دوره مقدماتی تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس اول

توضیحات
_شناخت بهتر از قرآن، عاملِ استفاده بهتر از آن
_برشماری راه های بهتر فهم قرآن:
*از توصیفات خود قرآن
*در روایات اهل بیت علیهم السلام
*بر اساس مشاهدات ما از آیات
_وصف قرآن از خود:
*کریم(عزت دهنده ای که برطرف کننده نواقص است و انسان را از ذلت خارج می کند.)
*حکیم(دارنده دستورالعمل متناسب با هر مسئله زندگی جهت رساندن به کمال)
*قول فصل(خارج کننده از ابهام)
*ذی الذکر
*مبین
_وصف قرآن در روایات اهل بیت علیهم السلام:
چراغ هدایت،شفیع،گزارش دهنده،رهایی بخش مهلکه ها
_مشاهده ما از آیات :
*برای تمام زمان هاست و همه انسان
*دارای ظاهر و باطن
*مثانی(فهم هر آیه در گروی فهم آیات دیگر است.)
مقدمات

مقدمات تدبر در قرآن - بخش مقدمه

۱۹ : ۱۲

مقدمات تدبر در قرآن - بخش فاتحه

۳۰ : ۱۵
ویژگی ها، روش های مراجعه و آداب تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس اول

۴۴ : ۶

مقدمات تدبر در قرآن - درس دوم

۳۹ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس سوم

۴۵ : ۲۲
تدبر در سوره

مقدمات تدبر در قرآن - درس 4 - سوره مبارکه فلق

۴۶ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 5 - سوره مبارکه ناس

۴۸ : ۲۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 6 - سوره مبارکه نصر

۱۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 7 - سوره مبارکه ماعون

۰ : ۱۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 8 - سوره مبارکه همزه

۲ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 9 - سوره مبارکه زلزال

۱۱ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس 10 - سوره مبارکه ضحی

۱۹ : ۲۰

مقدمات تدبر در قرآن - درس 11 - سوره مبارکه انشراح

۵۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 12 - سوره مبارکه عبس

۴۰ : ۲۳
پرسش پاسخ

جلسه وبینار پرسش پاسخ

۷ : ۵۰ : ۱