دوره مقدماتی تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس 10 - سوره مبارکه ضحی

توضیحات
_آشنایی با کلمات و معانی:
*ضحی:زمان گسترش نور خورشید.
*سجی:جریان،ثبوت،استمرار(اوج تاریکی).
*دَع:دفع با شدت و بدون مدارا.
*قَلیٰ:تنگ گرفتن.
*آخر:آنچه پسِ اولی می آید.
*أُولی:چیزی که بعد دارد،دنباله دار.
*عطیٰ:دادن چیزی ،عظمت ،التزام داشتن دهنده.
*رضیٰ: موافقت میل.
*یتم: انقطاع از تعلقات،ضعف.
*آویٰ:قصد ابتدایی،بازگشت،سکوت.
*عائل:کسی که تحت فشار و چیرگی است.
*غنیٰ:بی نیازی.
*قهر:اِعمال غلبه در اجرای کاری.
*سئل: درخواست.
*نهر: جریان تدافعی ،شدت وحدت.
_گزاره تعقلی سوره مبارکه ضحی:
پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله وسلم یتیمی و مسکنت را وجدان کرده است پس یتیم را رها نمی‌کند و مسکین را نمی راند
_گزاره تعقّلی سوره مبارکه ضحی:
*رسول که در تنگناها فقر خویش را وجدان میکند در وجودش طلب شکل می گیرد
*ما به اندازه نداشتن هایمان فرصت داشتن داریم.
_گزاره تدبری سوره مبارکه ضحی:
رسیدن به رضایت،نور و عاقبت خوش با اتصال به جریان عطای الهی
_گزاره طهارتی سوره مبارکه ضحی:
اگر در زندگی احساس یتیمی و مسئلت دارید به در خانه پیامبر بروید.
مقدمات

مقدمات تدبر در قرآن - بخش مقدمه

۱۹ : ۱۲

مقدمات تدبر در قرآن - بخش فاتحه

۳۰ : ۱۵
ویژگی ها، روش های مراجعه و آداب تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس اول

۴۴ : ۶

مقدمات تدبر در قرآن - درس دوم

۳۹ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس سوم

۴۵ : ۲۲
تدبر در سوره

مقدمات تدبر در قرآن - درس 4 - سوره مبارکه فلق

۴۶ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 5 - سوره مبارکه ناس

۴۸ : ۲۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 6 - سوره مبارکه نصر

۱۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 7 - سوره مبارکه ماعون

۰ : ۱۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 8 - سوره مبارکه همزه

۲ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 9 - سوره مبارکه زلزال

۱۱ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس 10 - سوره مبارکه ضحی

۱۹ : ۲۰

مقدمات تدبر در قرآن - درس 11 - سوره مبارکه انشراح

۵۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 12 - سوره مبارکه عبس

۴۰ : ۲۳
پرسش پاسخ

جلسه وبینار پرسش پاسخ

۷ : ۵۰ : ۱