دوره مقدماتی تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - بخش مقدمه

توضیحات
_برشماری راهکارهای فهم بهتر قرآن:
*تعریف اصول و مبانی تدبر
*شیوه های مطالعه قرآن
*ویژگی های قرآن
*وظایف ما در قبال قرآن
*اصول مواجهه با قرآن
*کلیات تدبر در قرآن
_زیرمجموعه های تدبر:
*تفکر(کشف روابط اجزا)
*تعقل(شناخت قوانین کلی مبنایی زندگی)
*تدبر(فهم غرض خدا از سوره)
*طهارت(شناخت عملی و باید و نبایدها )
_راه های فهم ارتقایی قرآن
_تقوا، لازمه بهره مندی از قرآن
_توصیه به تدبر در قرآن در آیه ۲۹ سوره صاد
_برشماری ویژگی متقین در آیه ۳ سوره بقره
مقدمات

مقدمات تدبر در قرآن - بخش مقدمه

۱۹ : ۱۲

مقدمات تدبر در قرآن - بخش فاتحه

۳۰ : ۱۵
ویژگی ها، روش های مراجعه و آداب تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس اول

۴۴ : ۶

مقدمات تدبر در قرآن - درس دوم

۳۹ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس سوم

۴۵ : ۲۲
تدبر در سوره

مقدمات تدبر در قرآن - درس 4 - سوره مبارکه فلق

۴۶ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 5 - سوره مبارکه ناس

۴۸ : ۲۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 6 - سوره مبارکه نصر

۱۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 7 - سوره مبارکه ماعون

۰ : ۱۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 8 - سوره مبارکه همزه

۲ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 9 - سوره مبارکه زلزال

۱۱ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس 10 - سوره مبارکه ضحی

۱۹ : ۲۰

مقدمات تدبر در قرآن - درس 11 - سوره مبارکه انشراح

۵۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 12 - سوره مبارکه عبس

۴۰ : ۲۳
پرسش پاسخ

جلسه وبینار پرسش پاسخ

۷ : ۵۰ : ۱