کارگاه کلام و اعتقادات

جلسه بیست و یکم

توضیحات
* خدا هم هدایت می‌کند و هم ضلالت
* برهم خوردن زندگی در عالم با آمدن پیامبران و شریعت!!
* ایجاد صورت نورانی برزخی به وسیله امام
* عمل خوب، خیر و کمال در دنیا = فرع وجود امام
* گناه ما، زمینه ضلالت خدا
* لسان استعداد چگونه است؟
* به گوش امام زمان رسیدن سخن ما قبل از رسیدن آن به گوش مخاطب ما!!
* نوع ولایت امام: تکوینی یا تشریعی!
* صبر و یقین، دو رکن اصلی ولایت
* رمز رسیدن به " یهدون به امرنا"
* دیده شدن جحیم با یقین
* امام، برزخ کلمه و وحدت است.
* پیغمبر، مقام اجمال و امیرالمومنین، مقام تفصیل است.
* وحی به زنبور عسل از چه نوع وحی است؟
* روایت بالاتر بودن مقام امامت از نبوت
* پیغمبر رفت معراج تا حقیقت علی ع را ببیند.
* اگر خدا می‌خواست در دنیا بیاید، امام می‌شد.

جلسه اول - کلیات توحید 1

۵۸ : ۰ : ۱

جلسه دوم - کلیات توحید 2

۵۸ : ۲۱ : ۱

جلسه سوم - کلیات توحید 3 و نبوت

۱۶ : ۲۳ : ۱

جلسه چهارم - نفس مجرد

۴ : ۹ : ۱

جلسه پنجم - انسان، عقل، علم

۳۷ : ۲۲ : ۱

جلسه ششم - انسان بالفعل

۱۷ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتم

۶ : ۱۷ : ۱

جلسه هشتم

۵۱ : ۶ : ۱

جلسه نهم

۳۶ : ۱۸ : ۱

جلسه دهم

۳۶ : ۵ : ۱

جلسه یازدهم

۱۳ : ۷ : ۱

جلسه دوازدهم

۴۴ : ۵۱

جلسه سیزدهم

۱۲ : ۲۶ : ۱

جلسه چهاردهم

۲۳ : ۲۰ : ۱

جلسه پانزدهم

۳۷ : ۲۰ : ۱

جلسه شانزدهم

۵۶ : ۴۷

جلسه هفدهم

۳۰ : ۱۳ : ۱

جلسه هجدهم

۱۰ : ۲۱ : ۱

جلسه نوزدهم

۷ : ۲۵ : ۱

جلسه بیستم

۸ : ۷ : ۱

جلسه بیست و یکم

۲۰ : ۱۹ : ۱

جلسه بیست و دوم

۲۵ : ۲۲ : ۱

جلسه بیست و سوم

۴۸ : ۱۳ : ۱

جلسه بیست و چهارم - کلیاتی از امامت

۳۰ : ۸ : ۱

آزمون جامع

۳۲ : ۰