دوره مقدماتی تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس سوم

توضیحات
_واژه شناسی تدبر
_برشماری آداب تدبر:
*عاقبت اندیشی (تفکر)
*عاقبت سنجی (تعقل)
*عاقبت شناسی(علم)
*عاقبت نگری(توجه)
*عاقبت گرایی(ایمان)
_مقدّمات و آداب تدبر:
*طهارت
*جامع نگری
*تفکر و فهم
*انگیزه هدایت
*خواندن با چینش متناسب
*دِراست
*بررسی با چارچوب علمی
_برشماری شیوه های تدبر:
*شناخت کلمات سوره ها
*تدبر بین سوره ای
*شیوه های تفکر
*تدبر بر قالب های ادبی
*کمک از روایات
*تدبر در نظام هماهنگ سوره ها
_فایده تدبر،جاری شدن قرآن در زندگی
مقدمات

مقدمات تدبر در قرآن - بخش مقدمه

۱۹ : ۱۲

مقدمات تدبر در قرآن - بخش فاتحه

۳۰ : ۱۵
ویژگی ها، روش های مراجعه و آداب تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس اول

۴۴ : ۶

مقدمات تدبر در قرآن - درس دوم

۳۹ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس سوم

۴۵ : ۲۲
تدبر در سوره

مقدمات تدبر در قرآن - درس 4 - سوره مبارکه فلق

۴۶ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 5 - سوره مبارکه ناس

۴۸ : ۲۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 6 - سوره مبارکه نصر

۱۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 7 - سوره مبارکه ماعون

۰ : ۱۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 8 - سوره مبارکه همزه

۲ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 9 - سوره مبارکه زلزال

۱۱ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس 10 - سوره مبارکه ضحی

۱۹ : ۲۰

مقدمات تدبر در قرآن - درس 11 - سوره مبارکه انشراح

۵۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 12 - سوره مبارکه عبس

۴۰ : ۲۳
پرسش پاسخ

جلسه وبینار پرسش پاسخ

۷ : ۵۰ : ۱