دوره مقدماتی تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس 6 - سوره مبارکه نصر

توضیحات
_آشنایی با کلمات و معانی:
*جاءَ:آمدن چیزی با مستقر شدن
*نصر:کمک برای رفع موانع
*فتح: پیروزی با غلبه
*رَأَي:دیدن با تفکر
*دین: برنامه مشخص
*فوج:ورود دستهِ دسته
*سبِّح:حرکت به سمت کمال
*غفر:پوشاندن نقص
*تُوب:رجوع از گناه همراه با ندامت
_گزاره تفکری سوره مبارکه نصر:
راه رسیدن به حقیقت دین
_گزاره تعقلی سوره مبارکه نصر:
لزوم برنامه ریزی مقام مدیریت جامعه برای تسبیح و استغفار
_گزاره تفکری سوره مبارکه نصر:
"الله" را در این سوره به دو حالت میتوان معنا کرد؛یا وقتی یاری خدا و فتح می آید یا وقتی خدا را یاری می‌کنید.
_گزاره تدبری سوره مبارکه نصر:
*تلاش برای دعوت به حق
*تسبیح به حمد واستغفار پس از فتح
*یاری پیامبر صلوات الله علیه
_گزاره طهارتی سوره مبارکه نصر:
وظیفه ما در جامعه
مقدمات

مقدمات تدبر در قرآن - بخش مقدمه

۱۹ : ۱۲

مقدمات تدبر در قرآن - بخش فاتحه

۳۰ : ۱۵
ویژگی ها، روش های مراجعه و آداب تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس اول

۴۴ : ۶

مقدمات تدبر در قرآن - درس دوم

۳۹ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس سوم

۴۵ : ۲۲
تدبر در سوره

مقدمات تدبر در قرآن - درس 4 - سوره مبارکه فلق

۴۶ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 5 - سوره مبارکه ناس

۴۸ : ۲۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 6 - سوره مبارکه نصر

۱۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 7 - سوره مبارکه ماعون

۰ : ۱۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 8 - سوره مبارکه همزه

۲ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 9 - سوره مبارکه زلزال

۱۱ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس 10 - سوره مبارکه ضحی

۱۹ : ۲۰

مقدمات تدبر در قرآن - درس 11 - سوره مبارکه انشراح

۵۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 12 - سوره مبارکه عبس

۴۰ : ۲۳
پرسش پاسخ

جلسه وبینار پرسش پاسخ

۷ : ۵۰ : ۱