دوره مقدماتی تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس 11 - سوره مبارکه انشراح

توضیحات
_آشنایی با کلمات و معانی:
*شرح:گشاده کردن (مخالف قبض)
*شرح صدر:نشر باورهای گسترده از سینه پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله وسلم.
*وِزر:باری که در محلی قرار میگیرد.
*رفع:قرار دادن در محل.
*ظَهْر:پشت.
*نقض: برداشتن بار.
*رفع:بلندا.
*فرغ:فراغت از مشغله ها.
*نَصْب:نصب و کوبیدن.
*رغب:میل شدید.
_گزاره تعقّلی سوره مبارکه شرح:
*اگر همراهی با پیامبر و اجرای دستورات سختی دارد در عین حال ،آسانی هم خواهد آمد.
*اخلاص و تلاش لازمه طی مسیر
_گزاره تفکری سوره مبارکه شرح:
*سختی و آسانی در هم تنیده اند
*با هر سختی دو آسانی
*لزوم همراهی مومنان با پیامبر در طی مسیر
_گزاره تدبری سوره مبارکه شرح:
شناخت درست رسول خدا صلی‌الله علیه و آله
_گزاره طهارتی سوره مبارکه شرح:
*آنچه در معنویات امام زمان است باید در عالم گسترش داد
*هرگاه کاری تمام شد،کاربعدی را شروع کنیم.
مقدمات

مقدمات تدبر در قرآن - بخش مقدمه

۱۹ : ۱۲

مقدمات تدبر در قرآن - بخش فاتحه

۳۰ : ۱۵
ویژگی ها، روش های مراجعه و آداب تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس اول

۴۴ : ۶

مقدمات تدبر در قرآن - درس دوم

۳۹ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس سوم

۴۵ : ۲۲
تدبر در سوره

مقدمات تدبر در قرآن - درس 4 - سوره مبارکه فلق

۴۶ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 5 - سوره مبارکه ناس

۴۸ : ۲۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 6 - سوره مبارکه نصر

۱۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 7 - سوره مبارکه ماعون

۰ : ۱۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 8 - سوره مبارکه همزه

۲ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 9 - سوره مبارکه زلزال

۱۱ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس 10 - سوره مبارکه ضحی

۱۹ : ۲۰

مقدمات تدبر در قرآن - درس 11 - سوره مبارکه انشراح

۵۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 12 - سوره مبارکه عبس

۴۰ : ۲۳
پرسش پاسخ

جلسه وبینار پرسش پاسخ

۷ : ۵۰ : ۱