دوره مقدماتی تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس 9 - سوره مبارکه زلزال

توضیحات
_آشنایی با کلمات و معانی:
*زلزال:لرزیدن ،شدت،ناپیدا.
*ثِقل:سنگینی(هرچه قابل سنجش است.)
*خبر:آگاهی،نفوذ،علم دقیق.
*حدث:به وجود آمدن،جدید.
*وحی:القای امر،باطن چیزی.
*شتت:جدا شدن.
_گزاره تعقلی سوره مبارکه زلزال:
موقعیت اشخاص مهم نیست بلکه اعمال است که دارای وزن و اهمیت هستند.
_گزاره تفکری سوره مبارکه زلزال:
*توجه به قیامت و پایانپذیری دنیا
*توجه به ذره ذره اعمال چه خیر چه شر
_گزاره طهارتی سوره مبارکه زلزال:
دقت به این نکته که انجام ذره ای خیر یا ترک ذره ای شر هم برای ما مفید واقع خواهد شدپس به اعمالمان دقت داشته باشیم.
مقدمات

مقدمات تدبر در قرآن - بخش مقدمه

۱۹ : ۱۲

مقدمات تدبر در قرآن - بخش فاتحه

۳۰ : ۱۵
ویژگی ها، روش های مراجعه و آداب تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس اول

۴۴ : ۶

مقدمات تدبر در قرآن - درس دوم

۳۹ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس سوم

۴۵ : ۲۲
تدبر در سوره

مقدمات تدبر در قرآن - درس 4 - سوره مبارکه فلق

۴۶ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 5 - سوره مبارکه ناس

۴۸ : ۲۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 6 - سوره مبارکه نصر

۱۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 7 - سوره مبارکه ماعون

۰ : ۱۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 8 - سوره مبارکه همزه

۲ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 9 - سوره مبارکه زلزال

۱۱ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس 10 - سوره مبارکه ضحی

۱۹ : ۲۰

مقدمات تدبر در قرآن - درس 11 - سوره مبارکه انشراح

۵۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 12 - سوره مبارکه عبس

۴۰ : ۲۳
پرسش پاسخ

جلسه وبینار پرسش پاسخ

۷ : ۵۰ : ۱