با پای عقل در برزخ

جلسه نوزدهم

توضیحات
جلسه نوزدهم
فصل اول

جلسه اول
(رایگان)

۵۰ : ۵۷

جلسه دوم

۵۴ : ۹ : ۱

جلسه سوم

۴۹ : ۳۳ : ۱

جلسه چهارم

۳۲ : ۲۷ : ۱

جلسه پنجم

۵۵ : ۲۷ : ۱

جلسه ششم

۱۲ : ۳۰ : ۱

جلسه هفتم

۳۴ : ۱۴ : ۱

جلسه هشتم

۱۲ : ۳۳ : ۱

جلسه نهم

۵۸ : ۹ : ۱

جلسه دهم

۱۵ : ۱۷ : ۱

جلسه یازدهم

۳۶ : ۲۸ : ۱

جلسه دوازدهم

۵۶ : ۲۶ : ۱

جلسه سیزدهم

۱ : ۲۸ : ۱

جلسه 14، پرسش و پاسخ

۵۷ : ۲۳ : ۱

نکته میانی برای ادامه جلسات

۳۹ : ۱
فصل دوم

جلسه پانزدهم

۲۳ : ۳۰ : ۱

جلسه شانزدهم

۱۲ : ۳۲ : ۱

جلسه هفدهم

۴۲ : ۳۳ : ۱

جلسه هجدهم

۲۱ : ۲۶ : ۱

جلسه نوزدهم

۲۷ : ۳۴ : ۱

جلسه بیستم

۱۰ : ۳۳ : ۱

جلسه بیست و یکم

۲۹ : ۳۲ : ۱

جلسه بیست و دوم

۴۳ : ۲۰ : ۱