دوره مقدماتی تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس 5 - سوره مبارکه ناس

توضیحات
_آشنایی با کلمات و معانی:
*قُل:اِبراز آنچه در قلب است.
*أعوذ:پناه بردن به پناهگاه (از ریشه عُوذ)
*اُنس:نزدیک شدن به چیزی بطوریکه که وحشت را از بین ببرد.(مردم)
*رب:سوق دهنده به سمت کمال.
*مَلِک:تسلط همراه با اختیار.
*اِله:پرستش چیزی که همه حیران اویند.
*شَرّ:آنچه رُجحان ندارد.
*وَسوس:شک بعد از علم با صدای خَفّی.(عامل انجام ندادن کارهای صحیح)
*خَنس:تأخیر انداختن آنچه نباید تأخیر شود.
*صَدر:خارج کردن چیزی به بیرون،صادرات آنچه در قلب است.
_گزاره تعقّلی سوره مبارکه ناس:
مهمترین مسیر ورود وسوسه
_گزاره تفکری سوره مبارکه ناس:
نیازمندی انسان به کمال، قدرت و محبت
_گزاره تدبری سوره مبارکه ناس:
با مدیریت درست نیازها ، در دل زندگی اجتماعی باید زمینه وسواس را برطرف کرد و حقایق صحیح در قلب را بدرستی ابراز نمود.
_گزاره طهارتی سوره مبارکه ناس:
در انجام کارها نباید تأخیر کرد.
_ارتباط سوَر مبارکه فلق و ناس
مقدمات

مقدمات تدبر در قرآن - بخش مقدمه

۱۹ : ۱۲

مقدمات تدبر در قرآن - بخش فاتحه

۳۰ : ۱۵
ویژگی ها، روش های مراجعه و آداب تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس اول

۴۴ : ۶

مقدمات تدبر در قرآن - درس دوم

۳۹ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس سوم

۴۵ : ۲۲
تدبر در سوره

مقدمات تدبر در قرآن - درس 4 - سوره مبارکه فلق

۴۶ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 5 - سوره مبارکه ناس

۴۸ : ۲۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 6 - سوره مبارکه نصر

۱۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 7 - سوره مبارکه ماعون

۰ : ۱۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 8 - سوره مبارکه همزه

۲ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 9 - سوره مبارکه زلزال

۱۱ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس 10 - سوره مبارکه ضحی

۱۹ : ۲۰

مقدمات تدبر در قرآن - درس 11 - سوره مبارکه انشراح

۵۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 12 - سوره مبارکه عبس

۴۰ : ۲۳
پرسش پاسخ

جلسه وبینار پرسش پاسخ

۷ : ۵۰ : ۱