کارگاه کلام و اعتقادات

جلسه بیست و چهارم - کلیاتی از امامت

توضیحات
کلیاتی از #امامت
* حدیث غدیر = مهمترین بحث در بین شیعیان
* هم‌وزن دانستن قرآن با اهل بیت در چه خصوص است؟
* معنا و مفهوم کلمه "مولاه"
* پیغمبر بر مومنین از جان خودشان،و ولایتشان بیشتر است.
* تعدد قرائت‌های قرآنی
* نبود برخی از جزئیات در قرآن و دریافت مفهوم آن‌ها از کلیات
* اهمیت امامت و ولایت به اندازه و هم‌وزن رسالت پیغمبر اکرم
* شواهد موجود برای بیان واقعه غدیر در روایت‌های اهل تسنن
* اصحاب پیغمبر، آیا همگی علیه السلام بودند؟
* پاسخ مباحثه وهابیت در خصوص دعا خواندن برای اموات بر سر مزار آن‌ها
* روایت‌های موجود بر امامت سایر امامان بعد از امام علی ع
* قبول کردن شیعه تا امام رضا ع، قبول کردن سایر امامان بدون شبهه

جلسه اول - کلیات توحید 1

۵۸ : ۰ : ۱

جلسه دوم - کلیات توحید 2

۵۸ : ۲۱ : ۱

جلسه سوم - کلیات توحید 3 و نبوت

۱۶ : ۲۳ : ۱

جلسه چهارم - نفس مجرد

۴ : ۹ : ۱

جلسه پنجم - انسان، عقل، علم

۳۷ : ۲۲ : ۱

جلسه ششم - انسان بالفعل

۱۷ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتم

۶ : ۱۷ : ۱

جلسه هشتم

۵۱ : ۶ : ۱

جلسه نهم

۳۶ : ۱۸ : ۱

جلسه دهم

۳۶ : ۵ : ۱

جلسه یازدهم

۱۳ : ۷ : ۱

جلسه دوازدهم

۴۴ : ۵۱

جلسه سیزدهم

۱۲ : ۲۶ : ۱

جلسه چهاردهم

۲۳ : ۲۰ : ۱

جلسه پانزدهم

۳۷ : ۲۰ : ۱

جلسه شانزدهم

۵۶ : ۴۷

جلسه هفدهم

۳۰ : ۱۳ : ۱

جلسه هجدهم

۱۰ : ۲۱ : ۱

جلسه نوزدهم

۷ : ۲۵ : ۱

جلسه بیستم

۸ : ۷ : ۱

جلسه بیست و یکم

۲۰ : ۱۹ : ۱

جلسه بیست و دوم

۲۵ : ۲۲ : ۱

جلسه بیست و سوم

۴۸ : ۱۳ : ۱

جلسه بیست و چهارم - کلیاتی از امامت

۳۰ : ۸ : ۱

آزمون جامع

۳۲ : ۰