دوره مقدماتی تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس دوم

توضیحات
_برشماری شیوه های مراجعه به قرآن کریم:
*بر اساس ساختاری وجودی انسان
*با توجه به امکان های مختلف قرائت
*از نظرساختارکیفیت خواندن
_ساختارهای کیفی خواندن
_مفهوم قرائت، ترتیل و تلاوت
_باز کردن قرآن جهت نکته خوانی خوب است اما تفأل به قرآن جایز نیست.
_تلاوت سوره طه برای گره گشایی
_یافتن گم شده با خواندن سوره یس
_برشماری امکان های قرائت:
*ختم قرآن داشتن
*تدریس و مباحثه
*نکته خوانی
*ختم لمسی و چشمی
*خواندن بصورت تکرار
*خواندن سُوَر برای غرض خاص
*خواندن سوره هایی که به صورت روزانه توصیه شد.
_برشماری شیوه های مطالعه قرآن:
*تفکر(شکل گرفتن گزاره های اِدراکی به واسطه مطالعه سوره و واژگان)
*تعقل(مراجعه به قرآن برای کشف معیارها و حجت ها)
*تدبر(شناخت اغراض قرآن و تنظیم زندگی براساس آن ها)
*طهارت(لزوم داشتن عمل بر اساس غرض)
مقدمات

مقدمات تدبر در قرآن - بخش مقدمه

۱۹ : ۱۲

مقدمات تدبر در قرآن - بخش فاتحه

۳۰ : ۱۵
ویژگی ها، روش های مراجعه و آداب تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس اول

۴۴ : ۶

مقدمات تدبر در قرآن - درس دوم

۳۹ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس سوم

۴۵ : ۲۲
تدبر در سوره

مقدمات تدبر در قرآن - درس 4 - سوره مبارکه فلق

۴۶ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 5 - سوره مبارکه ناس

۴۸ : ۲۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 6 - سوره مبارکه نصر

۱۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 7 - سوره مبارکه ماعون

۰ : ۱۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 8 - سوره مبارکه همزه

۲ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 9 - سوره مبارکه زلزال

۱۱ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس 10 - سوره مبارکه ضحی

۱۹ : ۲۰

مقدمات تدبر در قرآن - درس 11 - سوره مبارکه انشراح

۵۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 12 - سوره مبارکه عبس

۴۰ : ۲۳
پرسش پاسخ

جلسه وبینار پرسش پاسخ

۷ : ۵۰ : ۱