کارگاه کلام و اعتقادات

جلسه بیست و دوم

توضیحات
* شرایط امامت خاصه و عامه
* امام بعد از پیغمبر چه کسی هست و چه کسی نیست؟
* امام ظالم نیست!!
* امام از نظر قرآن، ذاتا معصوم است.
* آیا ولایت فقیه هم امام است؟
* دسته‌بندی انسان‌ها در چهارگروه مختلف از نظر ظالم و صالح بودن
* امام چه ویژگی‌هایی نباید داشته باشد؟
* امام اول بعد از پیامبر، خلیفه اول نیست.
* چرا خلیفه اول و دوم نمی‌توانند امام باشند؟
* مطرح شدن سیده اهل بیت و اهل جنت بودن حضرت زهرا در روایت و کتاب‌های اهل سنت
* علت مخفی بودن مزار حضرت زهرا
* روایت دعای خاص حضرت زهرا برای ابوبکر بعد از هر نماز!!
* نوع بیعت حضرت علی و حضرت زهرا با خلیفه اول
* رد شدن قضیه مرگ جاهلیت حضرت زهرا با استفاده از روایت‌های اهل تسنن

جلسه اول - کلیات توحید 1

۵۸ : ۰ : ۱

جلسه دوم - کلیات توحید 2

۵۸ : ۲۱ : ۱

جلسه سوم - کلیات توحید 3 و نبوت

۱۶ : ۲۳ : ۱

جلسه چهارم - نفس مجرد

۴ : ۹ : ۱

جلسه پنجم - انسان، عقل، علم

۳۷ : ۲۲ : ۱

جلسه ششم - انسان بالفعل

۱۷ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتم

۶ : ۱۷ : ۱

جلسه هشتم

۵۱ : ۶ : ۱

جلسه نهم

۳۶ : ۱۸ : ۱

جلسه دهم

۳۶ : ۵ : ۱

جلسه یازدهم

۱۳ : ۷ : ۱

جلسه دوازدهم

۴۴ : ۵۱

جلسه سیزدهم

۱۲ : ۲۶ : ۱

جلسه چهاردهم

۲۳ : ۲۰ : ۱

جلسه پانزدهم

۳۷ : ۲۰ : ۱

جلسه شانزدهم

۵۶ : ۴۷

جلسه هفدهم

۳۰ : ۱۳ : ۱

جلسه هجدهم

۱۰ : ۲۱ : ۱

جلسه نوزدهم

۷ : ۲۵ : ۱

جلسه بیستم

۸ : ۷ : ۱

جلسه بیست و یکم

۲۰ : ۱۹ : ۱

جلسه بیست و دوم

۲۵ : ۲۲ : ۱

جلسه بیست و سوم

۴۸ : ۱۳ : ۱

جلسه بیست و چهارم - کلیاتی از امامت

۳۰ : ۸ : ۱

آزمون جامع

۳۲ : ۰