فلسفه مقدماتی

فلسفه مقدماتی

انسان از روزی که به دنیا می آید آرام آرام به دنبال کشف حقایق پیرامونی خود می گردد و با حواس خود و با تجربه و آزمون و خطا پیرامون خود را میشناسد. و همین شناخت اطراف به روش تجربی کم کم او را از حقایق غیر قابل تجربه غافل می کند،‌ حتی اگر به او یادآوری نشود ممکن است متوجه نشود بسیاری از مفاهیمی که با آنها روبروست – مانند ‌ احساسات و عواطف و...- در واقع مفاهیمی نادیدنی هستند،‌ چه رسد به مفاهیم و موجوداتی که شاید در زندگی روزمره هرگز آنها را تصور هم نکند.

معرفی هستی و چیستی هر چیز بر عهده فلسفه است. اماتفکر فلسفی در طول تاریخ ثبت شده خود فراز و نشیب های زیادی داشته است. از انکار وجود واقعیت یا انکار توان فهم آن تا اثبات وجود نادیدنی هایی همچون مجردات و از گروهی که فلسفه را تنها یک ابزار، دانسته اند تا گروهی که دامنه فلسفه را به زندگی روزمره و حتی رمانها و فیلمهای خود کشانده اند.

استاد امینی خواه در دوره فلسفه مقدماتی آغازین جلسات را به بررسی جایگاه فلسفه و سیر فلاسفه غرب و فلاسفه اسلامی پرداخته و در جلسات بعد به مهمترین سرفصل های فلسفه – آن هم با نگاه صدرایی- پرداخته است و در لابه لای مباحث به تناسب به نقد برخی فرضیه ها و نظرات فلاسفه و دانشمندان دیگر علوم می پردازد.

گذراندن این دوره برای همه کسانی که با مباحث منطق آشنایی اولیه دارند چه درس فلسفه را خوانده باشند و چه نخوانده باشند، توصیه می‌شود. هرچند برای این دوره پیش نیازی تعریف نشده است اما اگر تردیدی در خواندن فلسفه دارید،‌ پیشنهاد میکنیم اول دوره «چرا باید فلسفه بخوانیم؟» از استاد امینی خواه را بگذرانید.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۴۱ : ۴ : ۲۶
ساعت
۱,۶۲۵
دانشجو
۵۲
جلسه
( نفر۱۴ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
فلسفه

نفرات برتر

avatar
...ریحانه عل
( ۳۱۸ ۵۳ )
...سیما کربا
( ۲۷۳ ۴۵ )
avatar
بروجردیان
( ۱۸۶ ۶۵ )
avatar
...مهدی نیک
( ۱۷۷ ۵۰ )
...بهاره قرب
( ۱۶۷ ۴۸ )
فلسفه چیست؟

جلسه اول، بخش اول - اهمیت فلسفه
(رایگان)

۳ : ۳۰

جلسه اول، بخش دوم-‌تعریف لفظی_تعریف معنوی

۴۷ : ۳۰

جلسه اول،‌ بخش سوم- فلسفه چیست؟

۴۰ : ۳۱

جلسه دوم،‌ بخش اول - موضوع فلسفه

۴۰ : ۳۱

جلسه دوم،‌ بخش دوم - فایده فلسفه و مکاتب فلسفی

۱۵ : ۳۱

جلسه دوم، بخش سوم - فلسفه عصر جدید

۳۳ : ۲۸

جلسه سوم،‌ بخش اول -نظر کانت درباره فلسفه

۴۰ : ۲۴

جلسه سوم،‌بخش دوم- فلسفه اشراق و مشاء

۵۵ : ۳۱

جلسه سوم، بخش سوم - سه مساله اصلی فلسفه افلاطون

۵۳ : ۳۲

جلسه چهارم، بخش اول- روش های فکری اسلامی

۲۱ : ۲۷

جلسه چهارم،‌ بخش دوم - تفاوت متکلم و فیلسوف - ابتدای حکمت متعالیه

۶ : ۲۸

جلسه چهارم-بخش سوم

۲۴ : ۳۰

جلسه پنجم،‌بخش اول - نظری كلی به فلسفه ها و حكمتها

۴۶ : ۲۹

جلسه پنجم،‌ بخش دوم - بررسی مسائل اطراف هستی

۷ : ۲۵

جلسه پنجم،‌بخش سوم - وجود و ماهیت

۱۱ : ۳۱

جلسه ششم - حقیقت و خطا

۳۸ : ۳۰

جلسه ششم - عقاید شکاکان در عصر جدید - آغاز بحث حدوث و قدیم

۱۵ : ۲۶

جلسه ششم - حدوث و قدیم(2) - نقد نظریه بیگ بنگ

۲۰ : ۳۰

جلسه هفتم - متغیّر و ثابت

۳۷ : ۲۹

جلسه هفتم - مقولات عشر

۲۲ : ۳۱

جلسه هفتم - حرکت جوهری

۲۱ : ۳۱

جلسه هشتم - بخش اول

۳۱ : ۲۹

جلسه هشتم - بخش دوم

۱۳ : ۳۱

جلسه هشتم - بخش سوم

۵۳ : ۳۰

جلسه نهم - بخش اول

۵۷ : ۲۷

جلسه نهم بخش دوم

۴۲ : ۲۶

جلسه نهم بخش سوم

۴۹ : ۲۰

جلسه دهم بخش اول

۱۹ : ۳۱

جلسه دهم بخش دوم

۴۲ : ۲۷

جلسه دهم بخش سوم

۱۸ : ۲۸

جلسه یازدهم بخش اول

۱۱ : ۲۸

جلسه یازدهم بخش دوم

۳۲ : ۳۰

جلسه یازدهم - بخش سوم

۲۹ : ۲۸

جلسه دوازدهم- بخش اول

۱ : ۳۰

جلسه دوازدهم- بخش دوم

۵۶ : ۲۷

جلسه دوازدهم- بخش سوم

۷ : ۲۹

جلسه سیزدهم - بخش اول

۳۰ : ۲۸

جلسه سیزدهم- بخش دوم

۵۱ : ۲۷

جلسه سیزدهم- بخش سوم

۲۳ : ۳۱

جلسه چهاردهم - بخش اول

۵۵ : ۲۸

جلسه چهاردهم - بخش دوم

۳ : ۳۰

جلسه چهاردهم - بخش سوم

۴۷ : ۳۰

جلسه پانزدهم- بخش اول

۴۸ : ۲۸

جلسه پانزدهم- بخش دوم

۲۶ : ۳۰

جلسه پانزدهم- بخش سوم

۶ : ۳۲

جلسه شانزدهم- بخش اول

۳۵ : ۲۸

جلسه شانزدهم- بخش دوم

۵۰ : ۲۹

جلسه شانزدهم- بخش سوم

۲۲ : ۲۳

جلسه هفدهم

۴۵ : ۲۹

آزمون جامع

۴۷ : ۱۳
جلسات پرسش و پاسخ

اولین جلسه آنلاین پرسش و پاسخ

۳۶ : ۵۳

دومین جلسه آنلاین پرسش و پاسخ

۲۳ : ۳ : ۱

دوره های مرتبط