دوره مقدماتی تدبر در قرآن

جلسه وبینار پرسش پاسخ

توضیحات
_معنای دبر
_تدبر در واژه "وَلَد"
_سوره یس ،سوره انذار و خشیت و عامل تپنده قلب
_سوره الرحمن،عامل بلوغ و حُسن بین شدن(آلاء) همچون عروس
_سوره هود،سوره استقامت و هیبت در چشم دشمنان.
_سوره حج،سوره عزم و اراده.
_قرآن مثانی است؛مجموعه ای به هم تنیده و شبکه ای
_در تدبر همچون تفسیر،بیان به رأی نیست.
_جدایی ناپذیری عرفان،برهان و قرآن
_تقوا و احساس نیاز،دو عامل مهم در تدبر
_مسائل سیاسی،موضوع تدبری سوره آل عمران
_مسائل خانواده،موضوع تدبری سوره نساء
_مسائل فرزندپروری ،موضوع تدبری سوره مریم.
_رسانه،موضوع تدبری سوره لقمان.
_سوره حشر و اسراء،سُوَر اسماء الهی.
_"قال" به معنای ابراز است نه سخن.
_اِحراق رذائل درونی با توحیدو معاد در سایه تدبر
_غضب ممدوح در "غَضْبَانَ أَسِفًا"
_نسبت میزان تطهیر به قرابت اهل بیت
_رابطه مستقیم یقین و شهود
_معرفت، شرط فزونی عزم
_برجستگی صفات اخلاص و حُسن در امام حسن و اِنذار در حضرت علی علیهم‌السلام
_برشماری ممنوعات در تدبر:
*جزء نگری
*عدم طهارت
*عدم تطابق تدبر با ظاهر آیه
*پیش داوری
مقدمات

مقدمات تدبر در قرآن - بخش مقدمه

۱۹ : ۱۲

مقدمات تدبر در قرآن - بخش فاتحه

۳۰ : ۱۵
ویژگی ها، روش های مراجعه و آداب تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس اول

۴۴ : ۶

مقدمات تدبر در قرآن - درس دوم

۳۹ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس سوم

۴۵ : ۲۲
تدبر در سوره

مقدمات تدبر در قرآن - درس 4 - سوره مبارکه فلق

۴۶ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 5 - سوره مبارکه ناس

۴۸ : ۲۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 6 - سوره مبارکه نصر

۱۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 7 - سوره مبارکه ماعون

۰ : ۱۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 8 - سوره مبارکه همزه

۲ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 9 - سوره مبارکه زلزال

۱۱ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس 10 - سوره مبارکه ضحی

۱۹ : ۲۰

مقدمات تدبر در قرآن - درس 11 - سوره مبارکه انشراح

۵۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 12 - سوره مبارکه عبس

۴۰ : ۲۳
پرسش پاسخ

جلسه وبینار پرسش پاسخ

۷ : ۵۰ : ۱