
* موت اختیاری یعنی چه؟
* ما دو عالم داریم: عالم خلق و عالم امر
* حقیقت و واقعیت هر کس، در عالم انر اوست.
* امام کودکی ندارد!
* اتحاد علم، عالم و معلوم و اتحاد عقل،عاقل و معقول
* جنس شدت بودن عالم امر

جلسه اول - کلیات توحید 1

۵۸ : ۰ : ۱

جلسه دوم - کلیات توحید 2

۵۸ : ۲۱ : ۱

جلسه سوم - کلیات توحید 3 و نبوت

۱۶ : ۲۳ : ۱

جلسه چهارم - نفس مجرد

۴ : ۹ : ۱

جلسه پنجم - انسان، عقل، علم

۳۷ : ۲۲ : ۱

جلسه ششم - انسان بالفعل

۱۷ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتم

۶ : ۱۷ : ۱

جلسه هشتم

۵۱ : ۶ : ۱

جلسه نهم

۳۶ : ۱۸ : ۱

جلسه دهم

۳۶ : ۵ : ۱

جلسه یازدهم

۱۳ : ۷ : ۱

جلسه دوازدهم

۴۴ : ۵۱

جلسه سیزدهم

۱۲ : ۲۶ : ۱

جلسه چهاردهم

۲۳ : ۲۰ : ۱

جلسه پانزدهم

۳۷ : ۲۰ : ۱

جلسه شانزدهم

۵۶ : ۴۷

جلسه هفدهم

۳۰ : ۱۳ : ۱

جلسه هجدهم

۱۰ : ۲۱ : ۱

جلسه نوزدهم

۷ : ۲۵ : ۱

جلسه بیستم

۸ : ۷ : ۱

جلسه بیست و یکم

۲۰ : ۱۹ : ۱

جلسه بیست و دوم

۲۵ : ۲۲ : ۱

جلسه بیست و سوم

۴۸ : ۱۳ : ۱

جلسه بیست و چهارم - کلیاتی از امامت

۳۰ : ۸ : ۱

آزمون جامع

۳۲ : ۰