دوره مقدماتی تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - بخش فاتحه

توضیحات
_نهفتگی نصف سوره های قرآن در سه جزء آخر
_پیشنهاد برنامه مطالعه تدبری سه جزء آخر
_چهارده اصل و انگیزه برای مراجعه به قرآن
*مهمترین رافع نیازهای انسان و عطایی منحصر
*همراه و معلمی دائمی
*منبع نور،هدایت و علم
*معادل خواندن تمام کتب انبیاء سلف
*وابستگی درجات انسان به میزان فهم قرآن
*توفیق دستیابی به درجاتی از نبوت
*فعال کننده تفکر حقیقی و حیات بخش
*جلا یافتن دل
*نجات از مهلکه ها
*دستیابی به گنج های بی نهایت
*ایمنی بخش وحشت های دنیوی
*کاشف اخبار همه ی هستی
*قرآنی شدن و بهره مندی از ویژگی های آن
*لازمه تعلیم و تعلم آن تا پایان عمر
مقدمات

مقدمات تدبر در قرآن - بخش مقدمه

۱۹ : ۱۲

مقدمات تدبر در قرآن - بخش فاتحه

۳۰ : ۱۵
ویژگی ها، روش های مراجعه و آداب تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس اول

۴۴ : ۶

مقدمات تدبر در قرآن - درس دوم

۳۹ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس سوم

۴۵ : ۲۲
تدبر در سوره

مقدمات تدبر در قرآن - درس 4 - سوره مبارکه فلق

۴۶ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 5 - سوره مبارکه ناس

۴۸ : ۲۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 6 - سوره مبارکه نصر

۱۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 7 - سوره مبارکه ماعون

۰ : ۱۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 8 - سوره مبارکه همزه

۲ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 9 - سوره مبارکه زلزال

۱۱ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس 10 - سوره مبارکه ضحی

۱۹ : ۲۰

مقدمات تدبر در قرآن - درس 11 - سوره مبارکه انشراح

۵۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 12 - سوره مبارکه عبس

۴۰ : ۲۳
پرسش پاسخ

جلسه وبینار پرسش پاسخ

۷ : ۵۰ : ۱