دوره مقدماتی تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس 8 - سوره مبارکه همزه

توضیحات
_آشنایی با کلمات و معانی:
*وَیل:هلاکتی که بسیار به انسان نزدیک است.
*هُمزه: عیب‌جویی.
*لُمزه:خُرد کردن و طعنه
*مال:دارایی که انسان به آن میل دارد و مالک آنست.
*جَمَع:پیوستن چیزی به چیز دیگر
*عدد:ضبط کردن،شمردن،جمع آوری
*حَسب:تسلط،آگاهی،دقت(پندار منفی)
*خُلد:دوام و امتداد
*نَبَذ:انداختن،بی نیازی(پرت شدن)
*حطم:کاستن،حیثیت.
*نارالله:آتش بزرگ
*فادّ: آشکار شدن و علو(قلب)
*وَصد:انضمام.
*عَمَد:گسترش پیدا کردن.
_گزاره تفکری سوره مبارکه همزه:
*رذیله اخلاقی عیب جویی و تحقیر دیگران
*علت همز و لمز
_گزاره تعقلی سوره مبارکه همزه:
کسانی که شیوه زندگی اولیاء را دارند دچار عاقبت همّازِلمّاز نمی شود یعنی بن بست ندارند و دچار ویل،محرومیت، شکستن و قبض و عذاب نیز نمی‌شوند.
_گزاره طهارتی سوره مبارکه همزه:
*اجتناب از تحقیر به هر شکل ولو دشمن خدا
*تفاوت امربه معروف و نهی از منکر با همْز و لمْز
مقدمات

مقدمات تدبر در قرآن - بخش مقدمه

۱۹ : ۱۲

مقدمات تدبر در قرآن - بخش فاتحه

۳۰ : ۱۵
ویژگی ها، روش های مراجعه و آداب تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس اول

۴۴ : ۶

مقدمات تدبر در قرآن - درس دوم

۳۹ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس سوم

۴۵ : ۲۲
تدبر در سوره

مقدمات تدبر در قرآن - درس 4 - سوره مبارکه فلق

۴۶ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 5 - سوره مبارکه ناس

۴۸ : ۲۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 6 - سوره مبارکه نصر

۱۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 7 - سوره مبارکه ماعون

۰ : ۱۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 8 - سوره مبارکه همزه

۲ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 9 - سوره مبارکه زلزال

۱۱ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس 10 - سوره مبارکه ضحی

۱۹ : ۲۰

مقدمات تدبر در قرآن - درس 11 - سوره مبارکه انشراح

۵۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 12 - سوره مبارکه عبس

۴۰ : ۲۳
پرسش پاسخ

جلسه وبینار پرسش پاسخ

۷ : ۵۰ : ۱